Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 10 september 2019

Het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 10 september 2019

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen bestuur -  Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 3 september 2019.

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02    Mobiliteit & Werken - Wegen - Brugsesteenweg - heraanleg gedeelte tussen ovonde en Sint-Jansdreef voorlopige oplevering

Het college keurt de vorderingsstaat 10 (eindstaat) goed van De Jonghe BVBA, voor de opdracht “Brugsesteenweg - integrale heraanleg gedeelte tussen ovonde en Sint-Jansdreef”, alsook aan het PV van voorlopige oplevering en eindafrekening van de werken opgemaakt door Studiebureau Jouret bvba.

De eerste helft van borgtocht nr. 10/311057 mag worden vrijgegeven.

 

01.03    Wonen, Leven & Ondernemen - Opmaak opmetingsplan inzake aankoop grond nabij Brugsesteenweg ifv realisatie begraafbos

Het college wijst de opdracht  om een opmetingsplan te maken voor de aankoop van de gronden nabij de Brugsesteenweg in functie van de realisatie van het begraafbos, toe  aan Teccon bvba,

 

01.04    Vrije Tijd - Evenementen - Bekrachtiging besluit burgemeester - Buurtfeest Rabautstraat (1/09/2019)

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 28 augustus 2019 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van het buurtfeest in de Rabautstraat dat doorging op zondag 1 september 2019

 

01.05    Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - Aanvraag bijzetting urne in volle grond

Het college gaat akkoord met het bij plaatsen van de urne met as van wijlen Simona Saey in volle grond bij het graf van wijlen Robrecht Van Vooren, gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (nieuw gedeelte) wegel W nummer F062.

De duurtijd van de concessie blijft ongewijzigd.

 

02 Omgeving

 

02.01    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies bodemsaneringsproject voormalige garagewerkplaats

Het college adviseert het bodemsaneringsproject, opgesteld onder leiding van de erkende bodemsaneringsdeskundige Artemis milieu bvba, betreffende ‘Bodemsaneringsproject, voormalige garagewerkplaats,  kadastraal bekend: Eeklo, 2e  afdeling, sectie E, nr. 1272/R, 1271/M, 1275/E  gunstig  mits de omwonenden op voorhand per brief in kennis gesteld worden van de inhoud en duur van de saneringswerken.

Uit het voorliggende dossier blijkt dat er geen inname van openbare domein voorzien is. Indien blijkt dat er alsnog openbaar domein dient ingenomen te worden moet voorafgaand aan het eventuele afsluiten van de Vlamingstraat in overleg met dienst Mobiliteit en Werken een ‘inname openbaar domein’ worden aangevraagd. Alle getroffen bewoners, alle gebruikers van garages en de eigenaars van parkings in die straat en de eventueel omliggende straten dienen ruim op voorhand een bewonersbrief te ontvangen.

 

02.02    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoop/splitsing onroerend goed - art. 5.2.2.

het college heeft geen opmerkingen betreffende de vraag van Studie van Notaris Frank Desmet, van 29 augustus 2019, tot het splitsen/verkopen van een landgebouw en bergplaats, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sie. A nr. 518W4 met een oppervlakte van 2.660 m² en 518H4 met een oppervlakte van 760 m². De verkochte goederen worden afgesplitst van de drie aanpalende woonhuizen. In de notariële akte is er voorzien dat de verkochte percelen uitweg zullen nemen langs de noordwestelijke zijde over de ganse lengte van het perceel 518W4 om zo tot de openbare weg te komen en parallel met de perceelsgrens van het perceel 518V4 en over een breedte zoals er thans een open ruimte is tussen de woonhuizen. De bestemming van de beide verkochte kadastrale percelen nr. 518W4 en 518H4 blijven ongewijzigd.

 

02.03    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Het college verleent omgevingsvergunning aan Dienstverleningscentrum De Triangel voor het plaatsen van tijdelijke schoolcontainers op een perceel kadastraal gekend Eeklo, Afd. 1, sie D nr.0803L

 

02.04    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning 

Het college verleent omgevingsvergunning aan THV Rex Projects - Huishandel voor het samenvoegen van 2 appartementen naar 1 op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2, Afd. 2, sie E nrs. 0199B, 0195C, 0200B en 0197C.

 

02.05    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Nick Verleye voor het verbouwen en aanleg van een terras op een perceel kadastraal gekend Eeklo, Afd. 2, sie F nr. 0232X.

 

02.06    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning 

Het college weigert de omgevingsvergunning af te leveren aan de heer Grègoire De Poorter voor het aanleggen van verharding tussen garageboxen op een perceel kadastraal gekend Eeklo, Afd. 2, sie E nr. 0153F3.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/80.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01    Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - project engergieconsulent 2019-2021 - verwerkersovereenkomst

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om via de verwerkersovereenkomst
de nodige gegevens bij de provincie Oost-Vlaanderen op te vragen.

 

04.02    Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - recht van voorkoop: Koningin Astridplein 34

Het college van burgemeester en schepenen wenst het voorkooprecht voor het gebouw gelegen Koningin Astridplein te Eeklo niet uit te oefenen.

 

04.03 Vrije Tijd - Evenementen - 75 jaar toneelvereniging Excelsior

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van toneel vereniging Excelsior om gehuldigd te worden in het stadhuis begin mei 2020. De exacte datum en praktische regelingen dienen verder besproken te worden met schepen Ann van Den Driessche en dienst Evenementen.

