Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Algemene informatie / Verslag Milieuraad Eeklo 15 07.doc

Verslag Milieuraad Eeklo 15 07.doc

Verslag Milieuraad Eeklo, dinsdag 9 juli 2013


Aanwezig: Koen Cornelis (Fietsersbond), Luc De Meester (economische raad), Roger Ginneberge (Seniorenraad), Daniël Laroy (Watering ‘De Burggravenstroom’), Lucien Goossens (Slependammepolders), Willy Lesage (cel milieu ACV, voorzitter milieuraad), Luc Vande Ryse (Landelijke Gilde), Daniel Willems (onafhankelijke), Gaston Bommelé (onafhankelijke), Antoon Blanckaert (onafhankelijke), Patrick De Clercq (NVA), Maureen Mingneau (SPA), Rita Van Cauwenberge (onafhankelijke), Ben Caussyn (milieuambtenaar, secretaris milieuraad).


Verontschuldigd: Christine De Bie (Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem), Claudine Van de Keere (onafhankelijke)


Verslag: Ben Caussyn


 1. Goedkeuring verslag 25 februari 2013:

Het verslag van de vergadering 25/02/2013 wordt goedgekeurd.


De milieuraad wenst kort verder te gaan op de problematiek van de prijsverhogingen van de restafvalzak (cf. milieuraad 25 februari). Alvorens een prijsverhoging te beoordelen dient de milieuraad een duidelijker beeld te krijgen over de cijfers (verwerkingskost, ophaalkost, milieubelasting e.d.). Daarnaast moet bij een vergelijking met andere gemeenten ook rekening gehouden worden met de geïnde gemeentebelastingen. Een verhoging kan bovendien voor enkele sociale groepen ingrijpend zijn, waardoor sociale bijsturing wenselijk zal zijn.


Ben Caussyn zal dit bespreken met de financieel beheerder en zal nadien een overzicht maken met de cijfers en vergelijkingen.


 1. Milieuraad: bespreking en voorstel tot gewijzigde samenstelling

In 1995 werd een milieuraad opgericht die een adviserende bevoegdheid heeft inzake de milieuproblematiek in de ruimste zin. De leden van de milieuraad worden aangeduid voor zes jaar, gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur. De statuten van de milieuraad werden in 2004 gewijzigd.

De oprichting van een milieuraad als adviesorgaan maakt deel uit van het verplichte onderdeel van het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst (thema instrumentarium).

Op de milieuraad van 25 februari 2013 werden de mogelijke pistes voor een hernieuwde samenstelling voorgesteld. De milieuraad in een nieuw jasje (samensmelting GROS, cel Wonen en Leven, …) werd negatief geadviseerd door de milieuraad. Dit advies werd overgemaakt aan de stadssecretaris. Hierop werd de voorzitter uitgenodigd voor een overleg met de stadssecretaris en burgemeester over de toekomst van de raad. De milieuraad zal in zijn huidige vorm blijven bestaan. Ook de vertegenwoordiging van de politieke fracties zal aangehouden blijven. De leden zien geen probleem bij deze niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers.

Belangrijker is om bij de hernieuwde samenstelling (met de huidige statuten) na te denken over de effectieve taakstelling van de milieuraad. “Wat willen wij doen en wat verwachten de mandatarissen van ons?” Zoals zo vaak aangekaart wordt de milieuraad te laat betrokken bij de effectieve plannen en processen. Vanuit de raad kan bijgevolg veel te weinig een goed onderbouwde visie ontwikkeld worden.

Er wordt voorgesteld om aan het begin van elk werkjaar enkele kernthema’s voor te stellen waar, naast de lopende zaken, dieper zal op ingegaan worden. Tenslotte dient aan het schepencollege en de gemeenteraad duidelijk gesteld worden dat de milieuraad een deskundig adviesorgaan is en verder zal ontwikkelen, maar dat de gemeenteraad en het college, in de verdere dossierontwikkelingen, hierbij beter en meer rekening dienen te houden met het bestaan van de milieuraad.


Ben Caussyn zal in eerste instantie een nota opmaken over de toekomst van de milieuraad. Hierin moet het schepencollege duidelijk maken wat zij verwachten van de milieuraad als adviesorgaan. Nadien kan het programma van de milieuraad verfijnd worden.


 1. Ontwerpdossier ‘herinrichting recyclagepark’

De herinrichting van het recyclagepark zit momenteel in zijn ontwerpfase. De milieuraadsleden ontvingen een 3D-model van het huidige ontwerp. Het ontwerp en de principes van deze herinrichting worden duidelijk gemaakt. Op vraag van de milieuraad werden de principes in een overzicht gegoten en bijgevoegd aan dit verslag (cf. bijlage).


De milieuraad heeft enkele voorlopige opmerkingen over het voorliggend ontwerp:


 • wat met gratis beurten?

VLAREMA stelt dat geen ‘gratis beurten’ of ‘gratis kg’ voor de aanvoer van grof vuil mogen worden toegekend. Deze wetgeving is reeds in voege sinds 1 juli 2013. In het werkingsgebied van de afvalintercommunale I.V.M. zijn de meeste steden en gemeenten nog niet volledig klaar met de herinrichting van het recyclagepark in functie van de wetgeving. De milieuambtenaren binnen het werkingsgebied hebben bijgevolg een gezamenlijk schrijven gericht aan de OVAM om enig begrip te hebben voor de (vertraagde) praktische implementatie van het VLAREMA ‘in het veld’. In theorie zullen dus op het heringerichte recyclagepark geen gratis beurten of kg worden toegekend aan de burger.

