Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / meerjarenplanning 2014-2019 OCMW Eeklo

meerjarenplanning 2014-2019 OCMW Eeklo

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur moet het bestuur de oefening voor de beleidsplanning en de daarvoor nodige budgetten maken voor 6 jaar.
Zonder financiële bijdrage van de Stad kan een sociale instelling als het OCMW niet werken, aangezien haar inkomsten nooit de volledige uitgaven kunnen dekken: het tekort wordt bijgepast door de Stad.
Eeklo bevindt zich bij de start van deze legislatuur echter - net als vele andere besturen - in een financieel ongunstige situatie. De Stad Eeklo heeft haar bijdrage aan het OCMW verlaagd en zal bovendien deze bijdrage voor de komende 6 jaar niet doen stijgen. Dit maakt het voor het OCMW extra moeilijk om de stijgende loonkosten, pensioenlasten en uitkeringen voor cliënten te blijven dragen, terwijl de subsidies gelijk blijven of niet even snel stijgen.
Daarnaast is de armoede in Eeklo één van de hoogste van de ganse provincie.
Daardoor is de uitdaging bijzonder groot om met de beschikbare middelen een sociaal beleid te voeren en een verdere goede werking te garanderen.
Het OCMW is dus gedwongen om te besparen en heeft hierdoor een aantal ingrijpende beslissingen moeten nemen.

Wat de dienstverlening aan de Eeklonaars betreft maakt het bestuur volgende keuzes:

 

•    Het OCMW zet extra in op activering van leefloners:

 • De komende jaren maken we van tewerkstelling van personen met leefloon een prioriteit.
 • We zetten maximaal in op tewerkstelling via de maatregel art. 60, waardoor leefloners een arbeidscontract via het OCMW krijgen.
 • We voorzien extra budget voor vorming en opleiding voor de art.60-medewerkers, om op deze manier hun slaagkansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • OCMW Eeklo zal in nauwe samenwerking met Stad Eeklo een eigen activeringsproject opstarten, waarbij een team van een 5-tal moeilijk activeerbare cliënten taken zal uitvoeren om de netheid in bepaalde buurten te verbeteren. Na het opdoen van de nodige arbeidservaring en het volgen van vorming, hebben deze personen meer kansen om door te stromen naar het gewone arbeidscircuit.
 • Voor de activering van de meest kwetsbare groepen zet het OCMW, in samenwerking met andere OCMW’s, in op een voortraject, om hen voor te bereiden op werk.


•    Het OCMW zet volop in op de verdere samenwerking met vzw wijkcentrum De Kring. Via een samenwerkingsovereenkomst zal een deel van de beleidsdoelstellingen van het OCMW via het wijkcentrum gerealiseerd worden. Dit gaat over:

 • Een voedselwerking met aandacht voor structurele armoedebestrijding en emancipatorische werking.
 • Groepswerkingen voor personen in budgethulpverlening en voor anderstaligen.
 • Bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplaats.
 • Aanbod aan vrijwilligerswerk voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
 • Omkadering bij het openstellen van volkstuintjes voor maatschappelijk kwetsbare personen.


•    Ook in de strijd tegen kinderarmoede investeert het OCMW de komende jaren extra:

 • Het OCMW ondersteunt initiatieven van externe partners die bijdragen tot de bestrijding van de kinderarmoede. Hierbij wordt gedacht aan studiebegeleiding aan huis, taalbad voor anderstalige kinderen, toegankelijke kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, …
 • De oprichting van een Huis van het Kind waarbij een aanbod aan opvoedingsondersteuning, gezinsondersteuning en ontmoeting voor ouders wordt uitgebouwd.


•    De samenwerking met Woonwijzer Meetjesland in het kader van de bestrijding van de energiearmoede krijgt in 2014 en 2015 een extra impuls.
De noodzakelijke beslissingen die omwille van onvermijdelijke besparingen moeten genomen worden, hebben een grote impact op volgende werkingen:


•    De samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw en het Sociaal Verhuurkantoor worden in de loop van de komende jaren om budgettaire redenen afgebouwd.

•    Klanten van de klusjesdienst betalen vanaf 2015 een hogere uurbijdrage. Zo kan deze werking verder op een financieel verantwoorde wijze verzekerd worden.


•    De dienstverlening van de poetsdienst zal tegen begin 2017 in belangrijke mate teruggeschroefd worden, om ze betaalbaar te houden voor het OCMW. Dit betekent ook een ingrijpende afslanking van de poetsdienst van 42 naar 23 voltijds equivalenten. De tewerkstelling van de huidige poetshulpen bij het OCMW blijft gegarandeerd in de drie eerste kalenderjaren.
De afslanking zal tegen 2017 in de eerste plaats gerealiseerd worden via natuurlijke afvloeiingen. Daarmee bedoelen we dat in de eerstvolgende drie jaren personen die op pensioen gaan of hun prestaties verminderen niet zullen vervangen worden en dat tijdelijke contracten niet meer worden verlengd.
Om de afslanking tot 23 voltijds equivalenten tegen 2017 te realiseren, zal het OCMW voor de overige afvloeiingen op zoek gaan naar een geschikte partner om een overdracht van personeel én klanten te doen.

Gelet op de sterk stijgende loonkosten en de gelijkblijvende subsidies zou de poetsdienst in zijn huidige grootte onbetaalbaar worden.


Ondanks de evolutie naar een kleinere poetsdienst met minder poetshulpen en minder klanten, beschouwt het OCMW een kwalitatieve thuiszorg als één van haar kerntaken. Het bestuur kiest om te blijven inzetten op kwalitatieve thuiszorg met een gevarieerd aanbod aan diensten. Dit om een antwoord te bieden aan de toenemende vergrijzing van de bevolking. We onderscheiden ons van de andere diensten door een systematische rechtenverkenning bij elke nieuwe cliënt. Bovendien zijn we een sterke en neutrale partner in het Meetjeslandse thuiszorglandschap.

Het OCMW bespaart ook nog op de algemene werkingskosten zoals vorming, verzendingskosten, verwarming en elektriciteit.

Behalve de noodzakelijke investeringen in kantoormateriaal en voor het in stand houden van de gebouwen, worden geen nieuwe investeringsbudgetten voorzien, gelet op de budgettaire krapte waarbinnen het OCMW deze meerjarenplanning moet opstellen.
Op vlak van gebouwen zal het OCMW haar bestaande budgetten uit de vorige legislatuur gebruiken om de welzijnscampus De Zuidkaai verder af te werken. De huisvesting van het OCMW op de welzijnscampus, waar de Eeklonaar terecht kan voor de meeste sociale dienstverlening, is daar een wezenlijk onderdeel van.

 


Zoeken