Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Algemene informatie / verslag milieuraad 15 maart.doc

verslag milieuraad 15 maart.doc

Verslag Milieuraad Eeklo, donderdag 15 maart 2012


Aanwezig: Christine De Bie (natuurpunt), Gaea Rysselaere (NPM), Dany Milan (economische raad), Roger Ginneberge (seniorenraad), Daniël Laroy (watering De Burggravenstroom), Willy Lesage (cel milieu ACV, voorzitter milieuraad), Gaston Bommelé (onafhankelijke), Daniel Willems (onafhankelijke, penningmeester), Luc Vande Ryse (Landelijke Gilde), Marc Spanhove (onafhankelijke), Antoon Blanckaert (onafhankelijke), Herman Vanpoorten (CD&V-NVA-ELD), Patrick Van Audenaerde (Groen), Patrick De Clercq (NVA), Maureen Mingneau (SPA), Ben Caussyn (milieuambtenaar wn., secretaris milieuraad), Rita De Coninck (schepen van milieu)

Van Cauwenberge Rita (onafhankelijke), Van de Keere Claudine (onafhankelijke)


Verontschuldigd: Lieve Bulcke (Velt Meetjesland), Luc De Meester (economische raad), Ferdie Boelens (seniorenraad), Lucien Goossens (Slependammepolders), Adelijn De Geeter (Slependammepolders), Christiaan De Wulf (SPA)


Verslag: Ben Caussyn


 1. Goedkeuring verslag 01/12/2011:

Er zijn nog enkele vragen over de aanpak van het zwerfkattenbeleid. Het is nog niet duidelijk wat met de gevangen zwerfkatten gebeurt.

Een systematisch zwerfkattenbeleid was in die zin zeer wenselijk en noodzakelijk omdat deze katten zich zeer snel voortplanten. Daarom leek het vanuit de milieudienst aangewezen om een doeltreffend zwerfkattenbeleid op te starten waarbij zal gestreefd worden naar een optimale interactie tussen de verschillende actoren. Omdat de stad Eeklo reeds een samenwerking heeft met RATO vzw, zullen deze kattenvangsten ook gebeuren door deze organisatie. De zwerfkatten worden op verschillende ziektes getest (kattenaids- en kattenleucose). Wanneer deze testen positief blijken zal overgegaan worden tot euthanasie. Indien negatief kan overgegaan tot castratie of sterilisatie. Nadien worden de katten terug in hun territorium geplaatst, of indien mogelijk opgevangen door kattenasiel SOS Zwerfkatten.

De milieuraad uit echter zijn bezorgdheid over het beperkte budget dat voor handen is.


Het verslag van de vergadering 1/12/2011 wordt goedgekeurd.


 1. samenwerkingsovereenkomst: rapportage 2011

De Samenwerkingsovereenkomst is een contract dat een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse Overheid op vlak van milieu. De overeenkomst gaat van kracht op 1 januari van het jaar waarin de lokale overheid de overeenkomst ondertekent. In ruil voor het uitvoeren van een aantal acties krijgt ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse Overheid. De gemeente of provincie kan zelf kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen: het basis- of het onderscheidingsniveau. Hiernaast bestaat de mogelijkheid een aantal milieu- of natuurgerelateerde projectenuit te voeren met financiële steun van de Vlaamse overheid.


In 2011 was Eeklo ingeschreven op onderscheidingsniveau. Om subsidies te kunnen verkrijgen, moet de stad aan het Vlaams Gewest in het milieujaarprogramma 2012 rapporteren over de acties die in 2011 werden uitgevoerd. Het jaarverslag van de milieuraad maakt onderdeel uit van het milieujaarprogramma (cf. infra).


Er wordt kort een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen van het MJP 2012 ten opzichte van vorige jaren.


Terwijl het basisniveau in 2010 werd afgekeurd1omwille van het té hoge restafvalcijfer, merken we in 2011 een opvallende daling van dit cijfer.

Met een restafvalcijfer van 174,7 kg per inwoner zitten wij voor het eerst onder de norm van 180 kg per inwoner.

De milieuraad merkt een toename van het zwerfvuil langs de openbare weg. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ heeft niet altijd het gewenste effect, en bevordert in vele gevallen de sluikstort. Ben Caussyn neemt deze opmerking mee in het onderzoek dat door 3 studenten van Hogeschool Gent wordt uitgevoerd m.b.t. zwerfvuil. Ook Eeklonet zal in dit onderzoek betrokken worden.

In de toekomst zal ook moeten nagedacht worden over het aanvaarden van nieuwe afvalfracties/materialen. Wat met fotovoltaïsche panelen? Een fractie die de komende jaren aan belang zal winnen.

