Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Algemene informatie / verslag milieuraad 3-09_AANGEPAST.doc

verslag milieuraad 3-09_AANGEPAST.doc

Verslag Milieuraad Eeklo, donderdag 3 september 2012


Aanwezig: Christine De Bie (natuurpunt), Gaea Rysselaere (NPM), Luc De Meester (economische raad), Roger Ginneberge (seniorenraad), Ferdie Boelens (seniorenraad), Willy Lesage (cel milieu ACV, voorzitter milieuraad), Luc Vande Ryse (Landelijke Gilde), Marc Spanhove (onafhankelijke), Antoon Blanckaert (onafhankelijke), Patrick Van Audenaerde (Groen), Maureen Mingneau (SPA), Ben Caussyn (milieuambtenaar, secretaris milieuraad), Rita De Coninck (schepen van milieu)

Van Cauwenberge Rita (onafhankelijke), Van de Keere Claudine (onafhankelijke)

Koen Cornelis (geïnteresseerde)


Verontschuldigd: Daniel Willems (onafhankelijke, penningmeester), Gaston Bommelé (onafhankelijke), Patrick De Clercq (NVA), Christiaan De Wulf (SPA), Ester Spanhove (JNM)


Verslag: Ben Caussyn


 1. Goedkeuring verslag 15 mei 2012:

Het verslag van de vergadering 15/05/2012 wordt goedgekeurd.


 1. Bespreking voorlopig advies van verruimde verkeersraad, 22 mei 2012

Naar aanleiding van de sneltoets ‘Mobiliteitsplan spoor 2’ werd op 22 mei 2012 een verruimde verkeersraad georganiseerd, met als bedoeling het advies in te winnen van de leden van de verschillende adviesraden (GECORO, Milieuraad, Economische raad, Verkeersraad). Wegens onvoorziene omstandigheden werd de uitnodiging aan milieuraadsleden pas zeer laat overgemaakt. Gelet op de beperkte aanwezigheid, alsook het voorlopig advies, wordt daarom een afzonderlijk advies van de milieuraad overgemaakt aan de mobiliteitsambtenaar.


Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2003 en wordt daarom aan een sneltoets “spoor 2” onderworpen. Dit betekent een actualisatie onder vorm van een verbreding en verdieping van het huidige plan. Voor de sneltoets werden vijf categorieën geselecteerd waar een antwoord wordt geformuleerd op de probleem- en doelstelling, met name:

 • openbaar vervoer

 • categorisering wegen

 • zwaar vervoer

 • parkeren

 • langzaam verkeer

2.1. Openbaar vervoer

De Lijn is vragende partij om de doorstroming op N9 op korte termijn te verbeteren. Een proefproject zou kunnen zijn om het tweede rijvak als busstrook in te richten, dit kan ook gebruikt worden door de hulpdiensten.

De milieuraad is van mening dat in het mobiliteitsplan een duidelijke focus moet liggen op alternatieve vervoersmiddelen. Dergelijke alternatieven moeten aan de hand van verschillende maatregelen (indien nodig een afzonderlijke busstrook) bevorderd kunnen worden. Halteren op rijbaan zal eveneens opgenomen worden in herwaarderingsdossier van N9. Een proefproject voor deze herinrichting lijkt niet evident.

Het gebruik van een stadsbus als lokaal alternatief wordt in het mobiliteitsplan als financieel onhaalbaar beschouwd. De milieuraad had hierom graag een reëel kostenplaatje ontvangen waarin de mogelijke kosten uitgesplitst worden, alsook het project onderworpen zal worden aan een kostenbatenanalyse.

Ook moet nagedacht worden over het verhuur van stadsfietsen met het station als mogelijk fietsknooppunt. Het project ‘stadsfietsen’ wordt heden onderzocht.

De milieuraad stelt de huidige bereikbaarheid van de fietsenstalling in vraag. Ben Caussyn stelt dat met de heraanleg van de stationomgeving hier over nagedacht wordt.


