Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2019

Het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2019

01 Routinebeslissingen


01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 13 augustus 2019.

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - BKO @bij - lnrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk - Goedkeuring vorderingsstaat 6 + 7 + 8

Het college verleent goedkeuring aan de  vorderingsstaten 6, 7 en 8 van PIC bvba, voor de opdracht 'lnrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk'

 

01.03 Vrije Tijd - Evenementen - Ethias Cross: politiereglement en geluidsafwijking (8/09/2019)

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de Ethias Cross 8 september 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 16 augustus 2019. Het college verleent tevens afwijking van de geluidsnormen.

 

01.04 Vrije Tijd - dienst evenementen - tijdelijke politiereglement nav Sint-Jansbuurtfeest op zaterdag 31 augustus 2019

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van het buurtfeest St. Jan op 31 augustus 2019 wordt  goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 19 augustus 2019.

 

01.05 Vrije Tijd - dienst evenementen - bekrachtiging besluit burgemeester - Herbakkersfestival

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 6 augustus 2019 houdende politiereglement   naar aanleiding van het Herbakkersfestival van vrijdag 16 augustus tot en met zondag 18 augustus 2019.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door Deputatie 

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 1 augustus 2019, waarbij aan cvba Ecopower een omgevingsvergunning werd verleend voor het verder exploiteren van een windturbine - gelegen aan de Ringlaan zn te 9900 Eeklo, kadastraal bekend: Eeklo, 2 e,  afdeling, sectie F, nr. 419/S.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning 

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw De Clerck Mathieu & Defoort Barbara voor het verbouwen van een ééngezinswoning en het bouwen van een carport en tuinberging, gelegen op het terrein kadastraal gekend Eeklo 1 afd. Sie B nrs; 718 F, E en N

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Het college verleent vergunning aan Huys Vic voor het bouwen van een meergezinswoning, gelegen op het terrein Eeklo 2, afd. sie E nr. 1617T.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning 

Het college weigert omgevingsvergunning af te leveren aan Thys Kurt, voor het bouwen van een meergezinswoning (4) na slopen bestaande bebouwen, gelegen op het terrein kadastraal gekend Eeklo 2 adf. sie E nr. 0833M.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/169.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemene Financiering - verzekeringen - verzekering - schadedossier

Het college volgt het advies van Ethias en zal bijgevolg de franchise van 262,49 euro niet vergoeden aan betrokkene

 

04.02 Algemeen Bestuur - intergemeentelijke samenwerking - convenanten

De methodiek om te komen tot een optimale samenwerking met de IGS-structuren wordt door het college goedgekeurd. Half oktober zijn de gesprekken afgerond en kunnen de nieuwe convenanten worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Wat Comeet betreft, heeft het college in zitting van 30 juli jl. reeds zijn principiële goedkeuring gegeven voor de verlenging en de financiële bijdrage. Dit dossier wordt aan de gemeenteraad van september voorgelegd ter goedkeuring.

 

04.03 Algemeen Bestuur - Facility - Recuperatie materiaal zwembad Oostveldstraat

Het college gaat ermee akkoord dat:

• 10 stapelbedden door het OCMW zullen gebruikt worden en dat de aankoopdienst alle Eeklose jeugdverenigingen zal aanschrijven en vragen naar hun interesse in de overige 50 stapelbedden

• de keuken zal gerecupereerd worden door de Jeugddienst voor de site Blokhutten

• de herbestemming van de kunstwerken (de mozaïek aan de binnenzijde) verder zal bekeken worden door de Algemeen Directeur Kunstacademie,

• de, nog bruikbare, tafels en stoelen zullen gerecupereerd worden door de Sportdienst.

• de oude brancard, de zwembadklok, de overige oude tafels, de letters STEDELIJK ZWEMBAD en het bas-reliëf aan de VVV wordt geschonken.

Wat het oude fietsrek betreft, wenst het college dat hiervoor een geschikte locatie wordt gezocht in de stad.

