Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 160523

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Algemeen bestuur - onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid-opvolger.

Mevrouw Janick Smessaert, wonende te 9900 Eeklo, Eduard Neelemanslaan 6.

 

2. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Eeklo Centrumstad?

- Jachthaven.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- De waarde en bescherming van bomen (bij bouwwerven en verkavelingen).

- Schipdonkkanaal als een toeristische as, ook in Eeklo?

 

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Organisatie EK voetbal op groot scherm.

 

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

- Aanduiding en bekendmaking hondenlosloopweide en natuurgebied Lange Moeiakker.

 

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Onderhoud bomen stadscentrum.

 

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 18 april 2016.


4. Mededelingen aan de gemeenteraad.


5. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2016 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.

Kennisneming van de overeenkomst nr. 16/22 tussen de stad Eeklo en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betreffende de machtiging aan de stad om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die vanaf 01/01/2016 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, HVKZ of DOSZ, dit in het kader van de algemene belasting Eeklo (belastingvermindering).


6. Algemene financiering – retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het recyclagepark – wijziging.

Wijzing van het retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het recyclagepark te Eeklo, in die zin dat het innen van de retributie niet meer zal gebeuren d.m.v. een factuur maar via het bancontacttoestel gelinkt aan de slagboom. Deze wijziging treedt in werking van 1 juli 2016.

 

7. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

Wijziging van artikel 112bis van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo naar aanleiding van het invoeren van een mobiel bancontactsysteem gelinkt aan de slagboom op het recyclagepark, dit met ingang van 1 juli 2016.


8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties - aanpassing.

Wijziging van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties naar aanleiding van de live-uitzendingen van het EK voetbal 2016 op groot scherm op het Herbakkersplein in de periode 13 juni-10 juli 2016.


9. Algemeen bestuur – samenstelling gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën – wijziging.

Mevrouw Rosita Meiresonne wordt, als plaatsvervangend lid, vervangen door mevrouw Sofie Vermeulen, wonende te 9900 Eeklo, Roze 107.


10. Algemeen bestuur – samenstelling deontologische commissie – wijziging.

Mevrouw Rosita Meiresonne wordt, als effectief lid, vervangen door mevrouw Sofie Vermeulen, wonende te 9900 Eeklo, Roze 107.


11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 7 juni 2016 – goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.


12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – I.V.M. – algemene vergadering dd. 15 juni 2016 – goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.


13. Algemeen bestuur – algemene vergadering TMVW (IC) dd. 24 juni 2016 – algemene vergadering dd. 24 juni 2016 – goedkeuring agenda – vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

14. Algemeen bestuur – personeelsformatie – wijziging.

Wijziging, met ingang van 1 juni 2016, van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel, houdende rechtzetting van een materiële fout bij de functies van de dienst jeugd, het optrekken van het contingent van het schoonmaakpersoneel en het wijzigen van diverse functies binnen de dienst van cultuur en bibliotheek.


15. Algemeen bestuur – rechtspositieregeling – wijziging.

Aanpassing van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, houdende het invoeren van een preselectie voor selectieprocedures met een groot aantal sollicitanten, verplaatsen van de functiebenaming projectmedewerker openbare werken van administratief naar technisch personeel en aanvullen van de functierelevante criteria voor adminstratief medewerker BKO.


16. Mobiliteit en werken – blue bike – wijziging derde betaler overeenkomst.

De wijziging van de derde-betaler overeenkomst, zoals voorgesteld door Blue-mobility, wordt niet goedgekeurd.


17. Wonen en leven – Moeie 49 – slopen van stallingen en verwijderen verharding – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van het bestek B102-2015 met de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het slopen van de oude hoevegebouwen en stallingen gelegen Moeie 49 te Eeklo, met uitzondering van het woonhuis en de schuur in baksteenmetselwerk die beiden verkocht zullen worden voor een ecologisch project.

Kostprijsraming: 50.000 euro, inclusief 21% BTW, voorzien op rekening 2015/A-2.5.1/0349-00/220.000/IE-2 van de investeringsmeerjarenplanning 2015-2019.


18. Wonen en leven – Moeie 49 – verkoop deel van de voormalige hoeve voor realisatie ecologisch project – principieel akkoord – goedkeuring lastenboek. 

Goedkeuring van het lastenboek voor de verkoop van de oude hoevewoning met schuur gelegen Moeie 49 te Eeklo, voor de realisatie van een ecologisch project in het gebied Lange Moeiakker.

Minimale instelprijs: 100.000 euro; deze opbrengst zal gebruikt worden voor de medefinanciering van buitengewone uitgaven uit de meerjarenplanning 2015-2019, waaronder de slopingskosten van de delen van het betreffende oude hoevecomplex.


19. Wonen en leven – Aquafin – optimalisatie collectoren – vestigen erfdienstbaarheden.

Goedkeuring ontwerpakte voor het vestigen van een erfdienstbaarheid op 2 stadspercelen (1ste afdeling, sectie A nr. 839F3 en 2de afdeling, sectie F nr. 397/02) voor de aanleg van ondergrondse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur ten voordele van de NV Aquafin en dit voor de ganse bestaansduur van deze installatie. De NV Aquafin betaalt hiervoor een eenmalige vergoeding hiervoor van € 157,00.


20. Vrije tijd – cultuurcentrum De Herbakker - reglement ivm de ticketprijzen en- kortingen – wijziging.

Goedkeuring aan de wijzigingen aan het reglement i.v.m. de ticketprijzen en -kortingen van het CultuurCentrum De Herbakker, dit met ingang van 1 juni 2016.


21. Vrije tijd – cultuurcentrum De Herbakker - huishoudelijk reglement – wijziging.

Goedkeuring van verschillende wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het CultuurCentrum De Herbakker, dit met ingang van 1 juni 2016.


22. Vrije tijd/algemene financiering - retributiereglement op het gebruik van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik – wijziging.

Goedkeuring van verschillende wijzigingen aan het reglement op het gebruik van het stedelijk CultuurCentrum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik, dit met ingang van 1 juni 2016.


23. Vrije tijd/veiligheid – plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s op evenementen - advies. 

Positief advies aan het politiecollege van de Politiezone Meetjesland Centrum om voorlopig vaste bewakingscamera’s te plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen en dit bij vooraf bepaalde evemenenten.

 

Volgend punt wordt aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd:

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

24. Netheid in Eeklo (centrum).

Het voorstel wordt verworpen.

 

 


Zoeken