Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 160912

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

  • Fietsveiligheid in de stad.
  • Het stimuleren van een circulaire economie in stadsgebouwen i.f.v. de burgemeestersconvenant.
  • Digitalisering bij de stad en het ocmw.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

  • Heeft de stad Eeklo wel een degelijke planning betreffende groenonderhoud?

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

  • RUP Har(d)(t)wijk.
  • Concessie cafetaria sporthal is geen unicum meer?

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

  • Open Monumentendag en de werkgroep Monumentenzorg.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

  • Bakkershistorie – parkeerproblemen Boelare.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 juni 2016.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Op vraag van de gemeenteraadsleden van de N-VA en SMS-fractie en onafhankelijk raadslid Filip Lecompte: Wijziging van sommige bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 m.b.t. de activeringsheffing op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in woongebied.

Het voorstel wordt verworpen.

 

5. Algemene financiering - activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in woongebied - aanslagjaar 2016 – opheffing besluit gemeenteraad dd. 14 december 2015.

Opheffing van het reglement -goedgekeurd in gemeenteraad dd. 14 december 2015- in het kader van de activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in woongebied voor het aanslagjaar 2016.

 

6. Algemene financiering – retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

Wijzigingen aan het retributiereglement op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek.


7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – wijziging personeelsformatie.

Wijziging, met ingang van 1 oktober 2016, van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel, inzonderheid in verband met het aantal administratief medewerkers op het secretariaat.


8. Algemeen bestuur – huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – wijziging.

Wijziging aan artikel 13 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, nl. de mondelinge vragen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter en de stadssecretaris.


9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Eandis Assets – Imewo – algemene vergaderingen dd. 3 oktober 2016 – goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.


10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – statutenwijziging – goedkeuring.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW).

 

11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – AudiO – toetreding verschillende lokale besturen tot de vereniging AudiO – goedkeuring.

Goedkeuring van de toetreding van verschillende lokale besturen tot de vereniging Audio.

 

12. Mobiliteit en werken – wegen – voornemen tot afschaffing van deel buurtweg 22 – Blakstraat – advies.

Goedkeuring om een gedeelte van buurtweg 22 af te schaffen voor de aanleg van een rond punt op de Ringlaan R43 ter hoogte van het nieuwe ziekenhuis AZ Alma, mits het advies om het einde van de Blakstraat iets verder te leggen dan voorzien op het plan van het Agentschap Wegen en Verkeer, dit op vraag van de familie Van Beveren.

 

13. Wonen en leven – goedkeuring wegenis in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en Verkeer – Ringlaan/Blakstraat.

Goedkeuring aan de stedenbouwkundige vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de aanleg van een rotonde ter hoogte van AZ Alma en de aanleg van een tijdelijke omleidingsweg.


14. Wonen en leven – goedkeuring wegenis in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Veneco²-Kunstdal.

Goedkeuring aan de stedenbouwkundige vergunning van Veneco² voor de aanleg van de ontsluitingsweg ‘Kunstdal’ en het opnemen van de aangeduide gronden in het openbaar domein van de stad Eeklo.


15. Wonen en leven – ruiling 2 perceeltjes grond in de Melkerij – princiepsakkoord.

Principieel akkoord met de ruiling van een perceeltje stadsgrond (Eeklo, 1ste afdeling, sectie D deel van nr. 160D) met een perceeltje private grond (Eeklo, 1ste afdeling, sectie D, deel van nr. 160/H/2) in de Melkerij. De ruiling gebeurt om redenen van openbaar nut voor de verdere realisatie BPA nr. 13 “Stassano”, met inbegrip van het realiseren van de nieuwe rooilijn.


16. Wonen en leven – verkoop perceeltje stadsgrond in bouwproject “De Fonteine”, J.F. Willemsplein – princiepsakkoord. 

Principieel akkoord van de onderhandse verkoop van een perceeltje stadgrond, palend aan het nieuwbouwproject “De Fonteine” aan de NV Lofting Immo. Dit perceeltje heeft een oppervlakte van 16 m² en is gekend onder Eeklo, 2de afdeling, sectie E deel van nr. 147/R3. De stad Eeklo zal geen transactiekost dragen.


17. Wonen en leven – gezamenlijke aankoop door gemeenten, OCMW’s en politiezones van aardgas en elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting – goedkeuring.

Goedkeuring om een gunningsprocedure te organiseren voor een gezamenlijke aankoop en levering van aardgas en groene elektrische energie ten behoeve van de stad Eeklo, de politiezone en het OCMW en voor de openbare verlichting voor een periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. De stad Eeklo vraagt Eandis System Operator CVBA om deze gunningsprocedure te organiseren.


18. Vrije tijd/veiligheid - bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Kaaifeesten 2016 - aanvaarding. 

Aanvaarding van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor de Kaaifeesten 2016.

 

19. Vrije tijd – sport – investeringstoelage FC Meetjesland.

Inschrijving van een bijkomend investeringskrediet (11.000 euro) voor FC Meetjesland voor diverse herstellingen/vernieuwingen aan het stadion. Dit investeringskrediet wordt bij de volgende budgetwijzing in mindering gebracht van de beschikbare kredieten voor onderhoud en herstel aan Sportstadion Zandvleuge.

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

20. De burgemeester en het Herbakkersfestival.

Raad aanvaardt de ingediende motie.

 

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:

21. 85dBa als maximum geluidsvolume.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 


Zoeken