 

04.04 Algemeen Bestuur - patrimonium - Voertuigenbeheer - nood aan extra budget

Het college  stelt de opbrengst van de openbare verkoop van de voertuigen ter beschikking van het voertuigenbeheer.

Het college  gaat akkoord met het verschuiven van de kredieten van de actie G-Gebouwenbeheer 0119/616000 (Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen) naar het voertuigenbeheer.

 

04.05 Vrije Tijd - Evenementen - Plechtigheid 15/11/2019: Alfred Van Lancker

Het college verleent toelating aan de dienst evenementen om deze plechtigheid verder uit te werken.

Een voorstel van ontwerp van de gedenksteen met bijhorende kostenraming moet aan het college worden voorgelegd.

 

04.06 Vrije Tijd - dienst evenementen - toelating plaatsen van tijdelijke publiciteit - Akzie ten behoeve van 20e verjaardag de kringwinkel

Het college verleent toelating voor het plaatsen van de borden. De borden mogen de zichtbaarheid van de andere weggebruikers niet hinderen en dienen onmiddellijk na het evenement te worden verwijderd.

 

04.07 Vrije Tijd - BKO - Gebruik privacygevoelige data door GIS coördinator ifv masterplan kinderopvang

Het college gaat akkoord met de opmaak van

- een plan dat de spreiding aangeeft van de kinderen in Eeklo tussen 0 en 3 jaar

- een plan dat de spreiding aangeeft van de kinderen die gebruik maken van de locaties BKO/locatie,

beiden zonder melding van individuele gegevens.

 

04.08 Vrije Tijd - Cultuur - Aanvraag en uitbetaling subsidie buurtfeest Deurwaarderhoek

Het college  gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om een subsidie va te voorzien voor het buurtfeest in de Deurwaardershoek op 6 juli 2019, alsook met de uitbetaling ervan.

 

04.09 Vrije Tijd - buurtfeesten - buurtfeestsubsidie Lentereceptie 't Kaaiken/Kaaifeesten

Het college gaat niet akkoord om een buurtfeestsubsidie toe te kennen voor de lentereceptie van ’t Kaaiken op 14 april 2019 aan de Gebuurtdekenij Steunt Elkander.

Artikel 2

Het college gaat akkoord om een buurtfeestsubsidie toe te kennen voor de Kaaifeesten aan de Gebuurtedekenij Steunt Elkander.

 

04.10 Vrije Tijd - Cultuur - Uitbetaling subsidie buurtfeest

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om een buurtfeestsubsidie  toe te kennen en uit te betalen aan Benny Van Hyfte, aanvrager buurtcomité.

 

04.11 Vrije Tijd - Cultuur - Uitbetaling buurtfeestsubsidie

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om een buurtfeestsubsidie toe te kennen en uit te betalen aan Johan Van Impe, aanvrager buurtcomité van de Visstraat

 

04.12 Vrije Tijd - cultuur - receptie stadhuis Open Monumentendag

Het college gaat akkoord met het geven van de receptie van de stadsverfraaiingsprijzen in de raadzaal van het stadhuis. Wijkwerk zal instaan voor de bediening.

 

04.13 Vrije Tijd - dienst evenementen - aanvraag organisatie Levensloop t.v.v. Kom op tegen kanker op 23 en 24 mei 2020

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Michel Vyncke voor het organiseren van de Levensloop op 23 en 24 mei 2020. De stad zal hieraan medewerking verlenen. De dienst evenementen zal samen met de organisatie dit evenement verder uitwerken.


04.14 Vrije Tijd - sport - aankoop van een projectiescherm en beamer voor de polyvalente  zaal in het sportpark

Het college geeft aan Farys de toelating om een projector en projectiescherm voor de polyvalente zaal aan te kopen bij de goedkoopste inschrijver met zijn optionele posten zijnde SWING.

