Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Algemene informatie / Verslag Milieuraad 11 december 2013 (2).docx

Verslag Milieuraad 11 december 2013 (2).docx

Verslag Milieuraad Eeklo, woensdag 11 december 2013


Aanwezig: Luc De Meester, Christine De Bie, Adriën Van Kerckvoorde, Willy Lesage, Gaston Bommelé, Marie-Jeanne De Pauw, Luc Vande Ryse, Rita Van Cauwenberge, Chris De Rycke, Kristof Hebbrecht, Koen Cornelis, Maureen Mingneau, Patrick De Clercq, Ben Caussyn, schepen Dirk Van de Velde


Verontschuldigd: Lucien Goossens, Christiaan De Wulf, Rita Cornelis


Verslag: Koen Cornelis 1. Goedkeuring verslag 9 juli 2013:

Het verslag van de vergadering 09/07/2013 wordt goedgekeurd.


 1. Milieuraad: samenstelling


De uittredende voorzitter Willy Lesage is opnieuw kandidaat.

Gaston Bommelé is kandidaat ondervoorzitter.

Koen Cornelis is kandidaat secretaris.

Chris De Rycke is kandidaat penningmeester.

Alle kandidaten krijgen het vertrouwen van de raad.


 1. Thema Energie (1): ‘Korte omloophout en houtige biomassa uit kleine landschapselementen’ – Luc Vande Ryse, SVAL vzw


Luc Vande Ryse, SVAL vzw, doet zijn presentatie.

Opmerkingen MR:

 • Ethisch karakter Korte Omloop Hout (KOH): verlies landbouwgrond voor teelt van brandstof.

 • CO²-reductie: wordt in vraag gesteld, moet zowiezo gezien worden tov. fossiele brandstoffen en niet op zich.

 • Fijn stof: veel hangt af van de installatie.

 • Zouden andere projecten zoals bv. restwarmte van IVM niet rendabeler zijn dan dit?

 • Mogelijkheid om houtafval in het containerpark apart in te zamelen en daar te laten verwerken. Kanttekening daarbij is dat de wetgeving dit niet toelaat omdat die stelt dat groenafval op het containerpark moet gecomposteerd worden.

 • Vraag: is vergisting mogelijk met houtsnippers? => Met vers groen wel, maar dit is geen eenvoudig verhaal.

 • Luc vraagt of Eeklo hier een voortrekkersrol wil opnemen zoals ook op andere vlakken in het verleden. De milieuraad moet zich hier nog over bezinnen.
 1. Advies stedenbouwkundige vergunningsaanvraag MBV – Roze te Eeklo


Ben Caussyn, milieuambtenaar, schetst de aanvraag, waarna volgende opmerkingen en bedenkingen worden gegeven:

 • Voor wat betreft het project in de P. Vandeputtestraat lijkt dit een bijzonder slechte benutting van de vloeroppervlakte. Bij vergelijkbare projecten in Gent is er minder oppervlakte nodig om eenzelfde hoeveelheid woonruimte te kunnen voorzien. Dit project neemt in essentie de plannen van het eertijds WISH-project over en is dus niet conform hedendaagse inzichten en praktijken.

 • Er is gerede twijfel omtrent het oppervlak zogenaamde ‘spontane’ bebossing. Twee experts uit Eeklo, beiden zetelend in de milieuraad, zijn ter plaatse gaan kijken en zagen daar linden van – naar schatting – 50 jaar oud. Dit betekent dat de oppervlakte die vrijgesteld werd van compensatie toch zou moeten gecompenseerd worden aan de factor van 1,5.

 • Dit bouwproject legt een hypotheek op het jeugdcentrum en het draagvlak daarvan naar de jeugd toe.

 • De verkeersimpact is niet te onderschatten, en dat in een straat die reeds aan de grenzen zit van wat ze kan dragen. Bovendien is die straat ingekleurd als een lokale fietsroute met veel schoolgaand verkeer, waardoor het ook om die reden niet aangewezen lijkt nog extra verkeersdruk toe te voegen. Wij verwijzen hier ook naar wat hieronder wordt aangehaald omtrent het plan-MER.