Advies:

 • ­maatregelen om alternatieve vervoersmiddelen (fiets, openbaar vervoer) te stimuleren ;

 • stadsbus als alternatief: uitgesplitst kostenplaatje


2.2 Categorisering wegen

Met het doortrekken van de zuidelijke ring is er een beïnvloeding van de wegencategorisering op de gemeentewegen. Hier wordt een actueel en toekomstig plan oor wegencategorisering opgemaakt dat zich vertaalt naar een zwaar vervoersroute, snelheidsregime, verkeerscirculatie, etc.

Betreffende de lokale wegen worden er twee scenario’s weergegeven. Scenario 1 ‘Knip in het centrum’ zorgt dat er enkel bestemmingsverkeer (geen doorgaand verkeer) mogelijk is. Met scenario 2 “geen knip” krijgt het centrumgebied ook lokale weg II. De milieuraad is van mening dat de knip een voorwaarde is voor aanleg van de ring.

De milieuraad merkt op dat, in vergelijking met het snelheidsplan 2003, heel wat straten niet meer als potentieel zone 30 worden ingekleurd op het aangepaste snelheidsplan. De in 2003 voorgestelde zone 30 werden in vele gevallen niet gerealiseerd en vragen aanzienlijke inrichtingswerken. Toch wordt vanuit de milieuraad geopperd om deze potentiële zones te behouden in het aangepaste mobiliteitsplan.


Advies:

 • knip in het centrum ;

 • potentiële zone 30’s uit het mobiliteitsplan 2003 (snelheidsplan) moeten behouden blijven in aangepaste mobiliteitsplan


Binnen de milieuraad is echter geen unanimiteit over de inrichting van het centrum.


2.3 Zwaar vervoer

Momenteel staan de vrachtwagens her en der geparkeerd over de stad. Dit brengt zeker binnen de bebouwde kom ergernis met zich mee. Er wordt geopteerd om na te kijken of er in de industriezone een terrein beschikbaar kan gesteld worden om de vrachtwagens te parkeren.

De milieuraad is van mening dat een vrachtwagenparking in de industriezone wel degelijk moet onderzocht worden. Hierbij moeten voldoende sanitaire faciliteiten voor de chauffeurs worden voorzien.


Advies:

 • geen supertrucks in het centrum ;

 • vrachtwagenparking op industrieterrein met sanitaire voorzieningen


2.4 Parkeren

De stad Eeklo wil een duurzaam parkeerbeleid uitbouwen die toegankelijk en bereikbaar is voor bewoners, werknemers in het centrum en bezoekers met de bedoeling het centrum van Eeklo bereikbaar, leefbaar, toegankelijk en veilig te maken door onder andere het zoekverkeer te bannen, het ongewenst en overbodig autoverkeer te ontmoedigen. Het is daarom noodzakelijk om parkeervraag- en aanbod op elkaar af te stemmen.

Het moet duidelijk zijn dat een conflictmodel tussen stallen van fietsen en/of parkeren van auto’s niet op zijn plaats is. Het uitbreiden van fietsenstalling moet in se niet ten koste gaan van autoparkeerplaatsen. De uitgangspunten voor de ruimtelijke herinrichting en herwaardering van het centrum moet voorrang verlenen aan het STOP-principe.


Advies:

 • voorrang verlenen aan het STOP-principe bij de herwaardering/herinrichting van centrum ;

 • conflictmodel parkeren “fiets-auto” niet aan de orde.


Binnen de milieuraad is geen unanimiteit over de parkeerprincipes binnen het centrum.


2.5 Langzaam verkeer

Een netwerk langzaam verkeer is van kapitaal belang om een centrum, woonwijken en toeristische aantrekkingspolen te ontsluiten met langzaam verkeer. Momenteel is deze stelling ondergewaardeerd waardoor weggebruikers die korte afstanden afleggen nog steeds het gemotoriseerd vervoer nemen.


