Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 18 december

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 18 december 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 november 2017

4. Algemene financiering – meerjarenplan 2014 – 2019 wijziging nr. 6: periode 2016 - 2020 – vaststelling. 

5. Algemene financiering – budgetwijziging 2017/3 – vaststelling.

6. Algemene financiering – budget 2018 – vaststelling.

7. Algemene financiering – Politiezone Meetjesland Centrum – stedelijke dotatie 2018 – vaststelling. 

8. Welzijn – OCMW

- Meerjarenplan 2014 – 2019, aanpassing 5 2016-2019

- Budgetwijziging 2017 - 1

- Meerjarenplan 2014 – 2019, aanpassing 6 2017-2020

- Budgetwijziging 2017 - 2

- Budget 2018

kennisneming.

9. Algemene financiering/algemeen bestuur – gemeentedecreet – herdefiniëren begrip “dagelijks bestuur” .

10. Algemene financiering/algemeen bestuur – gemeentedecreet – visumplicht – heraflijning. 

11. Algemene financiering/algemeen bestuur – gemeentedecreet - bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen.

12. Algemene financiering – Algemene Belasting Eeklo – aanslagjaar 2018

13. Algemene financiering – belasting op de wedkantoren – aanslagjaar 2018-2019. 

14. Algemene financiering – belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten – aanslagjaar 2018-2019. 

15. Algemene financiering – belasting op de motorbrandstofverdelers – aanslagjaar 2018-2019. 

16. Algemene financiering – belasting op de terrassen op de openbare weg – aanslagjaar 2018 - 2019. 

17. Algemene financiering – belasting op de nachtwinkels – aanslagjaar 2018-2019. 

18. Algemene financiering – contantbelasting op de ontgravingen – aanslagjaar 2018-2019. 

19. Algemene financiering – contantbelasting op reclame met luidsprekers – aanslagjaar 2018-2019. 

20. Algemene financiering – contantbelasting op de plaats- en marktrechten – aanslagjaar 2018-2019. 

21. Algemene financiering – contantbelasting op de aanplakborden – aanslagjaar 2018-2019. 

22. Algemene financiering – contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen – aanslagjaar 2018-2019. 

23. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2018-2019. 

24. Algemene financiering – contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen – aanslagjaar 2018-2019. 

25. Algemene financiering – contantbelasting op het weghalen van sluikstorten – aanslagjaar 2018-2019. 

26. Algemene financiering – contantbelasting op het sluitingsuur – aanslagjaar 2018-2019. 

27. Algemene financiering - Opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2018. 

28. Algemene financiering – Aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2018. 

29. Algemene financiering – retributie op de foorinrichtingen. 

30. Algemene financiering – retributie op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten. 

31. Algemene financiering – wonen en leven – reglement registratie en belasting op leegstaande woningen en gebouwen – aanslagjaar 2018-2019. 

32. Algemene financiering – wonen en leven – reglement registratie en belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen – aanslagjaar 2018-2019. 

33. Algemene financiering – wonen en leven – reglement belasting op het ongeschikt en/of onbewoonbaarheid van woningen en gebouwen – aanslagjaar 2018 – 2019. 

34. Algemene financiering – wonen en leven – reglement belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2018 – 2019. 

35. Algemene financiering - Wonen en leven – huisvesting – activeringsheffing - aanslagjaren 2017 tem 2019. 

36. Algemene financiering - Wonen en leven – huisvesting - belastingreglement leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. 

37. Algemene financiering/wonen en leven – verlengen subsidies energiebesparende maatregelen (dak- en muurisolatie/hoogrendementsglas). 

38. Algemene financiering/wonen en leven – subsidiereglement voor groendaken. 

39. Algemene financiering/wonen en leven – subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen. 

40. Algemene financiering/vrije tijd – subsidieverdeling culturele activiteiten – dienstjaar 2017 - Periode september 2016/augustus 2017. 

41. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken en bezoldigingsregeling diverse functies.

42. Algemeen bestuur - Beslissing van de gemeenteraad om beroep te doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18. 

43. Mobiliteit en werken – Gemeentelijke begeleidingscommissie – toevoeging adviserende leden. 

44. Wonen en leven – huisvesting - verordening verplicht conformiteitsattest. 

45. Wonen en leven – omgeving – renteloze energielening via Veneco.

46. Wonen en leven – Sint-Jozefkerk– goedkeuring erfpachtovereenkomst.

47. Wonen en leven – concessieovereenkomst Warmtenet – goedkeuring.

48. Ondernemen – goedkeuring afbakening kernwinkelgebied – goedkeuring kernversterkende premies – 01/01/2018 tot 31/12/2020.

49. Welzijn – BKO – huishoudelijk reglement Buitenschoolse Opvang Eeklo – goedkeuring. 

50. Welzijn – BKO – retributiereglement Buitenschoolse Opvang Eeklo – goedkeuring. 

51. Welzijn – projectaanvraag vorming eerstelijnszone Oost-Meetjesland. 

 

Wij hebben de eer u mee te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt 

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Agenda gemeenteraad 18 december

- Digitale documenten

- Het zittingscomfort

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Herlocatie sporthome – stand van zaken

 

Tevens vraag het college om, bij hoogdringendheid, volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen:

 

OPENBARE ZITTING

52. Algemeen bestuur – Welzijnsband Meetjesland – statutenwijziging – goedkeuring.

 


Zoeken