Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2020

Het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2020

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 4 februari 2020

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 28 januari 2020

Het college hecht zijn goedkeuring aan het verslag van zijn zitting van 28 januari 2020. De gevraagde aanpassingen worden onmiddellijk in het verslag aangebracht.

01.02 Algemeen Bestuur - Gebouwen - Reinigen ramen van stads- en OCMW gebouwen 2020-2023 - GLV

Artikel 1

Het college keurt het bestek met nr. B109-2019 en de raming voor de opdracht “Reinigen ramen van stads- en OCMW gebouwen 2020-2023”, opgesteld door de stedelijke aankoopdienst in samenspraak met de technisch medewerker schoonmaak goed.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

• Tom Service;

• Ruitenwasserij Van De Voorde Mike

• CLEANDIENST

• BAUWENS.

01.03 Algemeen Bestuur - Veiligheid - voorstel tot tijdelijke sluiting van jongerencafé Patjelli-bekrachtiging besluit burgemeester

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 30 januari 2020 houdende het nemen van een bestuurlijke maatregel inzake de tijdelijke sluiting van Patjelli.

01.04 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Verkaveling V524 Calvarieberg - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering groenaanleg Calvarieberg

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering - addendum groenaanleg van 13 november 2019 goed voor verkaveling V524 Calvarieberg. Er zijn geen opmerkingen.

01.05 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering groenaanleg residentie De Fonteine

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering groenaanleg van 29 november 2019 goed. Het betreft de groenaanleg ter hoogte van residentie De Fonteine te Eeklo.

02 Omgeving

02.01 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - splitsing/verkoop Brugsesteenweg 49

In toepassing van artikel 5.2.2.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college van burgemeester en schepenen de vraag van notaris Frank Desmet van 22 januari 2020 tot het splitsen en verkopen van de eigendom omvattende een perceel grond met woonhuis en afhangen (sectie E nummer 1566G) en een perceel grond (sectie E nummer 1566K), aangeduid in respectievelijk rode en groene omlijning op het bijgevoegde opmetingsplan van landmeterexpert Wouter De Maegt, met een respectievelijke oppervlakte van 1.971 m² en 2.985 m². De bestemming blijft behouden.

Er zijn geen opmerkingen.

02.02 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - aktename melding stedenbouwkundige handelingen - Boelens Nils-Van Hulle Kristina

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer en mevrouw Boelens Nils - Van Hulle Kristina voor het uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afdeling sie. D nr. 278S.

Artikel 2

De werken mogen worden uitgevoerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

02.03 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer De meyer Amaat voor het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling sie D nr 0297/Z2.

02.04 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Pau Bart-Vyncke Maria

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw De Pau Bart-Vyncke Maria voor het bouwen van een eengezinswoning na slopen van de bestaande bakkerij, winkel en woning op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E, nr0 357 A/52.

02.05 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Groep Huyzentruyt

Het college verleent omgevingsvergunning aan de nv Huyzentruyt Groep voor het bouwen van 21 eengezinswoningen en tuinbergingen en 20 carports op de loten 5 tot en met 25 van de terreinen  kadastraal gekend Eeklo 1ste afdeling sie D nrs. 0135/X2 en 0139/T3.

02.06 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Lekestraat 108 – Coolsaet

Het college verleent omgevingsvergunning aan Koen Colsaert-Ilse Huyvaert voor het bouwen van een meergezinswoning (3 woongelegenheden) op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0845/Z.

02.07 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - OCMW Eeklo

Het college verleent omgevingsvergunning aan het OCMW Eeklo voor het wijzigen van de voorgevel op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0074/K.

02.08 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - Buysse Salomon-Verhelst Rebecca

Het college weigert omgevingsvergunning af te leveren aan de heer en mevrouw Buysse Salomon-Verhelst Rebecca voor het opsplitsen van een bestaande woning naar een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afdeling sie E nr. 1195/D.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten S/2019/282 en S/2020/12.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - communicatie - Prijs wedstrijd Eikenblad

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om elke winnaar 2 WIEKIEbons ter waarde van 10 euro te geven per editie.

