Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 23 oktober

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 23 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 18 september 2017

4. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – goedkeuring begrotingswijziging 1-2 dienstjaar 2017

5. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – kennisneming Meerjarenplan 2018-2019.

6. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – begroting 2018 – goedkeuring dotatie

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – beslissing toetreding diverse gemeenten. 

8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing. 

9. Wonen en leven – ruimtelijke planning – wijzigen van het openbaar domein van verkaveling Kerkesteestraat nr. 129/6 op aanvraag van de Kerkfabriek Sint-Vincentius Dekenij – plannen. 

10. Welzijn – overgang van PWA naar Wijkwerk.

11. Vrije Tijd – goedkeuring Convenant stad Eeklo – vzw EnNu? – 2018 – 2019. 

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd: 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo: 

13. Heemmuseum

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo: 

14. Verkiezingsborden gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

GEHEIME ZITTING

12. Algemeen bestuur – personeel - aanstellen waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar – bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2017.

 


Zoeken