Direct naar hoofdmenu / zoekveld

zitting van het schepencollege van 26 maart 2019

 

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zittingen college van burgemeester en schepenen van 12 en 19 maart 2019.

De verslagen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van 12 en 19 maart 2019 worden goedgekeurd.

 

01.03 Algemeen Bestuur - Gebouwenbeheer - aankoop koffiemachines in functie van vergaderzalen

Het college gaat akkoord om de oude en versleten koffieautomaat van Fountain First in het stadhuis te vervangen door een nieuw exemplaar.

 

01.04 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve inschrijvingen

Betrokken personen worden ambtshalve ingeschreven in het bevolkingsregister op 2 maart 2019.

 

01.05 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen

Betrokken personen worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 26 maart 2019.

 

01.06 Vrije Tijd - dienst evenementen - Tijdelijk politiereglement nav de lentereceptie Kaaiken op zondag 14 april 2019

Het politiereglement naar aanleiding van de lentereceptie Kaaiken op zondag 14 april 2019 wordt goedgekeurd, volgens het advies van de politie van 14 maart 2019.

 

01.07 Vrije Tijd - dienst evenementen - tijdelijk politiereglement nav de Buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019

Het politiereglement naar aanleiding van de Buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 12 maart 2019.

 

01.08 Vrije Tijd - Kunstacademie - Inschrijvingstarieven Kunstacademie bmw en ARTuur, online inschrijvingen Kunstacademie

Het college neemt kennis van de officiële inschrijvingstarieven van het departement Onderwijs en Vorming en gaat akkoord met de voorstel van bijdrage van werkingskosten in de inschrijvingsprijs, alsook  met het instappen bij de dienstverlening van Multifafepay voor online betalen van de inschrijvingen.

 

02 Omgeving


02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door Deputatie

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie , waarbij de omgevingsvergunning gedeeltelijk werd verleend voor het veranderen van een varkenshouderij met mestverwerking door wijziging, uitbreiding en toevoeging van de milieutechnisch vergunningsplichtige rubrieken en het bouwen van een bedrijfswoning/kantoorruimte, een loods met aanhorigheden en uitbreiden van een lagune voor mestopslag .

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename van meldingsplichtige werken - Mandeweegsken 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het uitvoeren van interne structurele werken aan de woning, kadastraal gekend Afdeling EEKLO 2 AFD, sectie F, 0269 Z2.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure aanvraag omgevingsvergunning 

Het standpunt van het college van 15 januari 2019 blijft integraal gehandhaafd, zijnde weigering van de vergunning voor voor het regulariseren van het verbouwen van de burelen tot toezichtswoning .

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - handhaving - Herstelvordering - Markt 55

Een vordering tot het herstel in de oorspronkelijke staat zal worden ingeleid bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg.


02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering van een omgevingsvergunning

De aanvraag ingediend voor het bouwen van een meergezinswoning (2 appartementen) na het slopen van de bestaande bebouwing wordt geweigerd.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning

Vergunning wordt verleend voor het regulariseren van een terrasoverkapping,

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Vergunning wordt verleend voor de uitbreiding van een woning.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Vergunning wordt verleend voor het bouwen van een nieuwe woning en bijgebouw na slopen van de bestaande woning.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - 

Vergunning wordt verleend voor het regulariseren van een tuinhuis.

 

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering van een omgevingsvergunning

De aanvraag ingediend voor het bouwen van een meergezinswoning wordt geweigerd.

 

02.12 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - - gracht 

De aanvraag ingediend voor het regulariseren van het bekleden van een gracht wordt geweigerd.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2018/284 en 2019/52.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemeen Bestuur - Rechtszaken - Beroep tegen GAS boete.

Het college van burgemeester en schepenen acht het niet noodzakelijk een raadsheer aan te stellen in deze zaak.

 

04.02 Algemeen Bestuur - belastingen - vraag aanstellen advocaat


04.04 Algemeen Bestuur - Verkiezingen 26/05/2019 - Locaties stedelijke aanplakborden verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen draagt de dienst gebouwenbeheer op om op 15 april 2019 stedelijke aanplakborden te plaatsen op de voorgestelde locaties.

 

04.05 Algemeen Bestuur - Communicatie - samenwerking Socialemediaburo / leerplatform Someflex

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om voor één jaar een contract af te sluiten met Someflex voor het verlenen van toegang aan de medewerkers van de communicatiedienst die deze methode kunnen uittesten. Zij kunnen hun opgedane kennis doorgeven aan collega’s van de andere stedelijke diensten die ook gebruik maken van sociale media. Na dat jaar dienen zij het resultaat terug te koppen naar de burgemeester en algemeen directeur.

 

04.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Proefproject asbestverwijdering i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen

Het college verleent zijn medewerking aan de ‘samenkoopformule’ die de provincie Oost-Vlaanderen zal organiseren voor particulieren, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen en KMO’s. De samenkoopformule richt zich op werken om dakbedekking en leidingisolatie asbestveilig te maken.