 • De bouwhoogte van de appartementsblok in de Roze (12m) is te hoog en past niet in het straatbeeld. Dit is 3m boven de hoogste huizen die er momenteel staan. De milieuraad kant zich hier tegen.

 • Tevens merkt de milieuraad op dat een consistente aanpak vereist dat de bouw in de Roze naar achter zou geduwd worden. Dit was immers ook bij het huidig bouwproject van seniorenflats aan de overkant van de spoorweg/straat een vereiste.

 • Het lijkt onvoldoende onderzocht wat de impact op de waterhuishouding zal zijn. Door 2197 m² aan bos te kappen is de capaciteit van die buurt om water te slikken zonder twijfel aangetast. Daar komt nog bij extra water van de wooneenheden en de invloed van extra verharde oppervlakten. Dit moet zonder meer verder worden onderzocht.

 • Deze bouwaanvraag lijkt ook te botsen met de ambitie zoals uitgedrukt in het bestuursakkoord om groene lobben in de stad te brengen. In dat licht zou de quasi gehele kap van het bos op die locatie in het centrum van de stad zonder meer contraproductief zijn. Er lijkt trouwens ook geen alternatief voorhanden om op die locatie in de stad op een andere manier een groene lob te creëren.

 • Het bouwproject voorziet niet in groendaken om de impact qua fijn stof dan toch enigszins te mitigeren.

 • Het bouwproject voorziet niet in hoogrendementsglas en hoogwaardige isolatie, waardoor het ook vanuit vlak van klimaat een project uit de vorige eeuw is.

 • Het project legt een hypotheek op de eventuele uitbreiding van het fietspad langs de spoorweg, dat als Bovenlokale Functionele Fietsroute zonder meer die mogelijkheid moet hebben. Te meer daar het vanuit mobiliteitsoogpunt, budgettair oogpunt, gezondheidsoogpunt en klimaatoogpunt de ambitie zou moeten zijn om meer mensen op de fiets te krijgen voor lokale verplaatsingen. Een objectief waar dit fietspad zonder meer een cruciale rol in speelt.

 • Het project zal qua verkeersveiligheid het risico op conflicten verhogen voor fietsers die vanuit de richting Blommekens komen.

 • Het project-MER is van een bijzonder zwakke kwaliteit, in die mate zelfs dat van kwade wil kan gesproken worden. De aanvrager/bouwheer kruiste op zowat elke vraag nee aan, ook waar dit duidelijk niet het geval is. Het voorbeeld van de waterhuishouding hierboven is reeds genoemd, maar een ander duidelijk voorbeeld is waar men antwoordde dat er geen gelijkaardige projecten zijn in de nabijheid die de impact van dit project kunnen versterken. De milieuraad wijst wat dat betreft naar het project aan de overkant van de straat/spoorweg voor de bouw van seniorenflats. Ook het project in Ghevers met de passiefbouw van Bostoen omvat talrijke wooneenheden die allemaal via de Roze zullen moeten hun uitweg vinden. Tot slot lijkt het waarschijnlijk dat ook op de momenteel braak liggende grond in Blommekens (andere kant van het WISH-project) een bouwproject zal worden uitgewerkt dat de impact van dit project zal verzwaren. Het is trouwens voor de milieuraad een uitgesproken negatieve zaak dat men waardevol groen wil kappen wanneer die bouwgrond nog braak ligt.


Vanuit bovenstaande overwegingen formuleert de milieuraad een negatief advies voor het huidig project. Naar de toekomst toe is de milieuraad gekant tegen een bouwproject in de Roze en kan voor de milieuraad een project in de P. Van Deputtestraat enkel mits een grondige denkoefening die onze opmerkingen zoals hierboven weergegeven in rekening brengt.


 1. Planning 2014


Wordt verdaagd naar de volgende keer.


 1. Varia


 • Verduidelijking: de kas komt nu uit de werkingskosten van de verbonden dienst in plaats van onder apart beheer. Vraag is wat er gebeurt met het geld dat “over is” op eind van het jaar. Schepen Van De Velde gaat dit navragen maar zal pleiten voor enige soepelheid.

 • Voor volgend jaar zal Koen een Doodle aanmaken met als doel om gemiddeld elke 2 maand samen te komen. Op die manier kan voor het volledige jaar de agenda reeds vrijgehouden worden.

Zoeken