Advies:

 • bereikbaarheid van de fietsenstalling moet veiliger ;

 • voldoende veilige fietsenstallingen aan het station ;

 • fietspunt ter hoogte van station


Ben Caussyn zal het advies van de milieuraad met betrekking tot het aangepaste mobiliteitsplan overmaken aan de mobiliteitsambtenaar. Hierbij wordt aan toegevoegd dat enkele partijen dit advies echter niet volledig volgen.


 1. P.M.D-problematiek

Steeds vaker ervaart de milieudienst en Eeklo-Net problemen met de ophaling van de PMD-fractie. Ondanks intensieve sensibilisatie zijn vele burgers nog steeds niet op de hoogte van wat effectief kan aangeboden worden als PMD-fractie. Het aanbieden van niet-correct afvalstoffen in de blauwe zak levert dan ook, vaak met recht, een rode weigeringsticker op. De sticker wordt daarbij aangebracht op de plaats waar foutief aangeboden verpakking zit.


Volgende problemen worden hierbij vastgesteld:

 • ondanks uitgebreide sensibilisatie (Eikenblad, I.V.M-magazine, PMD-zak zelf, ophaalkalender, algemene brief naar de inwoners, website Eeklo, website I.V.M., informatiebrochures, …) ervaren inwoners nog steeds moeilijkheden met de acceptatiecriteria;

 • sommige inwoners “recidiveren” (sticker wordt er afgehaald, zelfde zak terug geplaatst);

 • sommige inwoners zijn nog steeds onwetend over het stickersysteem;

 • frustratie bij verschillende partijen: ophalers, inwoners, opnetteam, bevoegden, ed. ;

 • de stad moet ‘noodgedwongen’ de gestickerde zakken ophalen om verdere sluikstort te vermijden.

Dit zorgt duidelijk voor problemen en ergernissen. Het merendeel van de foutief gesorteerde PMD-zakken blijft nadien op straat staan, en de eigenaar kan in vele gevallen niet meer achterhaald worden. Buurtbewoners, winkeliers edm. melden dit vervolgens aan de milieudienst, die in vele gevallen genoodzaakt is om het eigen opnet-team in te schakelen. Dit kan uiteraard de bedoeling niet zijn.

Sensibilisatie en gerichte brieven aan de bewoners bieden tot op heden geen soelaas. Gelet op het feit dat identificatie van de sluikstort niet meer mogelijk is, zitten ook de wijkagenten met de handen in het haar.

Waarom worden de zakken pas nu intensief gestickerd?

De PMD-zakken worden inderdaad sinds kort intensief gestickerd. Het moet echter duidelijk zijn dat dit geen heksenjacht is. Fost Plus houdt per gemeente en per afvalintercommunale bij hoeveel PMD er wordt opgehaald en wat de ‘graad van vervuiling’ is. Recente metingen tonen daarbij aan dat binnen de IVM-intercommunale een residucijfer van bijna 18% wordt gehaald (een stijging van 2% tov. 2010!). Ten opzichte van andere intercommunales is dit een zeer hoog residu. Om deze stijging onder controle te houden, worden er intensievere controles van de aangeboden PMD-zakken gehouden door goed opgeleide ophalers.

Mogelijke oplossingen?

Het probleem stelt zich op twee vlakken:

 • acceptatiecriteria

 • identificatie

Er wordt om concrete oplossingen gevraagd aan Fost Plus. De milieuraad denkt hierbij aan duidelijke symbolen op de PMD-fractie.

Een mobiele camera lijkt verder de oplossing voor kritieke punten, alsook voor de identificatie van sluikstorters. De mogelijkheden tot het plaatsen van een mobiele camera werden reeds onderzocht door Ben C. Het systeem werd reeds ter plaatse bekeken in de Politiezone Arro Ieper en is daar succesvol voor de sluikstortproblematiek. Voor het plaatsen van een mobiele camera werd reeds een kostenraming opgevraagd.

Marc Spanhove vraagt een overzicht van het aantal proces-verbalen dat werd uitgeschreven in 2012. Twee wijkagenten (Politiezone Meetjesland-centrum) zijn momenteel bezig met een studie van sluikstort en de bijhorende G.A.S. Deze studie wordt vermoedelijk eind oktober afgewerkt. De resultaten zullen nadien overgemaakt worden. 1. Open Milieuraad

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst moet jaarlijks min. één open milieuraad georganiseerd worden. Er wordt gevraagd naar mogelijke thema’s.

