Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 3 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 3 september 2019

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2019.

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2019 worden goedgekeurd.

 

01.02    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve inschrijving

Het college neemt er kennis van dat betrokken persoon ambtshalve wordt ingeschreven in het bevolkingsregister op 9 juli 2019.

 

02 Omgeving

 

02.01    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 13 augustus 2019 inzake de ingestelde vordering tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning op 20 juli 2017 verleend door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan Engie-Electrabel voor het oprichten van 3 windturbines langsheen Grote Boterhoek /Maroyendam. De Raad stelt in diens arrest de afstand van het geding vast.

 

02.02    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw Foré Augustijn & Van Lier Sophie voor het slopen van de bestaande gebouwen, het bouwen van een ééngezinswoning en het herbouwen van een schuur op het terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste Afd. sie C nr 0024F en 0028H.

 

02.03    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Het college verleent vergunning aan Van Overmeire Miriam voor het aanbrengen van isolatie en crepi op de voorgevel van de woning, gelegen op het terrein kadastraal gekend Eeklo, 2de afd. sie F nr. 0604T3.

 

02.04    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Het college verleent vergunning aan de heer Van Hecke Paul voor het verkavelen van één lot voor halfopen bebouwing, gelegen op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 1591 T4 en W5.

 

02.05    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning 

Het college weigert omgevingsvergunning aan mevrouw Tania Van Vooren voor het verbouwen van een ééngezinswoning naar meergezinswoning en aanleg van verharding op het perceel kadastraal gekend Eeklo afdeling 1, sie B, nr. 0547 D2.

 

02.06    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - hoorzitting

Het college gelast de raadsman van de stad om deze hoorzitting bij te wonen.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/175.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemene Financiering - dwangbevelen deurwaarder.

Het college gaat akkoord met de opmaak van de voorgelegde dwangbevelen voor de openstaande facturen. Alle kosten hieraan verbonden worden doorgerekend aan de betrokkenen.

 

04.02 Algemeen Bestuur - Evenementen - VIP kaarten Ethias Cross 8 september 2019

Het college zal het nodige doen om de verkregen VIP kaarten te verdelen.

Om extra promotie te voeren voor deze organisatie beslist het college dat iedere Eeklonaar zijn/haar betaald entreebiljet van de cross kan gebruiken als gratis toegangsticket voor het zwembad.

 

04.03 Algemeen Bestuur - Algemeen Bestuur - Vraag tot toestemming voor openbare prediking

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming aan de heer K-cy Tarkieh voor het prediken op de openbare weg.

Prediken van deur tot deur wordt wel toegestaan.

 

04.04 Algemeen Bestuur - Gasboete - gasboete verkeer zonder gevolg

Het college geeft betrokkene het voordeel van de twijfel en beslist om tegen de beslissing 2019/13/010509 van de sanctionerend ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen geen beroep aan te tekenen binnen de 30 dagen beroep.

De stad betaald de dossierkosten.

 

04.05    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Beplantingsplan - Nieuwendorpe 16 - OMV_2019039805

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorliggend beplantingsplan voor aanleg van de infiltratievijver.

 

04.06 Welzijn - Gezondheid - Week tegen kanker

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen maakt de programmatie van AZ Alma in kader van de week tegen kanker bekend door gebruik te maken van digitale communicatie, zijnde website van de stad Eeklo, via mailing, facebook,… Ook in het Eikenblad zal er een verwijzing zijn naar de website van AZ Alma met het overzicht van de activiteiten.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag om affiches te laten vervaardigen door de communicatiedienst.

 

04.07 Vrije Tijd - cultuur - Verzekering ingebruikname gebouwen OMD 2019

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het afsluiten van een korte duurpolis bij Ethias voor de deelnemende gebouwen op Open Monumentendag, alsook voor de kunstwerken die in huis Locufier worden tentoongesteld.

 

04.08 Vrije Tijd - Sport - Prijzen wedstrijd Dag van de Vrije Tijd

Het college hecht zijn goedkeuring aan het verloten van 10 wikibonnen, 20 gratis zwemtickets en 10 filmcheques en dit ter ondersteuning van de Dag van de Vrije Tijd.

 

04.09    Vrije Tijd - dienst evenementen - De vrijheid in zicht - gebruik nadars van 10 september tot en met 14 september

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het uitlenen van 2 nadarwagens aan het Militair Commanda Provincie Oost-Vlaanderen voor de periode van 10 tot 14 september. Er zullen hier geen kosten worden voor aangerekend.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01    Algemeen Bestuur - Klacht raadslid Loete m.b.t. kennisgeving agenda en verslagen cbs en vb

Het college neemt kennis van het antwoord dat zal worden geformuleerd op de klacht van raadslid Loete bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

05.02    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Bevoegdheid omgevingsambtenaar - aktename melding: afspraken

Het college gaat akkoord met de volgende werkwijze:

- Omgevingsambtenaar oefent de bevoegdheid uit op basis van het Verzameldecreet Omgeving van 26 april 2019;

- Omgevingsambtenaar gaat over tot aktename van meldingsplichtige handelingen en de meldingsplichtige exploitatie of de weigering ervan

- De omgevingsambtenaar die de akte ondertekent, vermeldt onder zijn handtekening de tekst ‘overeenkomstig afsprakennota (collegebeslissing van 13.08.2019)’;

- Voorafgaandelijk wordt hierover steeds overleg gepleegd met de bevoegde schepen;

- De aktename wordt nadien ter kennisgeving op de dagorde van het college geplaatst.

 

05.03 Algemeen Bestuur - dossiers voor gemeenteraad

Volgende dossiers worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad van september voorgelegd.

 

05.03.01    Algemene Financiering - Intergemeentelijke samenwerking - Kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portfineco) van Zefier

05.03.02    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Projectvereniging Comeet - verlenging voor de beleidsperiode 2020 - 2025

05.03.03    Mobiliteit & Werken - Herinrichting Blakstraat en vernieuwen verharding Galgenstraat_gunningswijze en lastvoorwaarden

05.03.04    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) - kandidaturen

05.03.05    Wonen, Leven & Ondernemen - Industrieterrein Nieuwendorpe - Machtiging tot verkoop De Jonghe

05.03.06    Wonen, Leven & Ondernemen - Afvalinzameling - Textiel: IVM als aankoopcentrale

05.06.07    Welzijn - LDC Zonneheem - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad-OCMW inzake seniorenflats LDC Zonneheem

05.03.08    Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Opheffing reglement van toewijs seniorenflats Zonneheem

05.03.09    Vrije Tijd - Cultuur - Nota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede 2020-2025

05.03.01    Vrije Tijd - BKO - Huurovereenkomst kerkgebouw St.-Jozef

05.03.11    Algemeen Bestuur - Heldenpark - Concessie Chalet Heldenpark

 

05.04    Algemeen Bestuur - Driewerf Hoera VZW - vraag stand van zaken concessie Heldenpark

Het college beslist dat na de toewijs van de concessie een overleg zal worden georganiseerd in functie van alle activiteiten die in het Heldenpark plaatsvinden. Betrokkenen zullen hierbij worden uitgenodigd.

 

05.05 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda van de gemeenteraad van 16 september 2019

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het college aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda van gemeenteraad van maandag 16 september 2019 te bezorgen aan de raadsleden.

 

06 Kennisgevingen

 

06.01    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Ter kennisgeving - warmtetransitievisie: stand van zaken

Het college neemt kennis van deze nota.

 

06.02 Veiligheid - Noodplanning - BNIP Ethias cross 2019

Het college neemt kennis van het bijzonder nood- en interventieplan Ethias cross 2019.

 

07 Rondvraag en kennisdeling 


Zoeken