Verder rijst er een vraag rond grof huisvuil op afroep. In welke mate kan deze fractie niet gratis meer aangeboden worden. Grof huisvuil moet zoveel als mogelijk vermeden worden. De OVAM hamert in het Materialendecreet dan ook op het belang van grof huisvuil (brandbaar afval) als duurste fractie.

Andere nieuwe punten in de Samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer de aankoop van nieuwe CNG-voertuigen, de nieuwe veegwagen, de zonneluifel in Balgerhoeke, edm.


De milieuraad heeft geen directe opmerkingen over de punten van de Samenwerkingsovereenkomst. Omdat het MJP 2012 niet in detail kan besproken worden, zal het meegestuurd worden met dit vergaderverslag.


 1. OVAM-samenwerkingsverband: voorstel afvalstappenplan

OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, wenst nauwer met de lokale besturen samen te werken om beter te kunnen inspelen op specifieke lokale noden en vragen. Voor de opstart van het project heeft OVAM in Vlaanderen een 20-tal gemeenten geselecteerd waarmee ze een meer uitgebreide samenwerking mogelijk zien. Deze samenwerking omvat een tweevoudig luik, met name afval- en bodemprojecten.

Voor het themaluik afval werd vanuit de milieudienst een afvalplan opgesteld. Dit plan legt voornamelijk de nadruk op handhaving, sensibilisatie en zwerfvuil. Het afvalplan werd ondertussen in onderling overleg goedgekeurd door de OVAM (dd. 14/03/2012).

Dit afvalplan wordt eveneens meegestuurd met het vergaderverslag. Opmerkingen en suggesties kunnen uiterlijk op 30 april doorgestuurd worden naar Ben Caussyn.

Nadien wordt dit afvalplan ter goedkeuring aan het schepencollege en gemeenteraad voorgelegd (mei-juni).


Daarnaast kan de stad Eeklo een bodemproject indienen. De voorkeur gaat daarbij naar de aanpak van de voormalige EBES-site in de Cocquytstraat. De voormalige Electrabel-site, ook wel EBES genoemd, speelt een cruciale rol in de herontwikkeling van een deel van de stad Eeklo. Het perceel is eigendom van Eandis. Momenteel loopt er in Eeklo een voorbereiding tot herontwikkeling van de aanpalende kliniek tot woonzone, parking en groenzone. In 2016-2017 verhuist de kliniek naar een nieuwe site. De vraag om deze site aan te pakken komt regelmatig terug, maar blijft gezien de complexiteit en de vervuiling on hold staan. De terreinen van de voormalige gasfabriek worden in de voorlopige concepten en het mobiliteitsplan van de stad gezien als een parkeerzone met groen en een doorgang voor fietsers.

Men stelt zich vragen bij het nut van een bijkomende parking in het centrum. Het moet echter duidelijk zijn dat dit nog maar om een voorlopig concept gaat. Alle voorstellen en mogelijkheden worden daarbij bekeken.


 1. Evenementenformulier: invoer afvalplan

Naar aanleiding van enkele grote evenementen werd het afvalprobleem op openbaar domein duidelijk. Eeklonet kreeg een pak werk na dergelijke evenementen en de verwerkingskost werd (ondanks opgenomen in het retributiereglement) niet doorgerekend naar de organisatoren.

Hoewel er verschillende alternatieven worden aangeboden door de milieudienst en de afvalintercommunale (informatiebrochures, I.V.M-evenementencoach, begeleiding,…), wordt er door de vermoedelijke tand des tijds een lakse houding aangenomen door verschillende organisatoren.


Vanuit de milieudienst groeide het besef dat een proactieve houding nodig was. Allereerst werd het evenementenformulier uitgebreid met een afvalformulier. Organisatoren moeten daarom bewust nadenken over het gebruik van afvaleilandjes, herbruikbare materialen, voldoende afvalvoorzieningen. Het evenementenformulier wordt daarbij beoordeeld door de milieudienst.


Daarnaast wil een stap verder gegaan worden en het retributiereglement aangepast worden m.b.t. het artikel 9 ‘Afvalverwerking’. Op de milieuraad kon het vernieuwde retributiereglement nog niet voorgelegd worden. Dit zal eveneens doorgestuurd worden naar de leden van milieuraad. Indien er voldoende opmerkingen zijn zal in april een nieuwe milieuraad belegd worden. 1. Evaluatie milieuraad 2011

Het jaarverslag van de Milieuraad werd vooraf opgestuurd naar de milieuraadsleden. Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de milieuraad.


 1. Varia

 1. Workshop I.V.M. – 20 april 2012

Alle leden van de milieuraad worden uitgenodigd door de I.V.M. voor een brainstormsessie in de Salons Mimosa. Op 20 april om 14u vinden daar verschillende workshops plaats rond ‘Eindverwerking’, ‘uniforme tarieven’, ‘uniforme dienstverlening’.

Inschrijving kan door een mail te sturen naar milieudienst@eeklo.be(uiterlijk 7 april!)


 1. Lenteschoonmaak

Op 2 mei vindt opnieuw de Lenteschoonmaak plaats. Op die dag wordt extra aandacht besteed aan het reinigen van de eigen stoep en het proper houden van de buurt. Hierdoor willen wij mensen in de bloemetjes zetten die zich actief inzetten voor de opnet van de eigen buurt. Dit gebeurt door het beantwoorden van een oproep die in het komende Eikenblad zal geplaatst worden.

Er worden daarbij vijftig bloempotten verloot. Er wordt aan de milieuraad gevraagd om de bloemetjes te sponsoren. De bloemetjes worden geleverd door de Tuinbouwschool en kosten € 250.

De milieuraad gaat akkoord om dit bedrag te financieren voor deze actie.

Er wordt gevraagd om de actie in het vervolg iets breder uit te smeren. De uitbouw van een meer ludieke actie (vb. in de lijn van ‘Guust 2000’) zorgt voor grotere weerklank.

Deze suggesties worden meegenomen voor de volgende acties.


 1. Groepsaankoop Groene Stroom

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert “Samenaankoop groene stroom” voor particulieren en (nieuwe) kleine bedrijven en zelfstandigen.

64 gemeenten steunen deze actie, en Eeklo heeft daarbij ook een loketfunctie (bv. om mensen te helpen die geen internet hebben)

=> INFOAVOND IN STADSKANTOOR OP MAANDAG 16 APRIL 20U

Meer info op www.samengaanwegroener.be, in brochure of aan loket

Vrijblijvende inschrijving van 23 maart -6 mei; (hoe meer mensen inschrijven, hoe grotere drukking mogelijk)

De effectieve promotiecampagne start op 23 april.


 1. G.A.S.

Er wordt gevraagd wat het resultaat is van de gemeentelijke administratieve sancties.

Sinds januari 2012 is een nauwe samenwerking gestart tussen de milieudienst, Eeklonet en de politiezone Meetjesland-centrum. De kritieke zones werden ondertussen opgelijst waarbij de lokale politie burgerpatrouilles uitvoert.

In 2012 werden ondertussen 11 controles uitgevoerd, waarbij 2 G.A.S. 1 -pv’s (inbreuk art. 94 politiereglement) en 8 brieven (-16 jarigen) werden uitgeschreven.

Vanuit de lokale politiezone komt het initiatief om een interne procedure op te starten voor het aanpakken van sluikstorten. Dit zal door de milieudienst worden geëvalueerd.

De controles worden ook maandelijks geëvalueerd door de milieudienst.


 1. Toekomst Samenwerkingsovereenkomst

De milieuraad stelt een vraag rond de toekomst van de Samenwerkingsovereenkomst na 2013. Worden dergelijke gesubsidieerde overeenkomsten ook na 2013 nog verder gezet of komt hieraan een einde. Tot op heden werd het duidelijk dat de Samenwerkingsovereenkomst niet zal worden afgeschaft, maar slechts in een nieuw jasje zal worden gestoken.


 1. Ophaling Boelare bij herinrichting

De herinrichting van Boelare-Blommekens zorgt voor te smalle voetpaden en zal de huisvuilophaling bemoeilijken. Te smalle voetpaden met vuilniszakken belemmert volledig de doorgang. Het is daarom wenselijk om dit ernstig te bekijken en eventueel open zones te voorzien op dinsdag.

Centrale inzamelpunten lijken geen goed idee, gelet op het misbruik van deze inzamelpunten. Het probleem zal worden voorgelegd aan de projectopvolger.


 1. Problemen met gratis tuinafvalzakken

Volgens de milieuraad worden er te veel gratis tuinafvalzakken uitgedeeld, ook voor burgers die geen openbaar domein meer te onderhouden hebben.

Dit probleem werd eveneens opgemerkt door milieudienst en zal herbekeken worden.
Ben Caussyn – milieuambtenaar wn.

Secretaris milieuraad

27/03/20121 Tegen de afkeuring werd in beroep gegaan door de talrijke acties die werden ondernomen in het werkjaar 2010.


Zoeken