 

04.04 Vrije Tijd - Evenementen - Organisatie Reveil 1/11/2019

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van Reveil op 1 november
2019. De aanvraag dient via het evenementenformulier te worden ingediend.

 

04.05 Vrije Tijd - Evenementen - Wijziging datum Levensloop (16-17/05/2020)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanpassing van de datum. De organisatie kan plaatsvinden op 16 en 17 mei 2019.

 

04.06    Vrije Tijd - Evenementen - Toestemming plaatsen tenten op Ceremonieplein door scouts (16/11/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de organisatie van Scouts en Gidsen Baden-Powell Eeklo om 3 tenten te plaatsen op het Ceremonieplein. De Scouts kan eveneens gebruik maken van elektriciteit in het Stadhuis.

De wagens die op het Ceremonieplein komen mogen niet stationeren, enkel laden en lossen.

 

04.07    Vrije Tijd - Evenementen - Vraag verminderd tarief sporthal  voor de Boekenmarkt (13/10/2019) ten voordele van KOTK

 

 

04.08    Vrije Tijd - toerisme - verzustering - Toerisme - verzustering - verslag onderhoud met afgevaardigden van het CIS-comité

Het college neemt kennis van dit kort verslag en gaat ermee akkoord om een oproep voor gastgezinnen te plaatsen in het Eikenblad.

 

04.09    Vrije Tijd - cultuur - Ondertekening overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ondertekening van de voorgelegde overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek tussen vzw Cultuurconnect en Stadsbestuur Eeklo.

 

04.10 Vrije Tijd - UiTPAS - Terugbetalingen verenigingen UiTPAS juni 2019.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief  voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand juni 2019 uit te voeren.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01    Algemeen Bestuur - Concessie cultuurcafé Bakkerei en gemeenteraadsbeslissing 3de addendum.

Het college neemt kennis van bovenstaande mail, alsook van de reacties hierop van de directeur cultuur en de algemeen directeur. Momenteel is het bestek voor het verbouwingsdossier gepubliceerd. Het bestuur wacht de ingediende offertes af, nadien zal een beoordeling gebeuren waarop een gunning door het college van burgemeester en schepenen zal volgen. Van zodra dit besluit genomen is en de geldende regelgeving in het kader van de wetgeving op overheidsopdrachten is gevolgd, zal er een verdere timing met de architect en alle betrokkenen worden afgesproken.

 

05.02    Algemeen Bestuur - Klacht raadslid Loete m.b.t. onderhoudswerken in de Brugsesteenweg.

Het college neemt kennis van het antwoord dat zal worden geformuleerd op de klacht van raadslid Loete bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

05.03    Algemeen Bestuur - Doorlichting persoonsgegevens - Doorlichting persoonsgegevens door Tenforce

Het college verleent geen toelating aan Tenforce voor de doorlichting van de persoonsgegevens.

 

05.04 Algemeen Bestuur - communicatie - Ontwerp Logo

De beslissing van het college wordt 9 april 2019 betreffende ‘huisstijl opfrissen’ wordt ingetrokken.
Het college gaat akkoord met de offerte van 2 september 2019 van Communicatiehuis Claerhout voor het opfrissen van het huidige logo van de Stad Eeklo

 

05.05    Algemeen Bestuur - / - Rechtszaken: STAD EEKLO/Coppens Frederic (gas-boete zonder gevolg)

 

05.06    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Projectoproep natuur in je buurt - AZ alma - stad Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de deelname bij het project bij n eventuele goedkeuring van het projectvoorstel, mits de gronden eigendom blijven van de stad en steeds toegankelijk blijven voor het publiek.

 

05.07    Vrije Tijd - Kunstacademie - Aanvraag stadsuren Project Buiten De Kunst (samenwerking Ka! en De Kring)

Vanaf 1 september 2019 wordt de Kunstacademie voor 3u BEELD ondersteund in leraarsuren voor het project Buiten De Kunst in samenwerking met De Kring.

 

05.08    Vrije Tijd - cultuur - principeakkoord met betrekking tot het programmatiebudget 2020 CC De Herbakker

Het college van burgemeester en schepenen geeft een principeakkoord om het programmatiebudget van CC De Herbakker voor 2020 op gelijk niveau te houden als in 2019.

 

05.09    Mobiliteit & Werken - Landschappelijk ontwerp middenberm N9 - Landschappelijk ontwerp middenberm N9

Het ontwerpplan versie 09/09 werd besproken en mag verder uitgewerkt worden tot een anbestedingsdossier en dossier budgetwijziging, timing gemeenteraad oktober. De raming is aanzienlijk gedaald en dient opgesplitst te worden in 3 zaken:

• De zone van de ovonde afzonderlijk

• Overige delen van het ontwerp

• 2 jaar onderhoud.

De zone van de ovonde is een afzonderlijk deel en wordt gezien als een vereiste optie. Overige delen van het ontwerp wordt gezien als de basisopdracht. Bij de budgetwijziging gemeenteraad oktober wordt zowel krediet voorzien van basisopdracht + deel zone rotonde en het is de bedoeling om alles uit te voeren. Toch kan, als de offerteprijs veel hoger uitvalt, de opdracht deel “zone van de ovonde” geschrapt worden uit de opdracht (aangezien dit een vereiste optie is). Voor deze overheidsopdracht zal een openbare procedure worden gevolgd. De prijs is het enige gunningscriterium.

 

06 Kennisgevingen

 

06.01 Welzijn - Centrumraad - mosselsouper vrijwilligers dienstencentrum.

Het college neemt kennis van deze brief. 


Zoeken