Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Algemene informatie / Verslag Milieuraad 25.02.2013 Eeklo.doc

Verslag Milieuraad 25.02.2013 Eeklo.doc

Verslag Milieuraad Eeklo, maandag 25 februari 2013


Aanwezig: Christine De Bie (natuurpunt), Gaea Rysselaere (NPM), Willy Lesage (cel milieu ACV, voorzitter milieuraad), Lucien Goossens (Slependammepolders), Luc Vande Ryse (Landelijke Gilde), Patrick De Clercq (NVA), Koen Cornelis (onafhankelijke), Ben Caussyn (milieuambtenaar, secretaris milieuraad), Dirk Van de Velde (schepen van milieu).

Rino Dall’Asta (voorzitter GROS tot punt 2), Bernardine Van Waeyenberghe (secretaris GROS tot punt 2)


Verontschuldigd: Lieve Bulcke (Velt Meetjesland), Luc De Meester (economische raad), Roger Ginneberge (seniorenraad), Ferdie Boelens (seniorenraad), Jules Vandevelde (landbouwraad), Gaston Bommelé (onafhankelijke), Marc Spanhove (onafhankelijke), Herman Vanpoorten (CD&V-NVA-ELD), Ester Spanhove (JNM), Christiaan De Wulf (SPA), Maureen Mingneau (SPA), Rita Van Cauwenberge (onafhankelijke), Claudine Van de Keere (onafhankelijke)


Verslag: Ben Caussyn


 1. Goedkeuring verslag 3 december 2012:

Het verslag van de vergadering 03/12/2012 wordt goedgekeurd.


 1. Voorstelling GROS/Wereldraad

Naar aanleiding van het voorstel van het schepencollege om de milieuraad samen te voegen met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking wordt de voorzitter van de GROS dhr. Rino Dall’ Asta uitgenodigd om een toelichting te geven over de werking van dit adviesorgaan.


 1. Milieuraad: nieuwe samenstelling

In 1995 werd een milieuraad opgericht die een adviserende bevoegdheid heeft inzake de milieuproblematiek in de ruimste zin. De leden van de milieuraad worden aangeduid voor zes jaar, gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur. De statuten van de milieuraad werden in 2004 gewijzigd.

De dienst communicatie lanceerde, vanuit het schepencollege, de oproep voor inschrijvingen met aansluitend het voorstel om een aantal adviesraden met overlappende bevoegdheden samen te smelten.

Vanuit de milieudienst werd nagedacht over volgende scenario’s:

 • samensmelting met GROS;

 • samensmelting met andere adviesraden ;

 • adviesraad ‘Wonen en Leven’ ;

  • samensmelting GECORO, milieuraad, GROS

  • opereren in een werkgroepensysteem

Deze scenario’s worden toegelicht door Ben Caussyn.


De milieuraad is van mening dat het samensmelten van de milieuraad met andere adviesraden geen duidelijke meerwaarde kan betekenen voor de werking van dit adviesorgaan.

 • het doel is totaal verschillend;

 • er is geen overlap tussen de milieuraadsleden en GROS-leden;

 • er is geen overlap tussen de thema’s.

De milieuraad stelt zich bovendien de vraag of er bijkomende of achterliggende redenen zijn voor dit voorstel.


Het negatieve advies zal worden overgemaakt aan het schepencollege.


 1. Voorstel schepencollege aanpassing retributies restafvalzak

Het schepencollege heeft het voornemen om de gemeenteraad een wijziging van de retributies met betrekking tot resthuisvuilzakken aan te passen. Het college wenst daarom voorafgaan advies te vragen aan de milieuraad.


Prijs nu (€)

voorgesteld tarief

evolutie

10 witte restvuilniszakken (60 liter)

10

12,5

25%

10 witte restvuilniszakken (45 liter)

7,5

9

20%

10 zwarte restvuilniszakken (60 liter)

10

12,5

25%

gele evenementenzak (240 liter)

4

5

25%

25 PMD-zakken

3,1

4

29%

zak tuinafval

0,5

0,5

0%

touw waarmerk

0,5

0,5

0%

wormenbak

10

12

20%

compostvat + beluchtingsstok

15

17

13%

compostbak

27

30

11,00%


Binnen de raad van bestuur van de I.V.M. was men reeds tot de consensus gekomen om op termijn de prijs van restafvalzak te uniformiseren naar € 1,5. Heden valt de prijs van Eeklose restafvalzak (€ 1,0) binnen de VLAREMA-prijsvorken (€ 0.75 – 2.25), maar is zij de laagste van de afvalintercommunale I.V.M.


De milieuraad stelt dat de verhoging van retributie dient te kaderen in een lange termijnvisie, en zij zijn van mening dat dit bij deze prijsverhoging volledig ontbreekt.

Wanneer dergelijke prijsverhoging wordt ingevoerd moet rekening gehouden worden met volgende zaken:

 • Toekomstige containerpark met gedifferentieerde tarieven;

 • algemene belasting of afvalbelasting binnen afvalintercommunale I.V.M. moet duidelijk vergeleken worden;

 • er moet een duidelijk zicht bestaan op de ophalings- en verwerkingskost;

 • onlogische verhogingen – afvalsortering dient gestimuleerd te worden:

  • PMD-zak;

  • compostvaten en –bakken: composteren dient gestimuleerd te worden;

 • voorstel om te wachten tot de uniformisering van afvalintercommunale.


Dit advies wordt overgemaakt aan de financieel beheerder van de stad.


 1. GFT-inzameling vanaf 2014

Vanuit de I.V.M. wordt de vraag gesteld of de stad Eeklo wenst in te stappen in het GFT-inzamelproject.

De opzetvan het project wordt kort toegelicht door Ben Caussyn.


Het huidige ophaalcontract voor restafval is opgedeeld in 3 percelen: een perceel ‘IVM Noord ophaling restafval’, een perceel ‘IVM Zuid ophaling restafval’ en een perceel ‘IVM ophaling restafval en gft-afval’. Het laatste perceel werd opgemaakt voor de gemeenten De Pinte, Merelbeke en Zulte. De eerste 2 percelen zijn toegewezen aan de Tijdelijke Handelsvereniging Sita/Dekeyser, het laatste perceel aan de firma Van Gansewinkel.

De ophaalcontracten verlopen op 31 december 2013.

Daarom wil de I.V.M. nagaan of het ophaalcontract voor de gemeenten kan worden verder gezet in de huidige vorm (opnieuw voor 3 jaar, ophaling van restafval), dan wel of een nieuw ophaalbestek dient te worden uitgeschreven wanneer men wenst over te gaan naar de ophaling van gft.

Het proefproject in de 3 gemeenten verloopt gunstig.

In het samenwerkingsverband met de OVAM werd de gft-piste open gehouden in afwachting van de resultaten van de 3 pilootgemeenten (De Pinte, Merelbeke, Zulte).


Wat is gft-afval?

Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Het gaat om zaken die men kan thuiscomposteren en die eigenlijk niet in de restafvalzak thuishoren.

Velen hebben de voordelen van thuiscomposteren al ontdekt. Wij kunnen dat alleen maar aanmoedigen. Maar wie toch nog gft-afval in de restafvalzak stopt omdat er bv. geen plaats is om comfortabel thuis te composteren, krijgt een alternatief.


Waarom wordt gft-afval apart opgehaald?

Uit onderzoek (2009/2010) in onze regio blijkt dat in de gemiddelde restafvalzak nog ca 30% organisch materiaal zit, materiaal dat kan gecomposteerd worden.

Het apart opgehaalde gft-afval wordt naar een gft-verwerkingsinstallatie gebracht (bij collega afvalintercommunale IVVO in Ieper; de I.V.M. heeft een kruisparticipatie met IVVO: IVVO voert restafval naar onze afvalenergiecentrale, I.V.M. voert gft-afval naar de vergistings- en composteringsinstallatie van IVVO).


Hoe gebeurt de inzameling?

Het gft-afval wordt met een container opgehaald, dus niet in zakken. Inwoners kunnen kiezen tussen een 120 liter rolcontainer of een 40 liter draagcontainer. Een doorsnee gezin heeft met een 120 liter container voldoende. Alleenstaanden of kleine gezinnen komen wellicht toe met een 40 liter container.


Wanneer wordt het gft-afval opgehaald?

De gft-containers worden om de 14 dagen opgehaald.

Dit heeft wel tot gevolg dat de restafvalzak ook slechts om de 14 dagen zal worden opgehaald.


Het nieuwe ophaalscenariowordt dan:

week 1

restafval

week 2

GFT

week 3

restafval

Week 4

GFT


In de 3 gft-gemeenten wordt elke week opgehaald (dus géén onderbreking van het ophaalregime in de zomermaanden – dus 52 ophaalrondes per jaar).


Het GFT-project wordt na, deze korte inleiding, positief onthaald door de milieuraad.


 1. Goedkeuring jaarverslag 2012

Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag .

Het jaarverslag 2012 wordt bijgevolg goedgekeurd door de milieuraad.


 1. Varia


 1. duurzaamheid

De milieudienst van de stad Eeklo zit sinds 1 maart 2013 zonder duurzaamheidsambtenaren:

 • Griet Schelstraete verliet de dienst op 1 februari 2013;

 • Drieke Beuselinck verliet de dienst op 28 februari 2013.

Het takenpakket zal in de mate van het mogelijke worden overgenomen door de milieudienst. Daarom werd reeds een prioriteitenlijst opgesteld voor het werkjaar 2013. Daarnaast werd op het diensthoofdenoverleg reeds voorgesteld dat iedere dienst verantwoordelijkheid dient te nemen voor de vergaande integratie van de duurzaamheidsprincipes in de dagelijkse werking, bestekken en dergelijke meer. Vanuit de milieudienst zal hierop worden toegezien, alsook zal een overkoepelende werkgroep worden opgericht.


 1. fietspad spoorweg Eeklo-Zelzate

Op het nieuwe fietspad wordt heel wat zwerfvuil gevonden.

In het verleden werd reeds een oproep gedaan bij de buurtbewoners om de bermen van het fietspad vrij te houden van snoeiafval, grasmaaisel en dergelijke meer. Het fietspad is bovendien opgenomen in de opnet-route van EekloNet.

Deze melding wordt doorgegeven aan de bevoegde dienst.


 1. compostmeester: studie Vlaco

Uit de studie van Vlaco haalt Patrick Van Audenaerde enkele opmerkelijke resultaten. De beste thuiscomposteerders zijn namelijk de rijwoningen. Open bebouwingen behoren tot de slechtste leerlingen.

Er wordt dan ook voorgesteld om hieromtrent mogelijke acties te nemen.


 1. MJP 2013 – rapportering samenwerkingsovereenkomst 2012

Ter informatie: De rapportering voor samenwerkingsovereenkomst zal overlopen worden op de eerstvolgende milieuraad.Ben Caussyn – milieuambtenaar

secretaris milieuraad

25/03/2012Zoeken