05.02 Algemeen Bestuur - Facility – Politie - Tieltsesteenweg 18-20 - opzeg huurovereenkomst

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opzeg van de huurovereenkomst van het voormalige politiegebouw in Tieltsesteenweg 16-18 met ingang van 1 januari 2020.

Aan de dienst gebouwenbeheer wordt opdracht gegeven het nodige te doen omtrent de opname van de meterstanden op 31 maart 2020, na te zien of de verwarming werd uitgezet en het gebouw te vrijwaren van krakers.

Een dossier voor de verkoop van het gebouw dient te worden opgestart.

05.03 Natuur en Milieubeheer - Zwerfvuil - informeren plannen participatietraject rond hondenpoep

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het participatieproject rond hondenpoep verder uit te rollen en om dit online te lanceren op het participatieplatform ikdoemee.eeklo.be.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de gemeenschapswachthondeneigenaars aanspreekt en hen bevraagd naar hun meest frequente wandeling.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het participatieproject offline te lanceren via belangrijke partners dierenartsen en hondenscholen.

05.04 Openbare werken - Wijziging datum ophalen kasseien openbare verkoop

Het college gaat akkoord met het verlengen van de datum voor het ophalen van de kasseien, van 6 maart 2020 naar 30 juni 2020, om meerkosten te vermijden.

05.05 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Omgeving - Groepsaankoop asbestproject

Het college gaat akkoord om in te tekenen op de groepsaankoop van doorschijnende platenzakken voor het verpakt aanvoeren van asbestcementplaten naar het recyclagepark alsook de aankoop van fixeermiddel om de aangeleverde asbestcementplaten te benevelen en zo de verspreiding van asbestvezels op het recyclagepark te beperken.

05.06 Cultuur en Vrije Tijd - Cultuur - Terugbetalingen verenigingen UiTPAS december 2019.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief  voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand december 2019 uit te voeren.

05.07 Vrije Tijd - Cultuur - uitbetaling buurtfeestsubsidie Calvariebergstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om een buurtfeestsubsidie  toe te kennen en uit te betalen aan Mieke Vangaver, aanvrager buurtcomité van de Calvariebergstraat.

05.08 Vrije Tijd - Evenementen - Bachelorproef correlatie aantal, soort evenementen en aantal inwoners

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om Jelle Reyniers volgende informatie voor zijn Bachelorproef te bezorgen:

- Lijst van evenementen in 2019;

- Overzicht van het aantal inwoners in onze stad.

05.09 Zorg en Opvang - inleefatelier diversiteit - Aanbod inleefatelier diversiteit lagere scholen schooljaar 2020-2021

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de lokaal mondiale dienst, dienst diversiteit, integratie en gelijke kansen en de jeugddienst om alle lagere scholen in Eeklo het inleefatelier rond diversiteit Ware Ware van Studio Globo aan te bieden in de polyvalente zaal van het jeugdcentrum.

Het college gaat akkoord met de betaling van de kosten daarvan.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - SVPP - programma week tegen pesten 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het programma in het kader van de week tegen pesten 2020:

- Het maken van banners en vlaggen voor in de fontein aan de markt, de scholen en de CLB’s.

- Het boeken van een voorstelling voor de leerlingen van het 5de en 6de middelbaar

- het organiseren van activiteit voor de leerlingen van de eerste graad tijdens de middagpauze.

06.02 Algemeen Bestuur - Politieke Organen - Bepalen werkwijze voor het beantwoorden van vragen van gemeenteraadsleden.

Het college gaat akkoord met volgende procedure:

- alle gestelde vragen worden ter kennisgeving overgemaakt aan de leden van het college met de mededeling dat de stedelijke administratie het nodige zal doen om binnen de van toepassing zijnde termijnen te antwoorden;

- indien het antwoord van de collega’s uitblijft of indien het bestuurlijke antwoorden betreft, zullen de vragen worden overgemaakt aan het college met het oog op verdere afwerking.

