College van burgemeester en schepenen - samenstelling

Het dagelijks bestuur van de stad wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Op dit ogenblik bestaat dit uit de burgemeester, vijf schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden van het college van burgemeester en schepenen vormen van rechtswege ook het vast bureau.

Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college bepaalt zelf zijn vergaderritme. In regel is er wekelijks op dinsdag een vergadering. De burgemeester zit de vergadering voor en kan in dringende gevallen het college bijeenroepen. De vergaderingen zijn niet openbaar en de beslissingen worden allemaal collegiaal genomen. Dit betekent dat het college van burgemeester en schepenen de beslissing neemt en niet de individuele schepen.

Samenstelling

 • Luc Vandevelde SMS

  Functies

  Burgemeester
  • Algemeen bestuur/Coördinatie tussen de verschillende departementen
  • Ambtenaar burgerlijke stand/dienst burgerzaken (inclusief groenbeheer en organisatie van de stedelijke begraafplaatsen)
  • Verkiezingen
  • Beleids- en Kwaliteitscel (incl. GIS, burgerparticipatie)
  • Secretariaat/Dienstverlening
  • Communicatie (interne en externe)
  • Facility (aankoopdienst)
  • Archief
  • Informatieveiligheid
  • Noodplanning
  • SVVP (strategische Veiligheids- en preventieplannen)
  • Coördinatie van het veiligheidsbeleid (Politie, brandweer en openbare orde)
  • Betrekkingen met de hogere overheid, regionale en internationale organisaties en gemeenten
  • Politieke organen
  • Officieel ceremonieel (plechtigheden – ontvangsten)
  • Klachten en meldingen
  • Land –en tuinbouw
  • Handhaving
 • Hilde Lampaert N-VA

  Functies

  Eerste schepen
  • Ondernemen (Lokale economie, Horeca, Middenstand, Socio-economische vergunning)
  • Werkgelegenheid
  • Beheer van industriële en ambachtelijke zones
  • Personeel/Preventie-veiligheid op het werk
  • Dierenwelzijn
  • Markten
  • Toerisme
  • Imago en marketing
  • Participatie (vrijwilligers en buurtwerking)
 • Koen Loete CD&V

  Contact
  Boelare 7 bus 6
  koen.loete@eeklo.be

  Functies

  Tweede schepen
  • Financieel beheer en financiële controle - Budgetten en jaarrekeningen van de stad en de daaraan verbonden overige publieke besturen (politie, brandweer, OCMW en kerkfabrieken)
  • Monumenten, erfgoed en archeologie
  • Onderwijs
  • Gezondheidsbeleid
 • Filip Smet CD&V

  Contact
  Schuttershof 15 , 9900 Eeklo
  GSM
  0474 49 23 92
  filip.smet@eeklo.be

  Functies

  Derde schepen
  • Duurzaamheid, energie en klimaat
  • Lokaal Mondiaal Beleid
  • Groenbeleid (bossen, parken en plantsoenen, groendienst)
  • Biodiversiteit
  • EekloNET
  • Huisvuil en afval (recyclagepark)
  • Waterbeleid (o.a. betrekkingen met Polders en Wateringen, RIO-P en Aquafin)
  • Jeugd
  • Kinderopvang
  • Verzustering
 • Michel De Sutter SMS

  Contact
  Gravin Johannalaan 16
  GSM
  0496 41 93 78
  michel.desutter@eeklo.be

  Functies

  Vierde schepen
  • Beleid en operationeel beheer stads- en OCMW-patrimonium
  • Mobiliteit en openbaar vervoer
  • Openbare werken (in eigen beheer en door derden; ontwerp straten)
  • Operationeel beheer van de nutsvoorzieningen
  • Parkeerbeleid
  • Sport
 • Danny Plaetinck N-VA

  Contact
  Oostveldstraat 97 , 9900 Eeklo
  GSM
  0471 55 93 81
  danny.plaetinck@eeklo.be

  Functies

  Vijfde schepen
  • Ringmanagement
  • Dienst Omgeving (Ontwerp publieke ruimte, Ruimtelijke ordening, Huisvesting, woon- en woonactiveringsbeleid, Vergunningenbeleid)
  • Dienst cultuur (Cultuurcentrum, Openbare bibliotheek, Cultuurdienst, STIP, socio-cultureel werk en verenigingen)
  • Kunstacademie
  • ICT
 • Danny Smessaert SMS

  Contact
  Raamstraat 3 , 9900 Eeklo
  Tel.
  09 377 93 02
  GSM
  0497 81 98 33
  danny.smessaert@eeklo.be

  Functies

  Zesde schepen, voorzitter BCSD
  • Werking Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
  • Regie en actor van het lokaal sociaal beleid
  • Sociaal Huis: Sociale dienst (werkloosheidsbeleid, o.a. sociaal activeringsbeleid, regierol sociale economie) - Thuiszorgdienst (zorg- en ouderenbeleid) - Seniorenbeleid - LDC Zonneheem - Diversiteit/ Integratie/ Gelijke kansen
  • Evenementen en foren
 • Meike Van Grembergen

  Functies

  Algemeen directeur
  • De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de stedelijke diensten en OCMW Eeklo. De algemeen directeur, die wordt benoemd door de gemeenteraad, staat aan het hoofd van het stads- en OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Ze is verantwoordelijk voor de werking van de stedelijke en OCMW-diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De algemeen directeur bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, de gemeenteraadscommissie, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden voorgelegd.
  • Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, de gemeenteraadscommissies en het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bij en maakt de verslagen van deze vergaderingen.
  • De algemeen directeur zit het managementteam voor en adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.