Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2020

Het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2020

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 25 februari 2020

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - BKO @bij - Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk – Goedkeuring vorderingsstaat 13

Artikel 1

Het college verleent goedkeuring aan vorderingsstaat 13 van PIC bvba, voor de opdracht ‘Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk’

01.02 Algemeen Bestuur - Patrimonium - BKO @bij - Asbestverwijdering - Gunning

Artikel 1

Het college hecht zijn goedkeuring  aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 februari 2020, opgesteld door de aankoopdienst in samenspraak met de dienst gebouwenbeheer.

Artikel 2

De opdracht “Verwijdering van asbesthoudende gronden t.h.v. de voormalige Sint-Jozefskerk” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde BSV nv.

01.03 Algemeen Bestuur - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen

Het college beslist om vermelde personen

personen ambtshalve te schrappen uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 25 februari 2020.

01.04 Algemeen Bestuur - burgerzaken - Ambtshalve inschrijving

Het college beslist voormelde persoon ambtshalve in te schrijven in het bevolkingsregister op de datum van de vaststelling van woonst, namelijk op 23 januari 2020.

01.05 Mobiliteit - Wegenonderhoud 2020 - Goedkeuring vorderingsstaat 1

Het college hecht zijn goedkeuring aan vorderingsstaat 1 en de betreffende factuur met nummer 100.20 van C-DS bvba, voor de opdracht “wegenonderhoud januari 2020.

01.06 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - haalbaarheidsstudie m.b.t. toegankelijkheid CC De Herbakker in functie van FOCI-subsidiedossier

Het college van burgemeester en schepenen beslist een haalbaarheidsonderzoek te bestellen bij Toegankelijk Vlaanderen, INTER, met het oog op het indienen van een investeringssubsidiedossier voor culturele infrastructuur bij FOCI, binnen de tweede sectorale prioriteit "toegankelijke culturele infrastructuur".

02 Omgeving

02.01 Wonen&RuimtelijkeOrdening - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door Deputatie - Luminus

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning op 6 februari 2020 verleend door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen aan nv Luminus voor het uitdiepen en herprofileren van een gracht en aanleggen van twee overwelvingen op de percelen kadastraal gekend  sectie C, nrs. 285K en 286A.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving omgevingsvergunning verleend door Deputatie aan LBV Matthys-Aalschoot

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 6 februari 2020, waarbij de omgevingsvergunning werd verleend aan LBV Matthys-Aalschoot, voor het verder exploiteren en veranderen van een rundveehouderij (IIOA) en de aanbouw van een melkveestal en rundveestal, het bouwen van een overdekte mestvaalt en het aanleggen van sleufsilo's en betonverharding (SH).

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - aktename melding Deputatie aan Betoncentrale Van Den Braembussche nv

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 6 februari 2020, waarbij er akte werd genomen van de melding op naam van Betoncentrale Van den Braembussche nv, voor het uitvoeren van een bronbemaling voor het plaatsen van een ondergrondse weegbrug, op het perceel kadastraal gekend onder Eeklo, Afdeling 1, sectie A, perceelnr. 0789/00F000, g.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - splitsing/verkoop onroerend goed

In toepassing van artikel 5.2.2.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening behandelt het college de vraag van notaris Philip Bauwens van 17 februari 2020 tot het splitsen en verkopen van de eigendom  en omvattende de bedrijfswoning op en met grond, kadastraal gekend als sectie A nummer 749N4 die afgesplitst wordt van het bedrijfsgebouw, kadastraal gekend als sectie A nummer 749M4. De vraag wordt ongunstig geadviseerd. Beide percelen zijn volgens het gewestplan EekloAalter gelegen in een industriegebied. De bedrijfswoning maakt een deel uit van de bedrijfsvoering en kan er niet van afgesplitst worden. Er mogen geen bijkomende zonevreemde woningen gecreëerd worden.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Melding iioa - bvba Lippens Infra

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door BVBA LIPPENS INFRA, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200123-0004, zijnde de exploitatie van een breekinstallatie in het kader van de nieuwbouw (na afbraak van de bestaande aanwezige gebouwen) gelegen op de percelen, kadastraal gekend  EEKLO, sectie E, 0191 R, 0184 F, 0191 V 2, 0191 G 2, 0191 S 2

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - beroep bij Deputatie omgevingsvergunningsaanvraag - De Bie

Het college handhaaft zijn standpunt genomen in zitting van 17 december 2019, zijnde weigering van omgevingsvergunning aan de heer Kurt De Bie voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 0102/E.

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Goethals Kevin-Rodts Ellen

Het college verleent omgevingsvergunning aan heer en mevrouw Goethals Kevin-Rodts Ellen het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen op een perceel kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie A nr. 0472/P4.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Roo Karel-Heyman Caroline

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw De Roo Karel-Heyman Caroline voor het bouwen van een eengezinswoning met carport en aanleggen van verharding, op een terrein kadastraal gekend Eeklo, ste afd. sie D nrs. 0496/H en 0498/K.

02.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Markt 91 – functiewijziging

Het college verleent omgevingsvergunning aan Rony Vanspeybroeck voor het  wijzigen van de functie van het handelsgelijkvloers naar horeca op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. E nr. 1275/B.

02.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - regularisatie voorgevel

Het college verleent omgevingsvergunning aan Rony Vanspeybroeck voor het verbouwen van de voorgevel (regularisatie) op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 1275/B.

