Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2020

Het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2020

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 11 februari 2020

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 4 februari 2020.

Het college hecht zijn goedkeuring aan het verslag van zijn zitting van 4 februari 2020.

01.02 Algemeen Bestuur - Gebouwen - Gebouwen - aankoop éénschijfmachine en waterzuiger

In afwijking van zijn beslissing in zitting van 10 december 2019 gaat het college over tot aankoop van een éénschijfsmachine + pads en waterzuigmachine bij de firma IGEPA.

Igepa biedt een garantie van 2 jaar op de toestellen en 5 jaar gratis service.

01.03 Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - ICT - nieuwe overeenkomst met Canon (via raamovereenkomst oost-Vlaanderen)

Artikel 1

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van Canon voor de huur van printers en multifunctionals.

Artikel 2

Het contract wordt vernieuwd binnen de voorwaarden van het raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen. De vernieuwde overeenkomst vangt aan eind februari 2020 voor een looptijd van 78 maanden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bestelling van de container voor lege toners en volle restafvalbakken.

01.04 Algemeen Bestuur - burgerzaken - Ambtshalve inschrijvingen

Het college gaat akkoord met de  ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister op de datum van de vaststelling van woonst, respectievelijk op 9 januari 2020, 8 januari 2020 en 5 december 2019.

01.05 Algemeen Bestuur - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen

Het college gaat akkoord met de ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister/ vreemdelingenregister op 11 februari 2020 van betrokken personen.

01.06 Algemeen Bestuur - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen opvangcentrum

Het college gaat akkoord met de ambtshalve schrapping van vermelde personen uit het wachtregister op 11 februari 2020.

01.07 Cultuur en Vrije Tijd - Patrimonium - Aanstellen ontwerper duurzame verbouwing CC De Herbakker - Goedkeuring gunningswijze + lastvoorw.

Artikel 1

Het college keurt het bestek nr. B113-2020 voor de opdracht ‘Aanstellen ontwerper duurzame verbouwing van CC De Herbakker’ goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Het college benadrukt dat in het kader van het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan maximaal wordt ingezet op CO2-reductie en dat de genoemde 40% een minimum is.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - aktename verleend door de Deputatie aan Degezelle Michiel Patrick

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 23 januari 2020, waarbij er akte wordt genomen van de melding klasse 3-inrichting op naam van dhr. Michiel Patrick Degezelle, voor het uitvoeren van een tijdelijke bronbemaling aan de Huysmanhoeve, kadastraal bekend: Eeklo, 1e afdeling, sectie C, nr. 216/E, 221/E, 220/E.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door de Deputatie aan de Provincie Oost-Vlaanderen

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 23 januari 2020, waarbij de omgevingsvergunning werd verleend aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, voor het veranderen van het provinciaal domein het Leen: de uitbreiding met 2 grondwaterwinningsputten met een maximum debiet van 5.000 m³/jaar en 100 m³/dag.

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - NV Wannijn

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de NV Wannijn, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200129-0032, zijnde de tijdelijke bronbemaling voor het uitvoeren van omgevingswerken, kadastraal gekend: Eeklo 1e  afdeling, sectie A, 0846/00E.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Depoorter Griet

Het college verleent vergunning aan mevrouw Depoorter Griet voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 1578/N3.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Gentsesteenweg 72 - Hovacon

Het college verleent omgevingsvergunning aan de bvba Hovacon, de heer Hoste John voor het bouwen van vijf garages met fietsen- en afvalberging en het wijzigen van de gevels van de meergezinswoning gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nrs 0982/G2, A2, C2, B2 en 0986/S2.

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Storme Arsène

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer De Storme Arsène voor het bouwen van een carport na afbraak bestaande garage op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0069/F2, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan Ranschaert Veerle voor het bijstellen van de lotindeling van een verkaveling kadastraal gekend Eeklo 1ste afd sie A nr. 661/F, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Van Meenen

Het college verleent omgevingsvergunning aan Dennis Van Menen voor het bouwen van een meergezinswoning (zes entiteiten) op een perceel kadastraal gekend Eeklo, 2de afd. sie E nr. 0078/E2, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

02.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - MCIM

Het college verleent omgevingsvergunning aan bvba MCIM voor het isoleren en opnieuw bekleden van de voorgevels van een appartementsgebouw met handelsgelijkvloers op een perceel kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0047/H

02.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - Bouw Francis Bostoen

Het college weigert omgevingsvergunning af te leveren aan de nv Bouw Francis Bostoen (de heer Crul Paco) voor het bouwen van 2x aaneengeschakelde eengzinswoningen gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo, 2de afd. sie E nr. 1592/H, gezien de carports niet voldoen aan de voorwaarden van de verkavelingsvergunning.

02.11 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Weigering Omgevingsvergunning - Tieberghien

Het college weigert omgevingsvergunning af te leveren aan de bvba Tieberghien Grafzerken voor het uitbreiden van het rouwcentrum, gelegen op een perceel kadastraal geken Eeklo, 2de afd. sie E nrs. 1446/B2 en Y2.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten S/2019/284 en S/2020/15.

