Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast Bureau van 14 januari 2020

Vast Bureau van 14 januari 2020

01        Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zittingen vast bureau 2 en 7 januari 2020.

De verslagen van de zittingen van 2 en 7 januari 2020 worden goedgekeurd.

01.02    Welzijn - De Zuidkaai - Voorlopige oplevering aanneming ‘Verbouwing gebouw Athene’ lot HVAC & sanitair.

De voorlopige oplevering van 26 november 2019 van de aanneming ‘verbouwing gebouw Athene - lot HVAC & sanitair’, gebouw Athene, Zuidmoerstraat 138, 9900 Eeklo wordt aanvaard. Het vast bureau vraagt om de opvolging van de gemaakte opmerkingen, beschreven in het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 26 november 2019 goed te monitoren.

01.03    Welzijn - De Zuidkaai - Voorlopige oplevering aanneming ‘Verbouwing gebouw Athene’ lot elektriciteit.

De voorlopige oplevering van 26 november 2019 van de aanneming ‘verbouwing gebouw Athene - lot elektriciteit’, gebouw Athene, Zuidmoerstraat 138, 9900 Eeklo wordt aanvaard.

01.04    Algemeen Bestuur - OCMW - Zuidkaai - Omgevingsaanleg – Gunning.

De volledige opdracht "omgevingsaanleg OCMW" wordt gegund aan De Jonghe bvba, Nieuwendorpe 49 te 9900 Eeklo.

02        Bestelaanvragen en mandaten

02.01    Algemeen Bestuur - Bestelaanvragen.

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

02.02    Algemeen Bestuur - Mandaten.

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar gehecht aan de mandatenlijsten O/2019/649 en O/2020/6.

03        Kleine beslissingen

03.01    Welzijn - Patrimonium - Opmaak schattingsverslag te verkopen sociale woningen.

Artikel 1
Het vast bureau stemt in met de opdracht ‘het opstellen van een schattingsverslag voor Kerkstraat 39 en 39/1 en Koningin Astridplein 18/3’. De opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.
Artikel 2
Aan de firma Teccon bvba, Idsteinlaan 29, Zweindrecht, wordt de opdracht ‘het opstellen van schattingsverslagen voor 3 woningen’ gegund tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 550,00 euro excl. btw.
Artikel 3
De overheidsopdracht zal gefinancierd worden met het krediet dat voorzien is in G-ALG 0900-1961300.

03.02    Welzijn - Projectsubsidies Lokaal Sociaal Beleid - Evaluatie Project Woonclub Eeklo.

Het vast bureau neemt er kennis van dat:
Artikel 1:
Het inhoudelijk en financieel verslag conform het geldende reglement werd ingediend.
Artikel 2:
Het toegekende subsidiebedrag van 15.500 euro niet volledig zal worden uitbetaald maar slechts
gedeeltelijk à rato van het aantal gepresteerde maanden. Er wordt dus 6/8 van het toegekende bedrag uitbetaald. Hierdoor zal er een bedrag van 11.625 euro worden uitbetaald.

04        Te bespreken punten

04.01    Algemeen Bestuur - OCMW - Wijziging adres maatschappelijke zetel OCMW.

Dit dossier zal voorgelegd worden aan de OCMW-raad van 27 januari 2020.

04.02    Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop kantoorgebouw Visstraat 16.

Dit dossier zal voorgelegd worden aan de OCMW-raad van 27 januari 2020.

04.03    Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda OCMW-raad 27 januari 2020.

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het vast bureau aan de voorzitter van de OCMW-raad om de agenda van OCMW-raad van maandag 27 januari 2020 te bezorgen aan de raadsleden.

05        Kennisgevingen

05.01    Veiligheid - Preventie - Kwartaalverslag interne preventiedienst.

Het vast bureau neemt kennis van het kwartaalverslag van de activiteiten van de interne preventiedienst.


Zoeken