02.11 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning – Floreal

Het college verleent omgevingsvergunning aan de vzw Floreal-Germinal voor  het regulariseren van bouwwerken in strijd met de vergunde bouwplannen,  aan een pand gelegen op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0545/G, met uitsluiting van het regulariseren van de parkeerplaatsen en circulatieruimte in betonverharding in plaats van in grastegels en met uitsluiting van het afwerken van de bovenste bouwlaag met een volledig plat dak.

02.12 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Verlenen van een omgevingsvergunning - Garage Lievens

Het college verleent omgevingsvergunning aan de bvba Garage Lievens Georges voor de hernieuwing van een exploitatie van een garagewerkplaats op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie A nr. 0660/H en 0660/G.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering – Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering – Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten S/2019/293 en S/2020/22.

05 Kleine beslissingen

05.01 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Extra vraag Levensloop (16-17/05/2020)

Gezien de gevraagde zaken niet opgenomen zijn in het retributiereglement gaat het college van burgemeester en schepenen niet in op de vraag tot uitlenen van de kabelgoten, de tenten en het bestek voor dit evenement. Permanentie voor water- en elektriciteitsvoorzieningen tijdens het weekend zal niet voorzien worden.

05.02 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - 24uren fietsmarathon op rollen KOTK

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag van de organisatie van de 24-uren fietsmarathon voor het materiaal en de zalen gratis te gebruiken op 13 en 14 november 2020.

In ruil voor het gratis gebruik van het materiaal en de zalen dient de organisatie de logo van Stad Eeklo te vermelden op alle communicatie.

05.03 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Vlaanderen Zingt (05/07/2020) ?

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met de organisatie van Vlaanderen Zingt op 5 juli 2020 op het Herbakkersplein te Eeklo. Op die dag dient ook de organisatie van Eekloverdag te worden ingepland (o.a. organisatie van fietstocht en BBQ). De organisatoren van Eekloverdag dienen hierover te worden ingelicht.

05.04 Algemeen Bestuur - Plechtigheden - Huwen op zon-en feestdagen

Het college van burgemeester en schepenen behoudt de huidige werkwijze voor het voltrekken van huwelijken, nl. op elke werkdag en zaterdagvoormiddag.

05.05 Cultuur en Vrije Tijd - UiTPAS - Terugbetalingen verenigingen UiTPAS januari 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand januari 2020 uit te voeren

05.06 Algemene Financiering - lijst oninbaarstellingen - diverse belastingen - diverse belastingjaren

Het college van burgemeester en schepenen stelt  volgende ontheffingen vast en keurt ze goed:

- Algemene belasting Eeklo 2019 (gezinnen)

- Algemene belasting Eeklo 2018 (bedrijven)

05.07 Algemeen Bestuur - meerjarenplan - budgettransparantie - actieplan communicatie Je Gemeente Telt

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde communicatie rond 'Je Gemeente Telt'.

06 Te bespreken punten

06.01 Natuur en Milieubeheer - Omgeving - Engagementsverklaring bouw- en renovatieadvies

Het college gaat principieel akkoord met het ondertekenen van de engagementsverklaring Duurzaam bouw en renovatieadvies 2020-2025.

De mogelijkheid tot het verkrijgen van dit gratis bouw- en renovatieadvies zal gepromoot worden via Het Eikenblad.

06.02 Cultuur en Vrije Tijd - Cultuur - voortgang project Pimp the box

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpen van de eerste 4 elektriciteitskasten.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verkozen elektriciteitskasten die in de tweede fase van het project zullen worden ingepakt met ontwerpen van de Eeklose bevolking.

06.03 Zorg en Opvang - Diversiteit - Stand van zaken: Project: Dienstoverschrijdend Taalbeleid Eeklo

Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van de stand van zaken van het Project dienstoverschrijdend taalbeleid Eeklo.

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met de taalvisie,  met het beslismodel, waarbij elk gesprek in het Nederlands moet opgestart worden en met het taalactieplan.

Het college van burgemeester en schepenen merkt weliswaar op dat de vrijetijdsdiensten en de huisvestingsdienst blijvend moeten betrokken worden in dit project. Gelet op de budgettaire ruimte kan het college begrip opbrengen voor het feit dat deze diensten voorlopig geen gebruik zullen maken vantolken. Maar bij de evaluatie op het einde van dit werkjaar dient dit alsnog in overweging te worden genomen.

06.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Herlokalisatie welzijnsorganisaties "De Meerling"

Artikel 1

Het college stemt principieel in met de herlokalisatie van de organisaties in de Meerling naar het oud klooster. Het dossier kan worden voorbereid voor de eerstkomende gemeenteraad.

Artikel 2

Het college stemt in met het uitstellen van het einde van gebruik van het gebouw De Meerling naar 31 december 2020.

07 Kennisgevingen

07.01 Mobiliteit -Cambio - jaarverslag 2019

Het college neemt kennis van dit jaarverslag.

07.02 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Geen Jozefse Feesten in 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de communicatie van de Jozefse feesten.

07.03 Cultuur en Vrije Tijd - Defensie - militaire oefening 16-20 maart 2020 - Regio Ursel

Het college gaat ermee akkoord dat door de concessionaris van het cultuurcafé een drankje wordt aangeboden aan de aanwezigen. De kosten hiervoor zullen worden gefactureerd aan Defensie.

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken