Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 20 november

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 20 november 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 oktober 2017

4. Algemene financiering – Kerkfabriek Zomergem – Oostwinkel – budgetwijziging 2017 – kennisneming. 

5. Algemene financiering – Kerkfabriek Zomergem – Oostwinkel – budget 2018 – kennisneming. 

6. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie Sint Vincentius Martelaar – budgetwijziging 2017 – kennisneming.

7. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie Sint Vincentius Martelaar – meerjarenplanwijziging – kennisneming.

8. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie Sint Vincentius Martelaar – budget 2018 – kennisneming.

9. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie Sint Jozef – budget 2018 – kennisneming.

10. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen – budget 2018 – kennisneming.

11. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie Sint Antonius van Padua – budget 2018 – kennisneming.

12. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging. 

13. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging. 

14. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – verlenging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesman. 

15. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – AudiO – kennisneming wijziging Meerjarenplan 2015 – 2021 en goedkeuring budget 2018. 

16. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo - buitengewone algemene vergadering dd. 15 december 2017 – goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

17. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Eandis Assets – Imewo – algemene vergadering dd. 20 december 2017 – goedkeuring agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finiwo in Imewo, statutenwijzigingen en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

18. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – buitengewone algemene vergadering dd. 22 december 2017 – transitie TMVW en oprichting TMVS.

19. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

20. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 05 december 2017 – goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

21. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco2  – buitengewone algemene vergadering dd. 07 december 2017 – goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

22. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM – algemene vergadering dd. 13 december 2017. 

23. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – wijziging personeelsformatie.

24. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling.

25. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en examenprogramma omgevingsambtenaar.

26. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing arbeidsreglement.

27. Wonen en leven – wijzigen van het openbaar domein van verkaveling Calvariebergstraat nr. V524 op aanvraag van nv Ascot Belgium.

28. Wonen en leven – opheffing rooilijn van een nog aan te leggen dwarsweg op de Zandvleuge.

 


 

ACTUELE MONDELINGE VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN:

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Meer fietsstallingen

 

Op vraag van mevrouw Lutgarde De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

 

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

 


 

VOLGENDE AGENDAPUNTEN WORDEN AAN DE DAGORDE TOEGEVOEGD: 

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid: 

29. VVV-collectie naar Heemmuseum

 

Op vraag van Sofie Vermeulen, gemeenteraadslid, namens CD&V+: 

30. Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering dd. 5 december 2017 – aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger.

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo: 

31. Heemmuseum


Zoeken