Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Algemene informatie / Beeldkwaliteitsplan voor de toekomst

Beeldkwaliteitsplan voor de toekomst

Het stadsbestuur maakte samen met plusofficearchitects een beeldkwaliteitsplan voor het stadscentrum op om de typische karakteristieken van de bebouwde en publieke ruimte op een duurzame manier te ontwikkelen.

Dit plan legt de na te streven vormgeving, materiaalgebruik, inplantingsregels,... vast voor de gebouwen en de publieke ruimte. 

Het document werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015. 

 

De doelstellingen van het beeldkwaliteitsplan zijn:

  • duurzaam omgaan met energie materialen, water en groen
  • sociaal (toegankelijkheid, woon- en leefkwaliteit)
  • ruimtelijke kwaliteit - erfgoedwaarde.

 

Het doel van het beeldkwaliteitsplan is in de eerste plaats het creëren van een overzichtelijk werkinstrument, niet alleen voor de de geïnteresseerde bouwers maar ook voor alle diensten van het beleid die in de ruimte ingrijpen: mobiliteit, stedenbouw, planning, erfgoed, sociale diensten, evenementen, lokale economie ....

Dit document bevat naast analyses van de huidige toestand en toekomstbeelden ook beleids- en handhavingsprincipes voor het garanderen van de kwaliteit op lange termijn. Aan de hand van een reeks spelregels voor kleur- en materiaalgebruik, alsook bouwhoogte, gevelverdeling, groenaanleg, boomkeuze,... wordt een contextuele toekomstvisie voorgesteld.

 

Wat wordt in een beeldkwaliteitsplan bepaald?
  • in het beeldkwaliteitsplan worden de principes duidelijk
  • een reeks spelregels over ritme, kleur, dakvorm, gevelgeleding,... maakt architectuurprojecten mogelijk binnen en buiten het beschermde stadsgezicht
  • aan de hand van het beeldkwaliteitsplan kan een beoordelingssysteem/ puntensysteem opgesteld worden.

 

In een Ruimtelijk UItvoeringsplan (RUP) worden de spelregels voor de hoofdstraten vertaald in specifieke regels met betrekking tot bouwhoogte, gevelgeleding, gevelbreedte, ... 

 

Klik hier voor de 12 krachtlijnen die in het beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen:

 

Hieronder kan u bladeren in het beeldkwaliteitsplan door te klikken op 'open publication' of download de pdf.

 

DE 12 KRACHTLIJNEN VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN van EEKLO 

 

 

1.Groen Eekloos centrum : terugbrengen van Eeklo’s natuurlijke conditie als verspreid (eiken)boslandschap door vergroening van het centrum. De huidige ontwerpopgave voor de stadspromenade is een kans om te breken met de huidige verharding en opnieuw bomen en groen in het centrum te introduceren. 

2. Bloesembomen langs wegen : Bloesemende bomen transformeren de smallere woonstraten in een aangename leefomgeving. Bovendien plaatst deze ingreep Eeklo op de kaart als groen- en bloemenstad 

3. Slimme waterberging : Eekloos natuurlijke topografie zorgt voor weinig waterproblemen in het centrum zelf. Maar de omliggende waterzieke gronden kunnen moeilijk al het afstroomwater slikken. Een slim watersysteem in de vorm van sponsbossen (bijvoorbeeld aan het spoor) houdt het water vast op hogere gronden en zorgt voor een geleidelijke vrijgave van grondwater. Hierdoor worden piekmomenten van regenval gespreid over de tijd. 

4. Brede voetgangerboulevard : heraanleggen van het verkeer ter hoogte van de Markt neemt heel wat verkeersdruk weg van de stadspromenade. De brede voetgangersruimte vraagt om tal van functies zoals groenruimte, zitruimte, horecaterrassen, speelruimte voor de kinderen, een kerstmarkt, parkeerruimte, ... 

5. Gedeelde straatruimte : in de smallere dwarsstraten kan een gedeelde straatruimte meer plaats geven aan de zachte weggebruikers en tegelijkertijd het gemotoriseerde verkeer vertragen. 

6. Witte centrumas : de centrumas van Eeklo was oorspronkelijk volledig wit bepleisterd. Doorheen de jaren werden nieuwe projecten gerealiseerd en geraakte deze eenheid in kleur zoek. Een herintroductie van witte/beige/grijze tinten kan dit versnipperd beeld herstellen. 

7. Aandacht voor zachte doorsteken : in het poreuze weefsel van Eeklo moet speciale aandacht gaan naar de vormgeving van de zachte doorsteken. Driegevelprojecten of hoge duidelijke openingen in de gevelwand markeren de doorsteken. 

8. Kleine korrelprojecten : nieuwe projecten moeten op maat van Eeklo ontworpen worden. Hierbij mag de gemiddelde gevelbreedte niet overschreden worden. 

9. Interessante groepswoningprojecten : groepswoningprojecten leveren een compact antwoord op de vraag naar huisvesting. Interessante relaties tussen de wooneenheden zorgt voor dynamiek in het bouwvolume. Zo kan een renovatie van een oude burgerwoning met een hedendaagse nieuwbouwuitbreiding een interessante gestapelde woning vormen met geïntegreerde terrassen. 

10. Inbreiding met industrieel karakter : de binnengebieden van de poreuze bouwblokken waren oorspronkelijk eigendom van de talrijke textielfabrieken in Eeklo. Met het verdwijnen van deze nijverheid kwamen vele industriële relicten leeg te staan en geraakten in verval. Deze omvangrijke binnengebieden zijn een kans bij uitstek om grote inbreidingsprojecten te realiseren. Aandacht moet gaan naar de vormgeving en de oorspronkelijke industriële activiteit (sheddaken, industrieel grid). 

11. Bomen laten uitgroeien : de boomsoorten en inplanting moeten zo gekozen worden dat de bomen kunnen uitgroeien en de snoeiarbeid beperkt is. Het inplanten van de bomen in de parkeerstrook plaatst de bomen verder van de gevels wat beter is voor het welzijn van de boom. Een grotere kruin geeft ook een maximaler effect aan het groene karakter van de straat.  

12. Liever minder maar grotere bomen : voor het hele centrum maar in het bijzonder voor de smalle straten is het beter te kiezen voor één juist geplaatste boom dan voor tien blokgeschoren boompjes op een rij. Zo heeft een grotere boom op de hoek van de straat een maximaal effect voor alle straten die erop uitkomen.  

 

 

 

 

omgeving

(voorheen milieudienst en dienst stedenbouw)

 

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

e-mail: omgeving@eeklo.be 

Enkel op afspraak

Elke dag telefonisch bereikbaar op 09 218 28 40

 

omgevingsambtenaar: Bert Vermeire (specialisatie ruimtelijke ordening)

omgevingsambtenaar: Sabine De Clerck (specialisatie ruimtelijke ordening)

tel. 09 218 28 40 

 

omgevingsambtenaar: Ben Caussyn (specialisatie milieu)

tel. 09 218 28 20

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

 

Grote kaart


Zoeken