 

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - éénmalige inname standplaats wekelijkse markt

Het college van burgemeester en schepenen ermee akkoord om het streekcentrum Huysmanhoeve, onder gewone voorwaarden, een standplaats te laten innemen op donderdag 4 april 2019 tijdens de wekelijkse markt.

Het college verleent tevens toelating voor het opstellen van een reus.

 

04.08 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Ondernemers luisteren


04.09 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag rondrit Oldtimer tractoren (10/06/2019)

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de Clubrally RMTV om op maandag 10 juni 2019 in onze stad te passeren.

 

04.10 Vrije Tijd - Cultuur - aanvraag buurtfeestsubsidie lentereceptie 't Kaaiken

Het college gaat akkoord om een subsidie toe te kennen aan de lentereceptie ’t Kaaiken op 14 april 2019 georganiseerd door de gebuurtedekenij 'Steunt Elkander'

 

04.11 Vrije Tijd - Toerisme - Kanaalfeesten (09/06/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om mee te werken aan de Kanaalfeesten op 9 juni 2019 op gebied van communicatie en logistiek.

 

04.12 Vrije Tijd - sport - sluiten van het Verbauwenbad  voor onderhoud en herstellingen van 11 tot en met 14 juni 2019

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan Farys de toelating om het Verbauwenbad te sluiten van dinsdag 11 juni 2019 tot en met vrijdag 14 juni 2019 ten einde de nodige opgelegde onderhouds- en herstellingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

 

04.13 Vrije Tijd - Kunstacademie - Financiële bijdrage 2de opties voor Uitpas met kansentarief

Het college gaat ermee akkoord dat de leerlingen die een tweede optie volgen hiervoor het sociaal tarief.Het extra ontvangen inschrijvingsgeld kan verrekend worden met de afrekening van de UitPas met kansentarief.

 

04.14 Algemeen Bestuur - Atheneum - vraag geschenk voor zusterstad

Er zal een mand met streekproducten worden aangeboden.

 

05 Te bespreken punten


05.01 Algemeen Bestuur - beleids- en kwaliteitscel - Aankopen en herladen van Piaf-toestellen - bemerkingen dienst burgerzaken.

Het college handhaaft zijn standpunt genomen in zitting van 12 maart jl.

 

05.02 Algemeen Bestuur - voedselstrategie - aanvraag projectsubsidie opmaak voedselstrategie - Plattelandsprojecten

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel dat Veneco een aanmelding doet voor een subsidie voor regionale voedselstrategie inclusief het uitwerken van een lokale voedselstrategie door de stad Eeklo, mits de 0,2 VTE kan worden ingevuld door een reeds bij de stad tewerkgesteld personeelslid zonder uitbreiding van uren.

 

05.03 Mobiliteit & Werken - IOD Krüger - vrijstelling betalende zone - Inname openbaar domein Krüger, vrijstelling betalend parkeren

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om tarief voor de periode te halveren.

Het college hecht ook zijn goedkeuring voor herziening van het retributiereglement bij werken langer dan 100 werkdagen het tarief naar 2 euro/dag/parkeerplaats te brengen.

 

05.05 Algemeen Bestuur - Verslag voorzittersoverleg 2.0

Het college neemt kennis van het verslag en nodigt de voorzitters uit voor een volgend overleg.

 

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Ontbinding Milieuraad


05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)


05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Hartwijk - stand van zaken en planning.


05.09 Wonen, Leven & Ondernemen - ruimtelijke context RUP Heldenpark.

Het college neemt kennis van de documenten i.v.m. de ruimtelijke context RUP Heldenpark.

 

05.11 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - stedenbeleid - Conceptstudie Oostveld

Het college neemt kennis van de definitieve versie van de conceptstudie Oostveld, alsook van de nota met betrekking tot de parkeerplaatsen in de Kottemstraat.


05.12 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Projectvoorstel 'Markttuin Eeklo'

Het college verleent goedkeuring aan het projectvoorstel 'Markttuin Eeklo' en geeft de opdracht tot indiening voor de subsidieaanvraag.

Eénmaal de stad bericht heeft gekregen over de goedkeuring van de subsidie, dient het dossier opnieuw geagendeerd te worden op de agenda van het college.

 

06 Kennisgevingen


06.01 Algemeen Bestuur - rechtszaken - Zaak stad Eeklo/Vlaamse belastingdienst.

Het college neemt hiervan kennis.

 

06.02 Algemeen Bestuur - Preventie - Jaarverslagen interne preventiedienst

Het college neemt kennis van de jaarverslagen van de interne preventiedienst van stad Eeklo en de gemeenschappelijke interne dienst van stad en OCMW Eeklo.

 

06.03 Welzijn - Wijkwerken - Kennisgeving afwijkingsprocedure Wijkwerken

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afwijkingsprocedure in het kader van de activiteitenlijst voor wijk-werken.

 

07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken