Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Subsidiereglement dakisolatie 2020

SAfbeelding 1tedelijk subsidiëringreglement voor het plaatsen van thermische dakisolatie

Afbeelding 2


Artikel 1: Algemeen


Volgend reglement is van toepassing op:

 • het plaatsen van thermische dakisolatie in een bestaande woning (bouwvergunning voor 01/01/2005) op het grondgebied van de stad Eeklo.


Onder het begrip thermische isolatie wordt verstaan het aanbrengen van isolatie om het verlies van thermische energie (warmte) tussen twee zijden van een materiaal of een constructie tot een minimum te reduceren. Hierbij is het belangrijk om luchtdicht te werken aan de warme zijde (d.m.v. een dampscherm/luchtscherm/tape) en winddicht aan de koude zijde (d.m.v. nieuw of reeds aanwezig onderdak).


De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

Berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij:
R = warmteweerstand in m2K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K (hoe lager –hoe beter isolerend)


Artikel 2: Premies


Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt voor de installatie van thermische isolatie, betreffend het aanbrengen van dakisolatie een éénmalige subsidie per adres toegekend :

 • 2€/m² (met een maximum van 100€) indien de isolatie zelf wordt aangebracht

 • 4€/m² (met een maximum van 100€) indien een erkende installateur de plaatsing uitvoert


Voor deze subsidies komen werken in aanmerking die nog uitgevoerd moeten worden of die uitgevoerd zijn na 01/01/2020 en dit tot 31/12/2020. Als criterium hiervoor geldt de factuurdatum, hetzij van de aankoop van het materiaal, hetzij van een geregistreerd aannemer die de isolatie heeft geplaatst.


De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.


Artikel 3: voorwaarden subsidie dakisolatie


 1. De subsidie voor dakisolatie is slechts éénmaal geldig per adres.

 2. De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

 3. Voor subsidiëring komen enkel particulieren of lokale verenigingen in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord. Onder lokale vereniging verstaat men een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk, die haar werking hoofdzakelijk ontwikkelt binnen een gemeente in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel hoofdstad en die door het gemeentebestuur, door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel of door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd of erkend als jeugdvereniging, sportclub of culturele vereniging.

 4. De dakisolatie haalt een R-waarde van 4,5 m²K/W.

 5. De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap. Alle dakisolatie dient aan de warme zijde luchtdicht te worden afgewerkt door middel van een dampscherm of luchtscherm en/of door middel van tape. De koude zijde dient winddicht te zijn door aanwezigheid van een onderdak (nieuw of reeds aanwezig). Indien men na-isoleert en de bestaande isolatie opnieuw wil gebruiken, dan is het belangrijk dat geen dampscherm aanwezig is tussen beide isolatielagen.

 6. Thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie

 7. De aanvrager geeft de toelating aan een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar om de toekenning van dit reglement ter plaatse te komen controleren. Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald. Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

 8. De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.Artikel 4: Procedure


De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het stadsbestuur Eeklo ter attentie van de dienst omgeving.


Het aanvraagformulier:

 • Bevat het rekeningnummer van de aanvrager

 • Bevat het adres en situeringsplan van het gebouw waarop de isolatie en/of winddicht onderdak van toepassing is.

 • Dient een technische beschrijving van de uitgevoerde werken te bevatten.

 • Moet vergezeld zijn van een kopie van de officiële facturen van het isolatiemateriaal en/of het dampscherm. In geval van plaatsing door een aannemer een kopie van de officiële factuur van de uitgevoerde aannemer. De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum (vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2020), op naam van de aanvrager van de subsidie met duidelijke vermelding van het adres waar de plaatsing van het isolatiemateriaal plaatsvindt. Deze factuur moet het aantal m² materiaal vermelden, het soort van materiaal en de kostprijs van het materiaal en/of van de uitgevoerde werken.

 • De aanvraag moet vergezeld zijn van duidelijke foto’s van het geplaatste isolatiemateriaal + dampscherm.

 • Aanvragen mogen ingediend worden tot uiterlijk 31 januari 2021De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgenArtikel 5:


Dit reglement treedt in voege op 01.01.2020 en geldt tot 31.12.2020 en kan door een Collegebeslissing verlengd worden.


Artikel 6:


Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement.


Zoeken