College van burgemeester en schepenen

Het dagelijks bestuur van de stad wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Op dit ogenblik bestaat dit uit de burgemeester, vijf schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden van het college van burgemeester en schepenen vormen van rechtswege ook het vast bureau.

Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college bepaalt zelf zijn vergaderritme. In regel is er wekelijks op dinsdag een vergadering. De burgemeester zit de vergadering voor en kan in dringende gevallen het college bijeenroepen. De vergaderingen zijn niet openbaar en de beslissingen worden allemaal collegiaal genomen. Dit betekent dat het college van burgemeester en schepenen de beslissing neemt en niet de individuele schepen.

Samenstelling

 • Luc Vandevelde SMS

  Functies

  Burgemeester
  • Algemeen bestuur/Coördinatie tussen de verschillende departementen
  • Beleids- en Kwaliteitscel (incl. GIS, burgerparticipatie)
  • Secretariaat/Dienstverlening
  • Communicatie (interne en externe)
  • Personeel/Preventie-veiligheid op het werk
  • Facility (Aankoopdienst - Beleid stads- en OCMW-patrimonium)
  • Archief
  • Informatieveiligheid
  • Noodplanning
  • SVVP (strategische Veiligheids- en preventieplannen)
  • Coördinatie van het veiligheidsbeleid (Politie, brandweer en openbare orde)
  • Betrekkingen met de hogere overheid, regionale en internationale organisaties en gemeenten
  • Politieke organen
  • Officieel ceremonieel (plechtigheden – ontvangsten)
  • Land –en tuinbouw
  • Handhaving
 • Christophe De Waele Open VLD

  Functies

  Eerste schepen, openbare werken, mobiliteit, ondernemen en ICT
  • Ringmanagement
  • Openbare werken (in eigen beheer en door derden) (incl. Eeklonet)
  • Operationeel beheer van de nutsvoorzieningen
  • Mobiliteit, openbaar vervoer en parkeerbeleid
  • Ondernemen (Lokale economie, Horeca, Middenstand, Socio-economische vergunning)
  • Werkgelegenheid
  • Beheer van industriële en ambachtelijke zones
  • ICT
  • Operationeel beheer stads- en OCMW-patrimonium
 • Bob D'haeseleer

  Functies

  Schepen
 • Marc Windey SMS

  Contact
  Kriekmoerstraat 111 , 9900 Eeklo
  GSM
  0492 13 07 12
  marc.windey@eeklo.be

  Functies

  Derde schepen, financiën, toerisme en sport
  • Financieel beheer en financiële controle (Budgetten en jaarrekeningen van de stad en de daaraan verbonden overige publieke besturen (politie, brandweer, OCMW en kerkfabrieken)
  • Toerisme
  • Verzustering 
  • Sport
 • Ann Van den Driessche Open VLD

  Functies

  Vierde schepen, BKO, burgerzaken en evenementen
  • Kinderopvang
  • Ambtenaar burgerlijke stand
  • Dienst burgerzaken (inclusief groenbeheer en organisatie van de stedelijke begraafplaatsen)
  • Verkiezingen
  • Evenementen
  • Markten en foren
 • Isaura Calsyn Groen

  Functies

  Vijfde schepen, jeugd, cultuur, onderwijs, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, omgeving en duurzaamheid
  • Jeugd
  • Dienst cultuur (Cultuurcentrum, Openbare bibliotheek, Cultuurdienst, socio-cultureel werk en verenigingen)
  • Participatie (Vrijwilligers en buurtwerking)
  • Kunstacademie
  • Onderwijs
  • Monumentenzorg en archeologie
  • Dienst Omgeving (Ontwerp publieke ruimte en straten, Ruimtelijke ordening, Huisvesting, woon- en woonactiveringsbeleid, Vergunningenbeleid)
  • Duurzaamheid, energie en klimaat
  • Bossen, parken en plantsoenen, groendienst
  • Dierenwelzijn en biodiversiteit
  • Huisvuil en afval (Recyclagepark)
  • Waterbeleid (o.a. betrekkingen met Polders en Wateringen, RIO-P en Aquafin)
 • Danny Smessaert SMS

  Contact
  Raamstraat 3 , 9900 Eeklo
  Tel.
  09 377 93 02
  GSM
  0497 81 98 33
  danny.smessaert@eeklo.be

  Functies

  Zesde schepen, voorzitter BCSD en schepen van welzijn
  • Werking Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
  • Regie en actor van het lokaal sociaal beleid
  • Sociaal Huis: Sociale dienst (werkloosheidsbeleid, o.a. sociaal activeringsbeleid, regierol sociale economie) - Thuiszorgdienst (zorg- en ouderenbeleid) - Seniorenbeleid - LDC Zonneheem - Diversiteit/ Integratie/ Gelijke kansen
  • Gezondheidsbeleid
 • Meike Van Grembergen

  Functies

  Algemeen directeur
  • De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de stedelijke diensten en OCMW Eeklo. De algemeen directeur, die wordt benoemd door de gemeenteraad, staat aan het hoofd van het stads- en OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Ze is verantwoordelijk voor de werking van de stedelijke en OCMW-diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De algemeen directeur bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, de gemeenteraadscommissie, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden voorgelegd.
  • Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, de gemeenteraadscommissies en het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bij en maakt de verslagen van deze vergaderingen.
  • De algemeen directeur zit het managementteam voor en adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.