05 Kleine beslissingen

05.01 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag ondersteuning De Kleine 1000 tvv KOTK

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vrijstelling van de kosten voor de organisatie van de kleine 1000, zijnde 302 euro, in ruil voor vermelding van het logo van Stad Eeklo op de publiciteit.

05.02 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - vraag van OBC De Waai m.b.t. gedeeltelijke vrijstelling zaalhuur CC De Herbakker

Het college gaat niet in op de vraag van OBC De Waai en beslist het tarief voor zaalhuur conform het retributiereglement toe te passen.

05.03 Cultuur en Vrije Tijd - dienst evenementen - ontvangst Emiel Verstrynge (bronzen medaille WK veldrijden in Zwitserland)

Het college wenst dat de ontvangst plaatsvindt in het PTI zelf. De stad Eeklo zal de kosten voor de receptie op zich nemen. Het college van Maldegem dient eveneens uitgenodigd te worden.

De burgemeester zal ter zake contact opnemen met de directeur van het PTI.

05.04 Zorg en Opvang - Integratie - Ontmoeting creëren: Iftar-maaltijd met een verhaal

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met deze organisatie en de gedane voorstellen.

05.05 Zorg en Opvang - Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur Eeklo - Logo Gezond Plus

Enig artikel

Het college beslist dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 16 maart 2020.

05.06 Zorg en Opvang - Gezondheid - Bloed doneren

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van de campagne van Rode Kruis Vlaanderen

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen besluit de campagne bekend te maken via verschillende communicatiekanalen.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - ABC-site - Concessie cultuurcafé ‘Bakkerei’

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over het al dan niet verder zetten van deze concessie.

06.02 Algemeen Bestuur - Straatnaamgeving - vrouwenstraatnamen

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een actieplan op te maken om nieuwe straatnamen meer te laten inspireren op bekende (liefst Eeklose) vrouwen.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om op straatnaambordjes informatie te plaatsen over de bekende persoon waarnaar de straat is vernoemd.

06.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving: principiële vraag Veneco tot verkoop

Het college gaat principieel akkoord met de opstart tot onderhandelingen met Veneco inzake de gronden in eigendom van de stad binnen de contouren van het PRUP ‘Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke’.

In casu gaat dit over het perceel 227/S.

Het college wenst evenwel dat de grond 227/N, waarop de windmolen staat, eigendom blijft van de stad.

06.04 Cultuur en Vrije Tijd - sport - aanpassen balie sportpark  ingevolge koude luchtstroom vanuit inkomsas

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan Farys de toelating om de balie van het sportpark winddicht te maken zodat de baliemedewerker beschermd wordt tegen koude lucht vanuit het inkomsas.

De werken worden besteld bij de firma Vanver bvba.

06.05 Cultuur en Vrije Tijd - Jeugd - Buitenspeeldag 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaat het engagement aan om opnieuw een buitenspeeldag te organiseren op woensdag 22 april 2020.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord dat de jeugddienst, net als vorig jaar, die dag gesloten is voor de voorbereiding, maar ook als signaal dat zij de jeugd stimuleren om buiten te spelen.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de personeelsinzet van de diverse stadsdiensten om dit evenement te begeleiden.

Het schepencollege gaat akkoord met het voorzien van 20 zwemtickets, 10 Wiekiebonnen van 10 euro, 10 tickets voor een familievoorstelling in De Herbakker en 10 deelnames aan de GEKKO-werking.

Het schepencollege gaat akkoord met bovenstaande begroting voor de organisatie en uitwerking van het programma.

06.06 Zorg en Opvang - Lokaal Dienstencentrum - Evaluatie tariefwijziging LDC Zonneheem

Het college bespreekt het evaluatiedossier en beslist dit voor te leggen aan de gemeenteraad van 16 maart 2020.

06.07 Cultuur en Vrije Tijd - sport - project minigolf/skating aan het sportpark: goedkeuring aan Farys tot het opstarten van de vergunning

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Farys tot het opstarten van de omgevingsvergunning voor het skate/minigolfterrein aan het sportpark en tot het finaliseren van het aanbestedingsdossier.

06.08 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - Stadhuis: Restauratiedossier

Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van deze nota en geeft zijn goedkeuring tot het versturen van de mail naar mevrouw Nathalie Van Roy.

07 Kennisgevingen

07.04 Algemeen Bestuur - projectsubsidies - stand van zaken goedgekeurde project(subsidie)aanvragen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van deze lopende (subsidie)projecten.

07.02 Algemeen Bestuur - medewerking kortfilm demonstratieproject Energiewijk Oostveld

Het college gaat hiermee akkoord. Er dienen afspraken gemaakt te worden met de burgemeester en schepen D’Haeseleer voor de interviews.

07.03 Zorg en Opvang - kennisgeving verslag vergadering werkgroep Lokaal Mondiaal - Verslag vergadering 20 januari 2020 werkgroep Lokaal Mondiaal van adviesraad ODE

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering op 20 januari 2020 van de werkgroep Lokaal Mondiaal van adviesraad Omgevings- en duurzaamheidsraad Eeklo(ODE).

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken