Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2019

 

 

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zitting college van burgemeester en schepenen van 1 en 6 maart 2019.

De verslagen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 1 en 6 maart 2019 worden goedgekeurd.

 

01.03 Algemeen Bestuur - Busvervoer BKO - goedkeuring gunning

De opdracht Busvervoer BKO wordt gegund aan Robby Cars, tegen het inschrijvingsbedrag vermeld in zijn offerte.

 

01.04 Algemeen Bestuur - BKO @bij - Meerwerken BKO@bij - Verrekeningsvoorstel 2

Het college gaat akkoord om de bijkomende werken ter hoogte van van plafond/dak sanitaire cel en inkom. werken te laten uitvoeren door de firma PIC.

 

01.05 Mobiliteit & Werken - Aanstellen van een ondersteunende ontwerper op afroep t.e.m. dienstjaar 2025

Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een ondersteunende ontwerper op afroep” worden goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

01.06 Mobiliteit & Werken - Asfalteringswerken fietspad Oostveld - goedkeuring definitieve oplevering en borgvrijgave

De opdracht Asfalteringswerken fietspad Oostveld: zuidkant tussen Sportlaan en grens Lembeke wordt definitief opgeleverd. De tweede helft van de borgtocht mag worden vrijgegeven.

 

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Afwijking wekelijkse rustdag en  openingsuren 2019

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de economische raad in verband met de afwijkingen op de wekelijkse rustdag en de openingsuren 2019.

 

01.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Aankoop tenten

 

01.09 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Site politiekantoor Tieltsesteenweg - opmaak en indienen oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Het bestek en de raming voor de opdracht Site politiekantoor - opmaak en het indienen van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

01.10 Vrije Tijd - Academies - duurzame renovatie en herinrichting KA! - aanstellen ontwerper


01.11 Vrije Tijd - gebouwenbeheer - renovatie CC en cultuurcafé - goedkeuring lastvoorwaarden.01.12 Vrije Tijd - dienst evenementen - bekrachtiging besluit burgemeester - uitzending eucharistieviering op zondag 17 maart 2019

Het besluit van de burgemeester van 12 maart 2019 houdende tijdelijk politieregelement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de tv-uitzending van de eucharistieviering op zondag 17 maart 2019 wordt bekrachtigd.

 

02 Omgeving


02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Hazelarenhoekje 1 - De Backer Jan

Het college neemt akte van de melding ingediend door De Backer Jan Odomarus, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde de exploitatie van een paardenstal,  kadastraal gekend als: Eeklo, 1e Afdeling, sectie B, 0320/B, 0319/D.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verkoopattest verkaveling nr. V538 Alfons Coppietersstraat

Het college stelt vast dat dat de verkavelaar voldaan heeft aan alle onmiddellijk uit te voeren lasten verbonden aan de verkavelingsvergunning, waardoor de verkoop/vervreemding van de loten uitvoerbaar wordt.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - omgevingsvergunning - Pausenberger Bavo en Dumez Doreen - Molenstraat 76-78-80

Het college verleent vergunning aan de aanvraag van Bavo Pausenberger en Doreen Dumez voor het bouwen van een meergezinswoning (zeven woonentiteiten) na slopen bestaande bebouwing.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - B. L. Pussemierstraat 155/Alfons Coppietersstraat - Gr.  Huyzentruyt

Het college verleent vergunning aan de aanvraag van  NV Groep Huyzentruyt voor het aanleggen van het Wegelpark en het bouwen van een meergezinswoning met 40 wooneenheden.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2018/282 en 2019/50.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemeen Bestuur - Vraag raadslid i.v.m. publicatie Groen Eeklo

Het college gaat akkoord met het voorstel van antwoord.

 

04.02 Algemeen Bestuur - SVPP - convenant vzw aPart en haar deelwerking On@break - afrekening 2018 en voorschot 2019

Het college beslist -op basis van het overzicht van 2018- om het resterende saldo aan vzw aPart en zijn deelwerking On@Break² uit te betalen, alsook om het voorschot voor de werking in 2019 te voorzien.

 

04.03 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag Wielercriterium 20/06/2019

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Wielerclub de Sportvrienden voor het organiseren van het jaarlijks wielercriterium op donderdag 20 juni ter gelegenheid van Eeklo jaarmarkt, alsook voor het uitbaten van een dranktent op de markt.

 

04.04 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag plechtigheid Ridderslag (13/10/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de V.V.V. om de Ridderslag te organiseren in de raadszaal van het Stadhuis op 13 oktober 2019 om 11 uur. Na het tot ridder heffen, zal een receptie aangeboden worden door het stadsbestuur.

 

04.05 Vrije Tijd - Evenementen - Reünie 55-jarigen(28/09/2019)

Het college gaat niet in op de vragen van de organisatoren van de reünie.

 

04.06 Vrije Tijd - sport - vraag van Farys tot toewijzen van de  aankoop nieuwe sportvloer

Het college neemt kennis van het voorgelegde gunningsverslag en geeft de goedkeuring aan Farys om de aankoop van de Olympische turnvloer toe te wijzen aan de firma Eurogym.

 

04.07 Vrije Tijd - Evenementen - 1000km voor Kom op tegen Kanker (31/05/2019) - parcours + promotie

Het college heeft kennis genomen van de route van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker op vrijdag 31 mei 2019 en zal dit bezorgen aan de betrokken diensten. Het college beslist een LED scherm te voorzien met volgend opschrift “Stad Eeklo tegen Kanker – welkom in Eeklo”.  De nodige aanvraag zal gebeuren bij AWV.


04.09 Vrije Tijd - Jeugd - Nieuwe naam vakantiewerking jeugd

Het schepencollege verklaart zich akkoord met de nieuwe naam GEKKO en geeft toestemming om een voorstel tot logo uit te werken dat dan op korte termijn aan het college wordt voorgelegd.

 

04.10 Vrije Tijd - Cultuurcentrum - Jongerentheaterproject de Bende maakt een nieuwe start


05 Te bespreken punten


05.02 Algemeen Bestuur - Adviesraden - Ontbinding Welzijnsraad en Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van april worden voorgelegd.

 

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Opmaak warmtekaart - transitievisie energie

Het college gaat akkoord met de opstart van een warmtezoneringskaart en lokale energietransitie-visie.

De stad Eeklo voorziet hiervoor het overeengekomen bedrag van maximum 7.000 euro.

 

05.07 Vrije Tijd - Jeugd - Vrijwilligersvergoedingen vakantiewerkingen jeugd

Het college blijft bij zijn standpunt van 25 febrauari 2019. Na de zomer dient een evaluatie voorgelegd te worden aan het college.

 

05.08 Vrije Tijd - Jeugd - Gebruikers- en retributiereglement jeugdinfrastructuur


06 Kennisgevingen


06.01 Algemeen Bestuur - Rechtszaken - Rechtszaak tegen de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de conclusie.

 

06.02 Algemeen Bestuur - BKO @bij - Uitgevoerde meerwerken BKO@bij - Verrekeningsvoorstel 1

Het college neemt kennis van het verrekeningsvoorstel van de aannemer.

 

06.03 Welzijn - kantoorgebouw - huisvesting op site de Meerling.

Het college neemt kennis van deze nota.

 

07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken