Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 160418

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Toepassing artikel 10 gemeentedecreet - verkiesbaarheidsvoorwaarden van een raadslid – hoorzitting en beslissing i.v.m. vervallen verklaren van het mandaat.

De behandeling van het dossier wordt, omwille van de persoonsgebonden elementen, verwezen naar de geheime zitting.

Vervallen verklaring van het mandaat van gemeenteraadslid van de heer Koen Waterschoot, omwille van het niet meer voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarde met betrekking tot de inschrijving in het bevolkingsregister.

 

2. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Oplevering en overdracht wegenis bij verkavelingen.

 • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Controle op parkeerkaarten minder-mobiele burgers.

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Exploitatie van de parking aan de Jachthaven.

 • Op vraag van mevrouw Sofie Vermeulen, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Bereikbaar maken van evenementen.

 • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMSM Eeklo:

- Verkeer Bus.

 

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 maart 2016.


4. Mededelingen aan de gemeenteraad.


5. Algemene financiering – retributie op de begraafplaatsconcessies – wijziging.

Wijzigingen aan het retributiereglement op de begraafplaatsconcessies, dit met ingang van 1 mei 2016.


6. Algemene bestuur - financiën – vaststellen van de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van kasprovisies en innen van geringe dagontvangsten. 

Vaststelling van de voorwaarden voor het ter beschikking stellen door de stadssecretaris van kasprovisies en het innen van geringe dagontvangsten aan en door diverse personeelsleden, na advies van de financieel beheerder.


7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – verzoek aan Finiwo om de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven.

Verzoek aan Finiwo om voor rekening van de stad de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven voor een bedrag van 533.247,11 euro en de investering te financieren door middel van leningen die Finiwo zelf aangaat bij financiële instellingen.


8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Eandis Assets – Imewo – algemene vergaderingen dd. 29 april 2016 – goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.


9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering van 14 juni 2016 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

Vertegenwoordiger:de heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.


10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – algemene vergadering van 29 juni 2016 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

Vertegenwoordiger: mevrouw Caroline D’Aubioul, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Hazelaarstraat 15

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter gemeenteraad, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72.


11. Algemeen bestuur – IT - informatieveiligheidsbeleid - beleidstekst – goedkeuring.

Goedkeuring van de beleidstekst betreffende het informatieveiligheidsbeleid binnen het stadsbestuur van Eeklo.

 

12. Wonen en leven – toekennen van nieuwe straatnamen – principebeslissing.

Principieel akkoord voor het toekennen van nieuwe straatnamen in enkele nieuwe verkavelingen in de stad Eeklo nl.

 • in verkaveling Sogeta: Katoenstraat, Vlasstraat, Jutestraat, Linnenstraat en Jutepad - verwijzing naar het textielverleden van Eeklo.
 • in verkaveling Broeders van Liefdestraat: Broedershof - verwijzing naar de broeders in het toenmalige klooster.
 • in verkaveling Zandvleuge: Zandrugweg – sluit aan bij reeds eerdere toegekende straatnamen met “zand”-toponiem.


13. Wonen en leven/algemene financiering – belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater voor woningen op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd – goedkeuring.

Goedkeuring van de belasting van 1.000 euro/jaar op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater voor woningen op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd. 


14. Wonen en leven - rioleringsreglement voor constructies en gebouwencomplexen – goedkeuring.

Goedkeuring van het rioleringsreglement voor nieuwe constructies en gebouwencomplexen waarbij een hydraulische screening moet uitgevoerd worden om de invloed te kennen van het bouwproject, zowel op de nieuw aan te leggen rioleringsaansluiting als op de bestaande infrastructuur, wanneer:

 • de diameter van de aansluiting groter is dan 150/160 mm (DWA)
 • de aangesloten verharde oppervlakte groter is dan 1.000 m² (RWA).

 

15. Wonen en leven – rioleringsreglement voor verkavelingen – goedkeuring.

Goedkeuring van het rioleringsreglement voor nieuwe verkavelingen en wijziging/uitbreiding van bestaande verkavelingen waarbij een hydraulische screening wordt uitgevoerd om de invloed te kennen van de verkaveling, zowel op de nieuw aan te leggen riolering als op de bestaande infractuur.


16. Wonen en leven – ruimtelijke planning – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Galgenhof-begraafplaats-winkelcentrum” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuring van het bestek RO 2016/01 met de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Galgenhof-begraafplaats-winkelcentrum” – onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels.

Kostprijsraming: 30.000 euro, inclusief 21% BTW, aan te rekenen op rekening 2016/A3.13.11/0610-00/214000/BESTUUR/CBS/IE3 van het investeringsbudget.


17. Wonen leven – ruimtelijke planning – aanstellen ontwerper opmaak RUP Van Damme – politiesite – herziening – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuring om het bestaande RUP Van Damme-politiesite in herziening te stellen. Goedkeuring van het bestek B131-2016 met de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aantellen van een ontwerper voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Van Damme-Politiesite - herziening” – onderhandelingsprocedure zonder bekenmaking.

Kostprijsraming: 18.500 euro, inclusief 21% BTW, voorzien op rekening 2016/A.3.13.6/0610-00/214000/BESTUUR/IE-3 van het investeringsbudget.


18. Wonen en leven – consultancy-opdracht conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject “Oostveld” – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Goedkeuring van het bestek B130-2016 met de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de consultancy-opdracht: conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject “Oostveld” - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Kostprijsraming: 60.000 euro, inclusief 21% BTW, voorzien op rekening 2016/G-STEDENBOUW/0610-00/214000/BESTUUR/CBS/IE-9 van het investeringsbudget.


19. Wonen en leven - weigering aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag Verkaveling V533/1 – Molenstraat / J. Geirnaertstraat / L. Verstraetehof – nv PDF Construct.

Weigering van de goedkeuring voor de aanleg en uitrusting van de wegenis in de verkavelingsaanvraag V533/1 - Molenbergpark, opgemaakt door studiebureau NV Topokor.


20. Welzijn – wijziging huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang.

Goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang.

 

Aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd:

 

 • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

21. Verlagen tractorsluis Maroyendam.

Het punt wordt uitgesteld naar de volgende zitting.

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

22. Papierslag.

Het voorstel wordt verworpen.


23. Eeklo fietsstad.

Er wordt niet gestemd over het voorstel. De materie zal worden behandeld in de mobiliteitscommissie en de covemo.

 

 • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

24. Buitenspeeldag 2016. 

Buitenbazaar zal vanaf volgend jaar worden georganiseerd op de datum van de Buitenspeeldag.

 

 


Zoeken