Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 161024

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

 • Verkeersborden Wish-wijk.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

 • De beveiliging van de Kaaifeesten.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

 • Stedelijke renovatiepremies en in uitbreiding stadsrenovatie.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

 • Gratis voedselbedeling in Eeklo.

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:

 • Verlichting Blommekens, Peperstraat, Zandvleuge.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

 • Verwijdering verwaarloosde graven.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 12 september 2016.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemene financiering – brandweer – forfaitaire bijdragen 2015 – advies.

Gunstig advies aan het opgestelde voorstel tot berekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandweer voor 2015, op basis van de kosten van 2014.

 

5. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.

Vaststelling specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en vaststelling selectietechnieken, vaststellen evaluatiecriteria en selectieschalen, dit met ingang van 1 november 2016, voor de volgende nieuwe functies:

 • diensthoofd aankoopdienst/jurist - A1a-A2a
 • speelpleinwerker B1-3
 • stafmedewerker jeugdwelzijn & preventie/kinderarmoede B1-3
 • stafmedewerker diversiteit/intergratie/gelijke kansen/gezondheid B1-3
 • logistiek assistent D1-D3
 • toezichter sport D1-D3.


6. Algemeen bestuur – arbeidsreglement – aanpassing. 

Goedkeuring van de uurrooster van de dienst burgerzaken, dit naar aanleiding van nieuwe avondopening op dinsdag, met ingang van 1 januari 2017.

 

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – goedkeuring (TMVS).

Goedkeuring aan de oprichting van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (TMVS), met als effectief lid schepen Bob D’Haeseleer voor de stad Eeklo.

Plaatsvervanger van het effectieve lid is schepen Christophe De Waele.

 

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM – algemene vergadering dd. 7 december 2016.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

Vertegenwoordiger: de heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

 

10. Mobiliteit en werken – addendum samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo/Groep Intro – Fietspunt.

Goedkeuring van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Eeklo en Groep Intro dd. 16 december 2013, naar aanleiding van het Blue Bike project - fietspunt aan het station, dit voor een periode van 1 oktober 2016 tot 31 december 2016.

 

11. Wonen en leven – ruimtelijke planning - goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkaveling Verkaveling V536/1 – Burg. L. Pussemierstraat 155 – NV Groep Huyzentruyt. 

Het voorstel voor de aanleg en uitrusting van de wegenis in de verkaveling V536/1 door de NV Groep Huyzentruyt ter hoogte van de Burgemeester Lionel Pussemierstraat 155, kadastraal gekend onder Eeklo, 1ste afdeling, sectie D nummers 135X2 en 139T3 wordt verworpen.


12. Wonen en leven – ruimtelijke planning - voorlopige vaststelling RUP De Hartwijk. 

De raad verwerpt het amendement om de voorschriften zoals opgenomen in het RUP De Hartwijk aan te passen.

 

Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Hartwijk (toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en kaartenbundel).

 

13. Wonen en leven – ruimtelijke planning – weigering aanleg en uitrusting van de wegenis in de verkavelingsaanvraag V535 Arch & Teco Architecture and Planning.

Weigering voor de aanleg en uitrusting van de wegenis in de verkavelingsaanvraag V535 door Arch & Teco Architectuur and Planning ter hoogte van de Cocquytstraat 10, kadastraal gekend onder Eeklo, 2de afdeling, sectie E nummers 1363A2, 1363C2, 1363D2 en 1363E2.


14. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie O.-L.-Vrouw Hemelvaart – budget 2017 – kennisneming.

Akteneming van het budget 2017 van de Kerkfabriek Eeklo, parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 17.655,23 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 27 september 2016.

 

15. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Jozef – budget 2017 – kennisneming.

Akteneming van het budget 2017 van de Kerkfabriek Eeklo, parochie Sint-Jozef waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgelegd op 12.142,24 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 27 september 2016.


16. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Antonius van Padua – meerjarenplanwijziging – kennisneming.

Akteneming van de meerjarenplanwijziging van de Kerkfabriek Eeklo, parochie Sint-Antonius van Padua, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 27 september 2016.


17. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Antonius van Padua – budgetwijziging 2016 – kennisneming.

Akteneming van de budgetwijziging 2016 van de Kerkfabriek Eeklo, parochie Sint-Antonius van Padua waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgelegd op 19.224,99 euro (bijdrage stad Eeklo: 11.256,23 euro - bijdrage gemeente Maldegem: 7.968,76 euro), dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 27 september 2016. 

 

18. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Antonius van Padua – budget 2017 – kennisneming.

Akteneming van het budget 2017 van de Kerkfabriek Eeklo, parochie Sint-Antonius van Padua waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgelegd op 24.773,19 euro (bijdrage stad Eeklo: 14.504,70 euro - bijdrage gemeente Maldegem: 10.268,49 euro), dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 27 september 2016.

 

19. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Vincentius Martelaar – budgetwijziging 2016 – kennisneming.

Akteneming van de budgetwijziging 2016 van de Kerkfabriek Eeklo, parochie Sint-Vincentius Martelaar waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgelegd op 0,00 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 27 september 2016.

 

20. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Vincentius Martelaar – budget 2017 – kennisneming.

Akteneming van het budget 2017 van de Kerkfabriek Eeklo, parochie Sint-Vincentius Martelaar waarbij de gemeentelijke bijdrage voor exploitatie (M-waarde) wordt vastgelegd op 0,00 euro en voor investeringen op 213.000 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 27 september 2016.


21. Algemene financiering – Kerkfabriek Zomergem – Oostwinkel – parochie Sint-Jans-Onthoofding – budget 2017 – kennisneming.

Akteneming van het budget 2017 van de Kerkfabriek Zomergem-Oostwinkel, parochie Sint-Jans-Onthoofding waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgelegd op 11.823,76 euro (bijdrage stad Eeklo: 617,20 euro - bijdrage gemeente Maldegem: 4.193,89 euro - bijdrage gemeente Zomergem: 7.012,67 euro), dit na gunstig adveis van het Bisdom Gent dd. 18 augustus 2016.

 

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

22. Aanpassing van de parkeerplaatsen voor mindervaliden naar de voorgeschreven normen volgens de stedenbouwkundige verordening.

Goedkeuring van het voorstel om alle parkeerplaatsen op de openbare wegen in Eeklo aan te passen aan de voorgeschreven normen uit de stedenbouwkundige verordening. Deze aanpassing moet voltooid zijn tegen 30 juni 2017.

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

23. De uitbating van de chalet in het Heldenpark.

De raad aanvaardt het amendement waardoor het college van burgemeester en schepenen gemachtigd wordt om de vertrouwelijke onderhandelingen met de heer Dirk Leyre verder te voeren en de gemeenteraad op een latere zitting in kennis te stellen over de afloop hiervan.

 

Daarna beslist de raad om, gelet op het vonnis van de vrederechter dd. 22 september 2016 in dit dossier en in afwachting van de resultaten van de vertrouwelijke onderhandelingen tussen de raadsmannen van het stadsbestuur en de heer Leyre, de huidige overeenkomst tijdelijk te verlengen voor een periode van 6 maanden, met ingang van 1 december 2016 tot en met 31 mei 2017.”.

 


Zoeken