 

04.15 Vrije Tijd - sport - vraag van Altis tot vervanging van het trampolinedoek in de turnzaal van het sportpark

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het trampolinedoek in de turnzaal van het sportpark te vervangen. De bestelling dient door Farys te worden geplaatst bij de firma Eurogym.

 

04.16 Vrije Tijd - BKO - deelname aan dag van de vrije tijd op 15 september a.s.

Het college wenst niet dat de BKO hieraan deelneemt, gezien de dienst reeds voldoende gekend is bij de bevolking.

 

05 Te bespreken punten


05.01 Algemeen Bestuur - SVPP - participatie - project rond jongeren en alcohol en de preventieve invloed van ouders

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het project rond jongeren en alcohol als tweede project te lanceren op ikdoemee.eeklo.be.

De stafmedewerker SVPP mag met dit project van start gaan op 31 augustus tijdens het evenement: "back to school".

 

05.02 Algemeen Bestuur - participatie - buurtoverleg - in kaart brengen - stappenplan

Het college gaat akkoord met de afbakening van de 3 buurten zoals op kaart aangegeven, mits de Witte Wijk wordt uitgebreid met de Kriekmoerstraat en Sportlaan.

Het college gaat akkoord met het stappenplan voor de komende weken.

 

05.03 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - subsidiedossier Woonwijzer Meetjesland 2020-2025

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van september worden voorgelegd.

 

05.04 Vrije Tijd - Sport - aanstellen ontwerper voor ontwerp en aanleg buitensportsite - keuze van het scenario.

Het college  beslist om te kiezen voor het scenario dat wordt voorgesteld door Farys met name optie 1: ‘Aanstellen van het studiebureau Van Wassenhove via ons raamcontract, voor ontwerp van de zijkant van het sportpark (kant Zonnepark) waarbij in uitvoering skate en minigolf worden aangelegd.

Het college  vraagt aan Farys om de ontwerper te laten bijstaan door Atelier GRAS als “externe consultant”. Dit extern advies wordt betaald door Stad Eeklo op basis van ons contract “ontwerper op afroep”.

 

05.05 Vrije Tijd - evenementen - 75 jaar Bevrijding - voorstel Mimosa

Het college gaat akkoord met dit voorstel en opteert voor frietjes met stoverij. Er dient tevens een vegetarische alternatief te worden voorzien.

Het college beslist tevens de viering van de jubilarissen te laten plaatsvinden in de Salons Mimosa op 16 november a.s., volgens dezelfde formule als de viering van 27 juli a.s..

Door de dienst evenementen zal een bestelaanvraag worden opgemaakt en voorgelegd.

 

05.06 Vrije Tijd - Kinderopvang - Toevoegen van Tjek aan het onderhoudscontract met Reinaert

Artikel 1

Het college stemt in met het aanpassen van het onderhoudscontract met FDEM, (leverancier van Reinaert), waarbij de module ‘Satelliet’ wordt vervangen door de module ‘Tjek’. Dit onderhoudscontract blijft jaarlijks opzegbaar (vervaldag 31/08), mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 2

Het college stemt in met de opdracht ‘digitaal registreren van de aanwezigheden in de BKO’. De opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.

Artikel 3

De opdracht wordt gegund aan de firma FDEM, in samenwerking met de firma Eurocom Software bvba, De opdracht loopt – net zoals het onderhoudscontract - jaarlijks af op 31 augustus en kan stilzwijgend vernieuwd worden voor één jaar. Er wordt eveneens budget voorzien voor de aankoop van 11 smartphones die gebruikt zullen worden voor het inchecken van de kindjes die door de begeleiders van de BKO worden opgehaald op school.

 

06 Kennisgevingen


06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - toelichting GFT door IVM - voorstel data


06.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Veneco - vraag voorstel van data overleg nav aankondiging provincie van PRUP Balgerhoeke


06.03 Vrije Tijd - dienst evenementen - goedkeuring verslag evenementencel 31 juli 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender. Het college heeft geen opmerkingen.

 


Zoeken