Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 160627

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

 • Sluikweg Raverschootstraat versus IJzerstraat.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

 • Zomersluiting zwembad.
 • “De stille dood / problematiek van de speelpleintjes in Eeklo”

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

 • Bestrijden van onkruid.

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:

 • Openingsuren recyclagepark.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

 • Verspreiden van flyers door auto-opkopers.

Op vraag van de heer Wilfried Van Kerrebroeck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

 • Stand van zaken mobiliteitsplan.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

 • Toepassing huishoudelijk reglement. 

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 2016.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2015 – vaststelling.

Vaststelling van de jaarrekening 2015.

 

5. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2015 – advies.

Overschot exploitatie: 249.036,19 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro

 

6. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2015 – advies.

Overschot exploitatie: 4.518,81 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro


7. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2015 – advies.

Overschot exploitatie: 8.089,53 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro


8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2015 – advies.

Overschot exploitatie: 2.556,11 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro


9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel – jaarrekening 2015 – advies.

Overschot exploitatie: 13.642,64 euro

Saldo investeringen: -252,60 euro


10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - AudiO – samenstelling plaatselijk auditcomité - wijziging.

Aanvulling van het plaatselijk auditcomité met Mevrouw Vera De Clercq, stafmedewerkster procesbeheer.


11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - AudiO – jaarrekening 2015 – kennisneming.

Kennisname van de jaarrekening 2015 van AudiO.

 

12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2015 – kennisneming.

Kennisname van de jaarrekening 2015 van de Welzijnsband Meetjesland.

 

13. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – jaarrekening en jaarverslag 2015 van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst - goedkeuring.

Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2015 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst.


14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging.

Wijziging, met ingang 1 juli 2016, van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel, houdende

 • Upgrade van de specialistische functie van gebouwendeskundige van niveau C4-5 naar niveau B1-3
 • Instellen van een nieuwe functie van technische coördinator op B-niveau en als uitdovend instellen van de huidige functie van technisch coördinator niveau C5-5.


15. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing en vaststelling specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en examenprogramma diverse functies. 

Vaststelling specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en vaststelling selectietechnieken, vaststellen evaluatiecriteria en selectieschalen voor de nieuwe functies goedgekeurd onder punt 14.


16. Algemeen bestuur – patrimonium – voormalige kantoorruimte cultuurcentrum in residentie Ravel – stopzetting openbare verkoop – intrekking raadsbesluit dd. 29 juni 2015.

Intrekking van de beslissing inzake de openbare verkoop, goedgekeurd in de raad van 29 juni 2015, van de residentie Ravel, Pastoor De Nevestraat 8 te Eeklo, gezien dit pand met ingang van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2020 wordt verhuurd aan de Meetjeslandse intergemeentelijke cultuurdienst Comeet.


17. Mobiliteit en werken – afschaffing buurtweg 22 – Blakstraat – princiepsbeslissing.

Principieel akkoord met de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 22 – Blakstraat. Het af te schaffen deel van de buurtweg zal later deel uitmaken van het nieuw aan te leggen rond punt en bijhorende verkeersinfrastructuur ter hoogte van het nieuwe fusieziekenhuis AZ Alma.


18. R43 – Ringlaan – aanleg rotonde – minnelijke grondverwerving – principieel akkoord.

Principieel akkoord met de minnelijke aankoop van 2 aansluitende perceeltjes grond nabij de R43-Ringlaan die deel zullen uitmaken van het nieuw aan te legen rond punt op de gewestweg R43 ter hoogte van het nieuwe fusieziekenhuis AZ Alma. Deze perceeltjes zijn kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie F perceel 59A.

Aankoopprijs: € 10.000, alle vergoedingen inbegrepen, aan te rekenen op de budgettaire post IE-2/0200-00/224.000/A-2.6.2.


19. Wonen en leven – definitieve toekenning van nieuwe straatnamen.

Definitieve toekenning van nieuwe straatnamen:

In de verkaveling Sogeta:

 • Straat 1: Katoenstraat
 • Straat 2: Vlasstraat
 • Straat 3: Jutestraat
 • Straat 4: Linnenstraat
 • Pad: Jutepad

In de verkaveling Broeders van Liefdestraat: Broedershof

In de verkaveling Zandvleuge: Zandrugweg.


20. Wonen en leven – ruimtelijke planning - ruimtelijk uitvoeringsplan stedelijk inbreidingsgebied Boelare–Kerkstraat – voorlopige vaststelling. 

Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat.


21. Wonen en leven – verkaveling V501/1 AVS-straat – ontwerpakte overdracht openbaar domein – goedkeuring.

oedkeuring van de ontwerpakte van afstand van de verkaveling V501/1 AVS-straat waarin de kosteloze overdracht aan de stad wordt vastgelegd van de wegenis, infrastructuurwerken en publieke ruimte. De over te dragen gronden zijn kadastraal gekend onder Eeklo, 1ste afdeling, sectie D nummers 0844/P en 0842/L.


22. Wonen en leven – concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de aanleg en exploitatie van een warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo – goedkeuring gunningsleidraad. 

Goedkeuring van de gunningsleidraad voor het toekennen van de concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de aanleg en exploitatie van een warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo.

 

23.  Wonen en leven – plaatsen aardgascabine op parking Garenstraat – goedkeuring verkoopovereenkomst.

Goedkeuring aan de verkoop van een perceeltje stadsgrond (gelegen nabij de stadsparking in de Garenstraat) aan cvba Eandis Assets, kadastraal gekend onder Eeklo, 1ste afdeling, sectie D, deel van nummer 194 C 2 en met een oppervlakte van 22 m², dit voor het plaatsen van een aardgasdistributiecabine. 

Verkoopprijs: 150 euro/m². Deze opbrengst zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit de meerjarenplanning 2014-2019.

 

24. Wonen en leven – subsidiereglement voor het onvruchtbaar laten maken van huiskatten - goedkeuring.

Goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement –voor de periode 1 juli 2016-1juli 2017- voor het steriliseren en castreren van huiskatten. 

 

25.  Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan afvalintercommunale I.V.M. voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.

Uitbreiding van de bevoegdheidsoverdracht aan IVM voor de organisatie van de inzameling op het recyclagepark en verwerking van volgende afvalstoffen: harde plastics (met bloempotjes), zachte folies en AEEA. 

 

26.  Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2015 – kennisneming.

Kennisname van de jaarrekening 2015 van het OCMW. 

 

27. Vrije tijd – cultuur – adviesraad voor cultuur - reglementen Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo.

Goedkeuring van de reglementen voor de toekenning van de prijs “Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo” en van het reglement voor de vervaardiging van het kunstwerk van de prijs..

 

28. Vrije tijd/algemene financiering – sport – goedkeuring aanpassingen subsidiereglement beleidssubsidie en impulssubsidie.

Goedkeuring van het aangepaste reglementen voor de beleidssubsidie en de impulssubsidie voor de Eeklose sportverenigingen.

 

29. Vrije tijd/veiligheid – Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) AVS Balloonmeeting 2016 - aanvaarding.

Aanvaarding van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor de AVS Balloonmeeting op 30 en 31 juli 2016.

 

Volgende punten worden aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd:

 

 • Op vraag van Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

30. Problematiek financiering van het zwembad.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

31. De Eeklose Ring: een echte doorbraak?

Het agendapunt wordt, op vraag van de heer Marc Windey, van de agenda teruggetrokken. 

 

 


Zoeken