06.03 Mobiliteit - MaaS - mobi deelsalon - MaaS - mobi deelsalon

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de diverse initiatieven op 18 en 19 september 2020.

Alle diensten die hieraan wensen deel te nemen omdat dit nuttig kan zijn vanuit hun dienstverlening, kunnen hun voorstellen voor deelname overmaken aan de dienst mobiliteit en lokale economie.

06.04 Veiligheidszorg - evacuatie @bij

Het college geeft opdracht aan Heleen Mathys, preventieadviseur Stad Eeklo, om dergelijk evacuatieplan op te maken voor het gebouw @bij.

06.05 Ondernemen en Werken - Lokale economie - Digitale nieuwsbrief aan handelaars,  horecauitbaters en dienstverleners

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met dit voorstel en de uitvoering van de digitale nieuwbrief voor handelaars, horecauitbaters en dienstverleners.

06.06 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Omgeving - Deelname groepsactie stookolietanksanering en groepsaankoop regenwaterinfrastructuur

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan:

- Groepsaankoop stookolietanksanering;

- Groepsaankoop hemelwaterinfrastructuur.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om hiervoor:

- De nodige faciliteiten ter beschikking te stellen en het aanbieden van de nodige logistieke ondersteuning in het kader van een informatievergadering voor de burgers;

- Bij te dragen aan actieve communicatie over de acties door informatie op te nemen in de stedelijke communicatiekanalen (infoblad, website, facebook enz.).

06.07 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Omgeving - Principe vraag tot opstart Freinetschool

Het college gaat principieel akkoord met de opstart van een Freinetschool in de Boelare mits de nodige vergunningen worden aangevraagd en bekomen.

Inzake verkeersveiligheid en mobiliteitsimpact rondom de site verwijst het college naar advies van AWV.

Een mogelijke Kiss&Ride (2 parkeerplaatsen) kan ingericht worden voorbij het zebrapad en de spoorweg richting Sint-Laureins.

Het stadsbestuur wijst erop dat het gelet op de keuze van de locatie van het initiatief beperkte mogelijkheden hebben inzake verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming door de aanwezigheid van de gewestweg en de spoorweg. De zone 30 kan wel ingericht worden gelet op de wettelijke verplichtingen (KB).

Bij het indienen van de omgevingsvergunning dient de locatie van de fietsenstalling te worden weergegeven.

Na één jaar werking dient er een evaluatie van de verkeersveiligheid met de diverse partners te worden georganiseerd.

Voor de toekomst, zeker bij een stijgend aantal leerlingen, dringt een ontsluiting van de site richting de Schietpoelstraat en/of het J.F. Willemsplein zich op.

06.08 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - City Nightrun in Eeklo in 2020/2021?

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet op de vraag van Maspoe voor de organisatie van de City Run in Eeklo.

Het college wenst evenwel dat dergelijk initiatief in 2020 wordt georganiseerd door onze eigen sportdienst als alternatief voor de Doe-dag die omwille van andere activiteiten in de afgesproken week organisatorisch niet kan doorgaan (week van 14/9/2020). De andere stedelijke en OCMW-diensten dienen de sportdienst in dit kader te ondersteunen en mee te helpen.

06.09 Cultuur en Vrije Tijd - Cultuur - advies subsidieverdeling gemeenschapsvormende projecten 1ste jaarhelft 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het advies van de beoordelingscommissie om:

- het Vermeylenfonds met het project 'Nieuwbakkers Ubuntu Arena' geen subsidie toe te kennen;

- VOEM vzw met 'Internationale iftar' geen subsidie toe te kennen;

- De Verstelling met het project 'Eigenhandig' mits te voldoen aan de voorwaarden  een subsidie toe te kennen;

- VVV Eeklo met het project 'Uit het goede hout gesneden' een subsidie toe te kennen;

06.10 Zorg en Opvang - Zonneheem - Inhoudelijke beslissingen organisatie restaurant LDC Zonneheem.

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen kiest er formeel voor om het restaurant van Zonneheem verder te zetten in eigen beheer.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen kiest ervoor om de samenwerking met Kitchenstaff minstens te laten doorlopen voor de duurtijd van de afwezigheid van Aljimka Koska. Eens er meer duidelijkheid is over een eventuele terugkeer kan de samenwerking met Kitchenstaff herbekeken worden (bv. enkel als back-up bij ziekte/vakantie/…).

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het invoeren van een testproject rond ontbijt/lunchpakketten voor de flatbewoners van april 2020 t.e.m. september 2020.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verhuis van volgende materialen uit de keuken van het Stadskantoor:

- Steamer (oven) en onderstel

- Ladenkast

- 6 scheaffers

- koeltoog

06.13 Mobiliteit & Werken - Inname Openbaar Domein - Begeleidende nota bij aanpassingen retributiereglement IOD - GR 23 april 2019

Het college kiest voor optie 1, zijnde:

Er kan een korting van 50 % toegestaan worden voor innames langer dan twee maanden, vanaf de derde maand. Het toestaan van de korting is afhankelijk van de voorwaarden die werden opgelegd naar aanleiding van de opmerkingen van de politie en de stadsdienst in het kader van veiligheid. In bepaalde gevallen wordt door de dienst mobiliteit en werken opgelegd om de inname aan te passen of vergroten om de veiligheid te verhogen. De dienst mobiliteit en werken zal de aanvragen tot reductie beoordelen en met advies op het college van burgemeester en schepenen brengen.

Het dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 17 februari worden voorgelegd.

06.14 Algemeen Bestuur - Gemeenteraad 17 februari te bespreken punten

06.14.01 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Begraafplaats - Beheersplan opgemaakt voor het beschermd gedeelte van de stedelijke begraafplaats

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 17 februari 2020.

06.14.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad van februari voor te leggen

06.14.03 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Bouw van een elektriciteitscabine - Verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Burgemeester Lionel Van Dammelaan voor de bouw van een elektriciteitscabine

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 17 februari 2020.

06.14.04 Wonen&RuimtelijkeOrdening - Bouw van een elektriciteitscabine - Terugname gebruiksrecht van Farys|TMVW (Secundaire diensten) voor perceeltje grond

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 17 februari 2020.

06.14.05 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop Chalet Heldenpark

Het college beslist dit dossier, mits de gevraagde aanpassingen, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 17 februari 2020.

06.15 Vrije Tijd - toerisme - verzustering - Verzustering - opvolging bijeenkomst zustersteden 4 tot 8 maart 2020

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan CIS om gebruik te maken van:

• de halfronde zaal op 18 februari van 19u tot 21u30 (infomoment gastgezinnen)

• de halfronde zaal op 4 maart 2020 van 17u30 tot 22u (ontvangst gasten en gastgezinnen)

• de raadzaal van het stadhuis van 10u30 tot 12u (officiële ontvangst op 5 maart 2020)

• de schepenzaal van het stadskantoor (vergadering met de voorzitters)

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen zal voor alle gasten en gastgezinnen een goodiebag ter beschikking stellen (110).

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen zal de kosten dragen voor de receptie op het stadhuis.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen zal niet tussenkomen in de kosten voor het officieel diner in het Sparrenhof en de afscheidsreceptie in de Jachthaven.

Aan de organisatie zal gevraagd worden om het volledig schepencollege (zonder partner) en de voorzitter van de gemeenteraad uit te nodigen naar alle recepties en het officieel diner.

07 Algemeen Bestuur - Politieke Organen - Ontwerpagenda gemeenteraad 17 februari 2020

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het college aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda van gemeenteraad van maandag 17 februari 2020 te bezorgen aan de raadsleden.

08 Kennisgevingen

08.01 Subsidie veilige schoolomgeving goedgekeurd - Subsidie veilige schoolomgeving goedgekeurd

Het college neemt er kennis van dat aan de stad een subsidie werd toegekend in het kader van veilige schoolomgevingen.

09 Rondvraag en kennisdeling

10 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken