Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Algemene informatie / verslag milieuraad 15 mei 2012.doc

verslag milieuraad 15 mei 2012.doc

Verslag Milieuraad Eeklo, donderdag 15 mei 2012


Aanwezig: Roger Ginneberge (seniorenraad), Willy Lesage (cel milieu ACV, voorzitter milieuraad), Gaston Bommelé (onafhankelijke), Marc Spanhove (onafhankelijke), Antoon Blanckaert (onafhankelijke), Patrick De Clercq (NVA), Maureen Mingneau (SPA), Griet Schelstraete (duurzaamheidsambtenaar), Rita De Coninck (schepen van milieu)

Van Cauwenberge Rita (onafhankelijke),


Verontschuldigd: Christine De Bie (natuurpunt), Lieve Bulcke (Velt Meetjesland), Luc De Meester (economische raad), Ferdie Boelens (seniorenraad), Christiaan De Wulf (SPA), Van de Keere Claudine (onafhankelijke), Ben Caussyn (milieuambtenaar wn., secretaris milieuraad), Luc Vande Ryse (Landelijke Gilde)


Verslag: Griet Schelstraete


  1. Goedkeuring verslag 15/03/2012:

Er volgt nog een korte bespreking in verband met het zwerfkattenbeleid. De Schepen verduidelijkt de aanpak van de zwerfkatten. De milieuraad vraagt zich af hoeveel katten nu reeds opgepakt en gesteriliseerd werden. Er is reeds een artikel verschenen in het eikenblad met de resultaten van de maand maart en april. Verder meldt de Schepen dat men in onderhandeling is met iemand die de gesteriliseerde zwerfkatten tijdelijk wil adopteren om daarna terug een thuis te zoeken voor deze dieren. Niet alle zwerfkatten zijn trouwens wilde katten, het kunnen ook achtergelaten dieren zijn.

Verder maakt de Schepen nogmaals duidelijk dat het niet de bedoeling is om de opgepakte zwerfkatten te euthanaseren, alleen om ze te steriliseren en daarna terug te plaatsen.


Het verslag van de vergadering 15/03/2012 wordt goedgekeurd.


  1. bespreking inplantingsplannen provincie Oost-Vlaanderen: zone Maldegem - Eeklo

Het plan werd aan iedereen doorgemaild. Een paar leden van de milieuraad hebben de infovergaderingen in Eeklo bijgewoond, anderen niet. Daarom licht de Schepen deze plannen toe aan de milieuraadsleden. Er is vooral een probleem in de gemeenten met de vele aanvragen van verschillende leveranciers van WT (windturbine). Meestal is het zo dat bepaalde landbouwers aangesproken worden om een WT op één van hun percelen te plaatsen. Deze landbouwer krijgt daarvoor een (hoge) vergoeding.

De provincie wil deze aanvragen meer structureren door beleidsplannen op te stellen voor WT waarbij bepaalde zones aangeduid worden waar WT kunnen komen, zodat de WT niet verspreid worden over de provincie, maar geclusterd. Dit kan via lijnopstellingen of via clusters van WT. Ook wordt het maximaal en minimaal aantal WT die kunnen komen binnen deze zones vastgesteld. Deze scenario’s werden uitgestippeld door een studiebureau en op de informatieavond gepresenteerd.

Op basis van opmerkingen en adviezen zal de provincieraad in juni een voorkeurscenario gekozen worden.

De Schepen meldt dat het Schepencollege reeds een standpunt heeft ingenomen rond deze beleidsplannen. Het Schepencollege vindt dat er nog maximaal 4 à 5 windmolens kunnen bijkomen in Eeklo, liefst ten zuiden van de expressweg. Daarmee heeft de stad Eeklo volgens het SC voldoende inspanningen geleverd naar het inplanten van WT. Ook kan er nog een bosopstelling komen ter hoogte van Nieuwendorpe. Maar dit was reeds opgenomen in een eerder visienota. Het SC vindt dat het nu aan andere gemeenten is om een inspanning te doen.

Verder meldt de Schepen nog het feit van de hoogspanningslijn die vanuit de kust over Eeklo loopt. Deze lijn zou moeten verzwaard worden. Dit heeft ook implicaties naar beeldvorming omdat er grotere pylonen nodig zijn. Een combinatie van WT en grotere pylonen zou het landschap dermate kunnen verstoren.

De Provincie spreekt ook van ‘landschapskamers’ als flankerende maatregelen voor de WT. Het SC meent dat deze landschapkamers zeker nuttig kunnen zijn. Op die manier ontstaan een soort compartimenten waarbinnen de WT staan. Men zou de kamers afbakenen met hoge bomen en hagen. De milieuraad meldt dat een boom slechts 25 à 30 m hoog wordt en de hoogte van een WT toch wel 100 m bedraagt. Men vreest dat men de ‘landschapskamers’ niet meer zal zien naast de vele WT.

Er worden vragen gesteld rond de bedragen die landbouwers krijgen om een WT op hun perceel te plaatsen. De Schepen meldt dat die bedragen zeer hoog liggen. Het SC en de provincie zijn meer te vinden voor participatie van de bevolking ipv één landbouwer die het geld opstrijkt. Ook de milieuraad is akkoord met deze aanpak. Iemand van de milieuraad meldt dat dit geld een compensatie is voor het land dat men verliest. Een landbouwer heeft in deze tijd nu eenmaal een groot stuk land nodig om economisch te kunnen werken. Blijkbaar zijn de vergoedingen niet zo hoog en dus een goede compensatie voor de landbouwer.


Er wordt tevens gemeld dat de milieuraad van de gemeente Maldegem gunstig advies verleent omtrent de provinciale plannen inzake WT, maar dat de milieuraad een voorkeur heeft voor lijnvormige opstellingen.


