Direct naar hoofdmenu / zoekveld

gemeenteraad 2 april 2020

Gelet op de maatregelen van de federale regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, onder meer via “social distancing”, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie  op afstand plaatsvinden. Dit in overleg met de fractieleiders. Zo wordt voldaan aan de wens van de federale regering om te zorgen voor continuïteit van de noodzakelijke werking van de overheidsorganen en tegelijk de risico’s tot verspreiding van het virus te minimaliseren.

 

In eerste instantie wordt de vraagstelling door de raadsleden behandeld via e-mail zoals afgesproken met de fractieleiders, gevolgd door een besloten zitting op afstand via videoconferentie.

 

 

01 Algemeen Bestuur – Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 13 maart 2020 betreffende de afgelasting van de gemeente- en OCMW-raadszitting van 16 maart 2020

 

02 Algemeen Bestuur - Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 24 maart 2020 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raadszitting op afstand

 

03 Mededelingen aan de gemeenteraad

 

03.01 Algemeen Bestuur – Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling 2019

 

03.02 Algemeen Bestuur – Kennisname klacht bij de deontologische commissie 

 

04 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

 

05 Overige punten

 

05.01 Algemeen Bestuur – Gemeentepersoneel - Aanpassing rechtspositieregeling

 

05.02 Algemeen Bestuur  - Gemeentepersoneel - Vaststelling, aanpassing en schrapping specifieke aanwervingsvoorwaarden, evaluatieformulieren en functierelevante criteria diverse functies

 

05.03 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur

 

05.04 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst lokaal bestuur Eeklo en Logo Gezond +

 

05.05 Algemeen Bestuur – Preventie - Goedkeuring strategisch veiligheids- en preventieplan voor het jaar 2020

 

05.06 Algemeen Bestuur – Patrimonium - Aankoop grond Brugsesteenweg in functie van realisatie begraafbos: goedkeuring ontwerpakte

 

05.07 Algemeen Bestuur – Patrimonium - Concessieovereenkomst ontwerp, aanleg en exploitatie warmtenet: goedkeuring Masterplan fase 1

 

05.08 Zich verplaatsen en Mobiliteit – Mobiliteit – Goedkeuring grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke

 

05.09 Zich verplaatsen en Mobiliteit – Mobiliteit - Wijzigen gemeenteweg Scoutspad - voorlopige vastlegging rooilijnplan

 

05.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Groene ruimte – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst beheer en onderhoud middenberm N9

 

05.11 Wonen & Ruimtelijke Ordening – Burgemeestersconvenant - Goedkeuring klimaatadaptatieplan

 

05.12 Zorg & Opvang – Lokaal dienstencentrum - Evaluatie tariefwijziging LDC Zonneheem

 

05.13 Cultuur en Vrije tijd – Jeugd – Goedkeuring convenant Jeugdhuis De Route

 

06 Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Filip Smet en de heer Peter De Graeve, gemeenteraadsleden, namens CD&V en N-VA:

06.01 Oprichting van een politieke taskforce inzake het opvangen en beheren van de sociale en economische impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in Eeklo  

 

Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.02  Bloemenweide op de oude site van het stedelijk zwembad in de Oostveldstraat

 

07 Actuele vragen van gemeenteraadsleden

 

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

07.01 Natuurbegraafplaats

 

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

07.02 Evaluatie groenzakken

 

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

07.03 Coronacrisis

 

08 Einde van de zitting 


Zoeken