 • aanleveren van asbest gratis?

In het voorliggend ontwerp zal asbest gratis aan te leveren blijven. Deze fractie wordt onder de luifel in het voorste (gratis) gedeelte voorzien. De huidige ID-controle aan de ingang blijft behouden waardoor enkel Eeklonaren asbest gratis kunnen afleveren.


 • aandacht voor fracties die tot op heden nog niet werden ingezameld;

De milieuraad wijst op enkele fracties die op het huidige containerpark nog niet worden ingezameld (vb. gyproc, roofing).

Bij de herinrichting zullen enkele ‘nieuwe’ fracties worden ingezameld om, in de mate van het mogelijke, een optimale recyclage te bekomen en te voldoen aan de wensen van de Eeklonaar.

 • administratieve kost bij weging?

Ten behoeve van de mobiliteit wordt voorgesteld om bij elke weegbeurt een administratieve kost aan te rekenen. Dit principe wordt bijvoorbeeld gehanteerd in de gemeente Evergem. Deze kost heeft voornamelijk als bedoeling om bezoekers met een kleine hoeveelheid aan te leveren (betalende) fracties te ontmoedigen om telkens opnieuw naar het recyclagepark te komen. Dit moet de verkeersdoorstroming verbeteren.

De milieuraadis bezorgd over deze bijkomende kost en wijst er op dat een bezoek aan het containerpark voor velen nog steeds een sociaal gebeuren is.

 • opgelet met 2 verschillende weegbruggen (moeilijk af te stellen)!

Vanuit de milieuraad wordt de opmerking gemaakt dat bij het gebruik van 2 weegbruggen frequent dient geijkt worden (elke dag!) om problemen te voorkomen.

 • tarief op het platform

Over het te hanteren tarief is in het onderwerp nog geen zekerheid. Wel zal het tarief (€/kg) binnen de opgelegde prijsvorken van het VLAREMA (bijlage 5.4.1) vallen.

Er zijn enkele scenario’s mogelijk:

  • 1 tarief op het platform;

  • 2 of meer tarieven: indien de bezoeker niet wil rondrijden betaalt hij/zij alles aan het maximum tarief (vb. Merelbeke);

  • 2 of meer tarieven: indien de bezoeker niet wil rondrijden betaalt hij/zij alles aan het gemiddelde tarief.

 • Wat met de mobiliteitsproblematiek?

Het voorliggend model heeft voldoende ruimte voor de draaicirkel van auto met of zonder remorque. Het platform heeft een capaciteit van een tiental wagens. Aan het voorste gedeelte wordt bovendien zeer weinig gewijzigd.

 • Wat is de verblijftijd van de bezoekers?

Dit is niet te achterhalen met het huidige informaticasysteem, maar zal nog manueel moeten uitgevoerd worden ten einde een goed beeld te krijgen van de gemiddelde bezoeker op het containerpark.

 • Voorstel om systeem van autokeuring te gebruiken, via internet tonen hoeveel wachtenden er zijn.

Om eventuele verkeersproblemen te vermijden zal bekeken worden hoe dit praktisch mogelijk is (webcam, stadswebsite, …).

 • Opgelet voor paradox betalend groenpark vs. gratis huis-aan-huisinzameling;

Men moet nadenken over het behoud van de gratis tweewekelijkse huis-aan-huisinzameling bij het invoeren van een betalend groenpark.


De algemene principes van het DIFTAR-recyclagepark (in zijn ontwerpfase) worden in bijlage toegevoegd. Er wordt ook een overzicht van de verschillende tarieven binnen de intercommunale toegevoegd.

 1. Varia


 1. Groendienst als onderdeel van de milieudienst (mededeling)

Naar aanleiding van de ontwikkeling van een overkoepelende cel Wonen & Leven (milieu/stedenbouw/huisvesting) is sinds kort de groendienst onderdeel geworden van de milieudienst. Op deze manier trachten we meer de nadruk te leggen op ecologisch groenbeheer van de openbare ruimte.


 1. Noord-Zuidmarkt op 18 augustus 2013

Op 18 augustus zal tijdens het Herbakkersfestival een Noord-Zuidmarkt georganiseerd worden. Dit gaat door ter hoogte van het Canadaplein en wordt ondersteund door de GROS, N9 en Café Pingouin. Iedereen welkom!


 1. MJP 2013 – rapportering samenwerkingsovereenkomst 2012

De rapportering zal ter kennisgeving via mail worden overgemaakt.


 1. debatavond ‘Energie’

In oktober – november 2013 zal een debatavond georganiseerd worden rond energie. Deze avond heeft voornamelijk een sociale invalshoek. Dit evenement zal de steun en medewerking krijgen van de milieuraad.


 1. torenvalken

De torenvalkkasten op de AEC van I.V.M. worden goed gebruikt. Er werden opnieuw enkele torenvalken geringd.

Ben Caussyn – milieuambtenaar

secretaris milieuraad

15/07/2013
Zoeken