  1. advies afvalstoffenplan (OVAM-samenwerkingsverband)


Het afvalplan werd naar alle milieuraadsleden doorgemaild en gevraagd om hun opmerkingen hieromtrent door te geven. Twee mensen van de milieuraad melden dat ze het afvalstoffenplan niet hebben ontvangen. Dit wordt nog doorgemaild.

Aangezien niet iedereen het plan heeft gekregen en/of gelezen, licht de Schepen het plan kort toe.

De Schepen laat weten dat het basisniveau voor het milieujaarprogramma 2011 (jaar 2010) is afgekeurd wegens ons hoog afvalcijfer. De stad heeft beroep aangetekend, maar dit beroep werd niet aanvaard, waardoor de stad Eeklo definitief werd afgekeurd. Het onderscheidingsniveau was reeds goedgekeurd. Daarmee verliest de stad 37.602,95 € subsidie. Voor het onderscheidingsniveau krijgt men 30.000€ subsidie. In 2011 haalt de stad wel de normen inzake afval. Het afvalcijfer daalde van 198,20kg/inwoner naar 174,69 kg/inwoner in 2011. Dit is vooral te danken aan de beurtensysteem op het containerpark en het grof vuil op afroep. Verder werd er veel gesensibiliseerd.


Aangezien Eeklo op gebied van afval de normen niet haalde, werd stad Eeklo geselecteerd door OVAM om nauwer mee samen te werken. Men richt zich vooral naar afval en bodemprojecten.

Voor het thema afval werd een afvalstappenplan opgesteld. In het afvalplan staat beschreven welke acties men kan ondernemen om de normen inzake afval te halen of te handhaven. Vooral buurtcomposteren en thuiscomposteren worden aangemoedigd. De stad doet reeds veel rond composteren. Onlangs werd een nieuw compostpark opgericht aan de Meerling.

Verder wordt ook een oplossing gezien in de ophaling van GFT in gemeenten. Momenteel zijn er 3 pilootgemeenten bezig om dit uit te testen.

Verder wil men geleidelijk werken aan uniforme tarieven binnen gemeenten voor afvalzakken, containerpark, enz.

De milieuraad meldt dat men altijd naar de consument wijst (de vervuiler betaalt), maar dat OVAM eigenlijk de industrie zou moeten aanpakken. Men wijst daarbij op de vele voorverpakte voeding in de grootwarenhuizen, voorverpakte appels, voorverpakt vlees. De consument kiest voorverpakte materialen. Hoe wordt de consument beloond? De consument zal beloond worden indien hij kiest voor afvalarme verpakkingen. Deze keuze is er nu reeds.


De milieuraad gaat akkoord met het opstelde afvalstoffenplan.


  1. advies retributiereglement ‘afval bij evenementen’


De milieuraad heeft het afvalevenementen formulier reeds ontvangen.

De Schepen licht alles nog eens toe, maar dit was reeds besproken op de vorige milieuraad.

Opmerkingen door de milieuraad bij het retributiereglement:

-De kosten voor opruiming door Eeklo-net achteraf doorrekenen naar de organisator van het evenement

-Afvalzakken aanrekenen bij de huur

Men wijst op het slagveld na de balloonmeeting. Kan daar iets aan gedaan worden? Er staan nochtans afvaleilandjes. Hoe gaat het in zijn werk bij de Genste Feesten? De stad moet daar ook nog veel zelf opruimen.

Vraag van de milieuraad om ter hoogte van de Weverstraat een grotere vuilnisbak te plaatsen aan de automaat. Deze vuilnisbak is altijd vol en dus veel te klein. Als gevolg belanden veel blikjes in de naburige bomen en sparren.

Hoeveel GAS boetes/proces-verbalen werden ondertussen aangerekend en/of opgesteld? Graag cijfers.

De milieuraad stelt voor om werklozen in te zetten voor opnet in Eeklo. Het is gratis voor de stad en de werklozen zijn ook aan het werk op deze manier. In andere landen (Scandinavische landen) worden werklozen o.a. op deze manier aan het werk gesteld.

De milieuraad gaat akkoord met het retributiereglement.


  1. Varia


-uitnodiging ‘Mooi en meedogenloos’

Vraag voor inschrijving op de ontmoetingsdag ‘Mooi en Meedogenloos’ georganiseerd door RLM op 16 juni 2012. Er wordt gevraagd om deze uitnodiging nog eens door te sturen naar de leden.

Volgende leden wensen ingeschreven te worden:

Antoon Blanckaert

Willy Lesage (2 personen)

Patrick De Clercq

De milieudienst zal hen inschrijven.


-Iemand van de milieuraad meldt dat sommige mensen gebruik maken van de milieuraad om vrijwilligers te werven. Dit kan niet binnen de milieuraad, dit moet gebeuren buiten de milieuraad.


-De Schepen bedankt de milieuraad voor de bijdrage aan de bloembakken ikv de lenteschoonmaak.


-Wat gebeurt er met de Vrombautsput?

Opening op 9 juni om 10u30.

Hoe zat het met het negatief advies van de Raad van State (RvS)? RvS gaf negatief advies over de vogelkijkhut. Deze is nu vervangen door een vogelkijkwand met kijkgaten.

De opening is gepland in juni om de vogels te beschermen tijdens de broedmaand (mei). De Vrombautsput zal altijd toegankelijk zijn. Er wordt geopperd vanuit de milieuraad om de vrombautsput altijd te sluiten tijden de meimaand… De milieuraad meldt ook dat wilde vogels broeden vanaf februari t.e.m. mei, dus opletten om enkel één maand te sluiten.

Griet Schelstraete – duurzaamheidsambtenaar

16/05/2012


Zoeken