 • bezoek aan PMD-verwerking

 • spreker/specialist fijn stof

 • inschakelen van fiets in straatbeeld


De voorstellen zullen worden bekeken.


 1. Varia

 1. RLM

Regionaal Landschap Meetjesland wil graag inzoomen op bomen die herkenningspunten zijn in het landschap: een knotlinde bij de kerk, de solitair op het kruispunt van twee wegels, een overlevende vrijheidsboom,… één voor één verdienen ze onze aandacht wat betreft erfgoedwaarde, herkenningspunt in het landschap, of onmisbaar kader voor een religieuze plek.  Stuk voor stuk zijn dit bomen om ‘bij stil te staan’.

Om het thema extra in de kijker te zetten wil het Regionaal Landschap Meetjesland graag per gemeente minstens één solitaire boom of knotboom schenken, die in het najaar wordt aangeplant op een geschikte publieke plaats.  In elke gemeente is wel een brede berm of een hoekje bij een kapelletje  te vinden waar een mooie boom groot kan groeien. De boom kan van alles symboliseren: een bijzondere gebeurtenis, een opmerkelijke figuur, de herdenking van een historische datum, …

We zijn zelf op zoek naar aangewezen locaties, maar we zouden de gemeenten ook willen vragen suggesties te doen. Indien u enkele plekjes kent waar gerust een boom zou kunnen worden geplant mag u ons de adressen bezorgen. Met veel plezier zullen we de mogelijkheden bekijken en een voorstel uitwerken voor een kosteloze aanplant.

Eens we voor elke gemeente een voorstel kunnen doen, zullen we u opnieuw contacteren om verdere afspraken te maken. Aan de aanplant kan uiteraard de nodige persaandacht worden besteed en eventueel kan die met de medewerking van scholen of jeugdbewegingen worden gerealiseerd.

Volgende sites worden aangehaald: markt, sportplein, kerkplein, parking goederenkoer NMBS, …


 1. Volkstuintjes

Christine De Bie polst naar de interesse van de stad met betrekking tot volkstuintjes. Ben C. kan daarbij melden dat het schepencollege haar goedkeuring heeft gehecht aan het voorstel om het stukje openbaar domein in de Snuifmolenstraat om te bouwen tot volkstuintje. Dit project is in samenwerking met K. Atheneum, transitie Eeklo en LDC Zonneheem. Het terreintje wordt volgend jaar in gebruik genomen.

De milieuraad vraagt om dergelijk initiatief ten volle te ondersteunen. De milieudienst maakt hiervan een werkpunt in 2013.


 1. Sing For the Climate

Nic Balthazar, de Klimaatcoalitie en 11.11.11 roepen iedereen op om op zaterdag 22 en zondag 23 september mee te doen aan de grootse zangbetoging ooit. In elk dorp, in elke gemeente en in elke stad willen we mensen samenbrengen.

Sing For the Climate gaat op 22 september 2012 om 17u door op de markt van Eeklo.


 1. 21 september 2012, 20 u – debatavond ‘Kiezen voor Noord-Zuid’, een zaak door iedereen, voor iedereen

Intergemeentelijk debat, georganiseerd door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Eeklo (GROS) en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Maldegem (ROM). Debat over de gemeentelijke werking van 3 grote NGO’s in Vlaanderen: Wereldsolidariteit, 11.11.11 en Broederlijk delen.

Iedereen is van harte welkom (om 20u).


 1. SVAL vzw

De bedoelingen van LEADER-project “Energiek gebruik van resthout uit landschapsonderhoud’ wordt kort toegelicht door Luc Vande Ryse.

De milieuraad is geïnteresseerd om de demo-installatie te bezoeken.

Ben Caussyn – milieuambtenaar

Secretaris milieuraad

10/09/2012


Zoeken