Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019

Het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019

Gepubliceerd op 24 januari 2019

 

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Goedkeuring verslagen zitting college van burgemeester en schepenen van 3 en 8 januari 2019

De verslagen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van 3 en 8 januari 2019 worden goedgekeurd.

De gevraagde opmerkingen worden onmiddellijk in beide verslagen aangebracht.

 

01.02 Algemeen Bestuur - schoonmaak openbare toiletten 2019 t.e.m. 2021 - stopzetting plaatsingsprocedure

 

01.03 Algemeen Bestuur - schoonmaak openbare toiletten door derden 2019 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de uitvoering van de overheidsopdracht: schoonmaak openbare toiletten door derden 2019, met mogelijke jaarlijkse verlenging voor 2020 en 2021, bij wijze van onderhandelingsprocedure. Het bijzonder bestek ter zake wordt goedgekeurd.

 

01.04 Algemeen Bestuur - transport en verwerking van veegvuil op afroep tijdens dienstjaren 2019 t.e.m. 2021 - gunning

Het verslag van nazicht van de offertes wordt goedgekeurd.

 

01.05 Mobiliteit & Werken - wegen -onderhoud en herstellingen stadswegen en voetpaden 2018 - goedkeuring vorderingsstaat  3, 4 en 5

De derde, vierde en vijfde vorderingsstaat van 7 december 2018. Onderhoud en herstellingen stadswegen en voetpaden 2018 , wordt goedgekeurd.

 

01.06 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve afvoeringen

De in het politieverslag opgenomen personen worden ambtshalve afgevoerd uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 15 januari 2019.

 

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve inschrijving

De in het politieverslag opgenomen persoon wordt ambtshalve ingeschreven in het bevolkingsregister op 15 januari 2019.

 

01.08 Wonen, Leven & Ondernemen - verwijdering van de asbesthoudende gronden

Het college stemt in met de uitvoering van de overheidsopdracht verwijderen asbesthoudende gronden, bij wijze van onderhandelingsprocedure. Het bijzonder bestek ter zake nr. B069-2019 wordt goedgekeurd

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - melding omgevingsvergunning Telenet - Industrielaan 2

Het college neemt kennis van het besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar van 3 januari 2019, waarbij er akte wordt genomen van de melding van Telenet voor de exploitatie van een onbemand kopstation - gelegen aan de Industrielaan 2 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend: Eeklo, 2e afdeling, sectie F, nr. 287/L.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunning NV EDF Luminus - Vrouwestraat

Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2018, blijft integraal gehandhaafd.


02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunning NV Electrabel - Maroyendam

Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2018, blijft integraal gehandhaafd

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies aanvraag omgevingsvergunning agentschap Wegen en Verkeer - langs E34

De voormelde aanvraag tot omgevingsvergunning wordt gunstig geadviseerd onder de voorwaarden.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename van de melding - Groenstraat 8 - Dalm-De Staercke

Akte wordt genomen van de melding ingediend voor het uitbreiden van een woning gelegen Groenstraat 8, 9900 Eeklo, kadastraal gekend Afdeling EEKLO 1 AFD, sectie D, 0278 R.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Peperstraat 117 - Van de Vijver-Van Tomme

Er wordt  vergunning verleend aan de aanvragers voor het bouwen van een woning na slopen bestaande in de Peperstraat 117 te Eeklo.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Schaperijstraat 84 - Speeckaert

Er wordt vergunning verleend aan de aanvrager voor het regulariseren van een aanbouw/uitbreiding bij een bestaande rijwoning, gelegen te Schaperijstraat 84,

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlening van een omgevingsvergunning - Kunstberg 7 - Depa

Vergunning wordt verleend aan de aanvrager voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren, gelegen te Kunstberg 7, 9900 Eeklo

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning - Stationsstraat 23 - Christiaens

De aanvraag ingediend voor het regulariseren van de zonneluifel, windscherm en reclamepaneel op de voorgevel van het pand gelegen Stationsstraat 23, 9900 Eeklo wordt geweigerd.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering van een omgevingsvergunning - Yvette De Vlieger - Zandstraat 6

De vergunning voor het renoveren van een eengezinswoning, gelegen te Zandstraat 6, 9900 Eeklo, wordt geweigerd.

 

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering van een omgevingsvergunning - Nieuwendorpe 33E - Smitz en Co

Vergunning voor de regularisatie van het verbouwen van de burelen tot toezichtswoning, gelegen te Nieuwendorpe 33E, 9900 Eeklo, wordt geweigerd.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

De bestelaanvragen worden goedgekeurd.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemeen Bestuur - ontvangsten en plechtigheden - nalatenschap

 

04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - gebruik ceremonieplein receptie huwelijk

 

04.03 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - vraag gebruik raadzaal voor prijsuitreiking

 

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - machtiging medewerker Woonwijzer Meetjesland als dossierbeheerder VLOK

Het college van burgemeester en schepenen geeft machtiging aan de medewerker Woonwijzer Meetjesland om de VLOK-applicatie te gebruiken binnen het bestaande afsprakenkader en kent hem het gebruiksrecht van dossierbeheerder toe.

 

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - werkgroep: intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid 2020-2025

De burgemeester en schepen Bob D Haeseleer aanwezig zullen zijn op de eerste werkgroep intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid 2020-2025 op 25 januari 2019 om 10u.

 

04.06 Vrije Tijd - Evenementen - Vraag kosten GO!Kerstfestival

 

04.07 Vrije Tijd - Evenementen - 19/02/2019 :vraag academische zitting + receptie in stadhuis

 

04.08 Vrije Tijd - Evenementen - Kerstontbijt 21/12/2018

 

04.09 Vrije Tijd - Cultuur - afrekening Meerkorenconcert 11 november

 

04.10 Vrije Tijd - Cultuur - afrekening gemeenschapsvormend project In Eecloosche Velden

Het college gaat akkoord om een subsidie te betalen aan de organisatoren van het project.

 

04.11 Vrije Tijd - Jeugd - Muziekrechten stadsgebouwen

 

04.12 Vrije Tijd - Evenementen - Rode Kruis stickerverkoop - vraag toelating + gebruik publiciteitsborden

Het college verleent geen toelating aan het Rode Kruis voor de organisatie van een stickerverkoop op het grondgebied van de stad.

Er wordt wel toelating verleend om kosteloos gebruik te maken van de invalsborden aan de toegangswegen.

 

04.13 Vrije Tijd - Cultuur - advies subsidieverdeling gemeenschapsvormende projecten 1ste jaarhelft 2019

Het college gaat akkoord met het advies van de beoordelingscommissie.

 

05 Te bespreken punten


05.01 Algemene Financiering - Toerisme - VVV Eeklo - vraag eenmalige toelage


05.02 Algemeen Bestuur - gemeenteraadscommissie - voordacht kandidaten gemeenteraadscommissie

Het college gaat akkoord met de voordracht van 11 kandidaten.

 

05.03 Mobiliteit & Werken - Blakstaat -Galgenstraat

Het college beslist de bewoners op de hoogte te brengen van de geplande werken en plannen via een bewonersbrief.

 

05.04 Mobiliteit & Werken - start vervoerregio's - vervoerregioraad

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 28 januari 2019 voorgelegd.

 

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Jeneverhuis - voorstel overeenkomst van bezetting ter bede

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 28 januari 2019 voorgelegd.

 

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Welzijn - realisatie project Heldenhuis

 

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - nieuwe samenstelling GECORO

Er zal een oproep gebeuren op kandidaturen in te dienen.

De kandidaturen zullen aan de gemeenteraad van maart worden voorgelegd.


05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - adresgegevens voor reünies scholen

Het college gaat niet akkoord met het bezorgen van adresgegevens van oud-leerlingen in het kader van deze reünies.


05.09 Vrije Tijd - Herbakkersfestival - vraag vzw Bakfiets voor bijkomende subsidie.


05.10 Algemeen Bestuur - gemeenteraad 28 januari 2018 - te bespreken punten


05.10.01 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad


05.10.02 Algemeen Bestuur - Decreet lokaal bestuur - herdefiniëring begrip dagelijks bestuur


05.10.03 Algemeen Bestuur - DLB_bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten en daden van beschikking


05.10.04 Algemene Financiering - 'De Fonteine' - verkoop perceel inrit ondergrondse parking in bouwproject  De Fonteine", princiepsakkoord


05.10.05 Mobiliteit & Werken - fietspad langs de oude spoorweg richting Balgerhoeke - grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke


05.10.06 Vrije Tijd - BKO - wijziging huishoudelijk reglement kinderopvang


05.11 Algemeen Bestuur - ontwerpagenda gemeenteraad van 28 januari 2019


06 Kennisgevingen


06.01 Algemeen Bestuur - Akzie - vraag plaatsen tijdelijke publiciteitsborden

Het college neemt er kennis van dat het geen publiciteit  betreft voor inschrijvingen in het Kisp maar wel voor inschrijvingen voor Het Perspectief Campus Eeklo.

 

06.02 Algemeen Bestuur - Preventie - maandverslagen preventie

Het college neemt kennis van het verslag preventie voor de periode oktober-december 2018.

 

07 Rondvraag en kennisdeling

 

08 Personeel

 

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken