Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 17 maart 2020

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 17 maart 2020

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2020.

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 10 maart 2020 wordt goedgekeurd. De gevraagde aanpassingen worden onmiddellijk in het verslag aangebracht.

01.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Groene Ruimte - vervanging vaste beplanting - Gunning opdracht van beperkte waarde

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de plantenlijst te vervangen/planten voorjaar 2020 op verschillende

locaties grondgebied Eeklo opgemaakt door de dienst Groene Ruimte.

Artikel 2

De opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Artikel 3

Deze opdracht wordt gegund aan ADM Greentraders bvba, Veldeken 44A – bus 2, 9240 Zele.

01.03 Cultuur en Vrije Tijd - Speelpleinen – Speelterreinen - bemeubelen Crielkens en Galgenakker - Goedkeuring gunning

01.04 Cultuur en Vrije Tijd - sport - goedkeuring van het bestek voor de aanleg van een minigolf/skateterrein aan het sportpark

Het college van burgmeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het bestek dat door Farys werd voorgelegd voor de aanleg van een minigolf/skateterrein aan het sportpark.

Het college geeft toelating aan Farys om dit dossier te publiceren en de markt te consulteren.

01.05 Zorg en Opvang - Buitenspeelruimtes - BKO Dolfijn - buitenaanleg – princiepsbeslissing

Artikel 1

Het college gaat akkoord om voor de buitenaanleg BKO Dolfijn een overheidsopdracht op te starten.

Artikel 2

De opdracht mag -gelet op het ramingsbedrag- gezien worden als een opdracht van beperkte waarde (aanvaarde factuur).

Artikel 3

De prijsvraag wordt per mail overgemaakt aan volgende gespecialiseerde firma’s:

• Pro Natura, Galgenstraat 60, 9900 Eeklo

• Gebroeders Cauwels, Krommewege 48, 9990 Maldegem

• De Jonghe bvba, Nieuwendorpe 49, 9900 Eeklo.

01.06 Zorg en Opvang - Begraafplaats - Voortijdige beëindiging grafconcessie Eeklo centrum (oud gedeelte) kruiswegel BH nr. 1/Z

Artikel 1

Het graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte), kruiswegel BH nr. 1/Z wordt teruggenomen door de stad Eeklo. Er is geen recht op terugbetaling van het bestaande concessietarief.

Artikel 2

Het graf zal worden verwijderd.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - melding verleend door Deputatie aan Michel Degezelle

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 5 maart 2020 inzake de melding op naam van dhr. Michiel Patrick Degezelle voor het uitvoeren van een tijdelijke bronbemaling, op de percelen kadastraal gekend onder Eeklo, 1e afdeling, sectie nrs. 221/E, 220/E en 216/E.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving/handhaving - Ter kennisname

Het college neemt kennis van het PV van vaststelling nr. 2020/728, waarbij werd bevonden dat op het perceel kadastraal gekend Eeklo, afdeling 1, sectie D nr. 297P3 de bestaande ingerichte vergunde garage/tuinberging werd omgebouwd tot een studio, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename van een melding - bouwen van een veranda

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Francis Osaer voor het plaatsen van een veranda, kadastraal gekend Eeklo 2de afdeling sie. F nr. 106V.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - advies machtiging werken aan onbevaarbare waterloop - EDF Luminus

Het college adviseert de aanvraag tot machtiging tot het uitvoeren van werken aan een deel van de onbevaarbare waterloop 08338b, ingediend door EDF Luminus, gunstig.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - advies omgevingsvergunning - Verhofstede Leen, bvba Agribus, bvba Vepo

Het college verleent gunstig advies aan de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Verhofstede Leen, voor een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door de exploitant opgelegd aan een varkenshouderij met mestverwerking (IIOA).

De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein binnen het grondgebied van Eeklo, kadastraal bekend als: Eeklo 1e afdeling, Sectie C, nr. 0694/00Y000, 0693/00A000, 0707/00M000, 0690/00N000, 0694/00V000, 0694/00W000, 0707/00R000, 0707/00P000, 0690/00P000, 0707/00N000.

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Verheecke Anthony voor het slopen van achterbebouwing en omvormen van twee woningen naar één woning, op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1de afd. sie D, nr. 1034H5.

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Sign & Display

Het college verleent omgevingsvergunning aan nv Sign & Display voor het regulariseren van een gevelreclame op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E, nr. 13E.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan bvba Smitz en Co voor het wijzigen van de gevelopeningen van het bedrijfspand op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie F nr. 482/K.

02.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Baets & C°

Het college verleent omgevingsvergunning aan bvba De Baets en C° voor het uitbreiden van het kantoor en het wijzigen van de functie van kantoor met wooneenheid naar kantoor op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1de afd. sie B, nr. 0727/X5.

02.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Stigt

Het college verleent omgevingsvergunning aan nv Stigt voor het bouwen van een meergezinswoning - poortgebouw op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E, nr. 0184/E en 0184/F.

02.11 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - Lampaert Tom

De aanvraag ingediend door de heer Lampaert Tom inzake gevelrenovatie van de bestaande schuur, op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1e afd. sectie C nr. 0372/B en 0369/B, wordt geweigerd.

02.12 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - De Roo Johan

De aanvraag ingediend door de heer De Roo Johan inzake het bouwen van een eengezinswoning na het slopen van de bestaande woning, op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1e afd sectie D nr. 0831/T, wordt geweigerd.

02.13 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning

De aanvraag ingediend door mevrouw Gerda van den Bossche inzake het bouwen van een ééngezinswoning (na slopen bestaande), op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1e afd sectie D nr. 0498/L, wordt geweigerd.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten S/2019/303 en S/2020/32.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - participatie - Beste Buren dag - opvragen adresgegevens Europese buren

Het college van burgemeester en schepenen wenst de Europese inwoners van onze stad uit te nodigen om hen op de Beste Buren dag/Europese dag bij de Eeklose gemeenschap te betrekken.

De adressenlijst mag worden opgevraagd bij de dienst Burgerzaken.

05.02 Algemeen Bestuur - personeel - DOEdag

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de DOEDAG uit te stellen omwille van het logistiek zeer drukke weekend van 18-19-20 september. Een nieuwe datum wordt gezocht in de maand maart van 2021.

05.03 Algemeen Bestuur - SVPP - SVPP 2018-2019 - voortgangsrapport van september tot december 2019

Het college gaat akkoord met het voorgelegde ontwerp: "voortgangsrapport september tot en met december 2019". De stafmedewerker SVPP mag het voortgangsrapport via elektronische weg overmaken aan de administratie van FOD Binnenlandse Zaken.

05.04 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Vraag organisatie wielercriterium (donderdag 11/06/2020)

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie aan van het jaarlijks wielercriterium op donderdag 11 juni ter gelegenheid van Eeklo Jaarmarkt, alsook voor het uitbaten van een dranktent op de markt.

De organisatie dient een evenementenformulier in te vullen via de website.

Gezien de huidige Corona-crisis valt af te wachten of de jaarmarkt, en het wielercriterium dat daarmee samenhangt, zal kunnen doorgaan op 11 juni 2020.

05.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Voorkooprecht Prinsenhofstraat 32

Het college van burgemeester en schepenen wenst het voorkooprecht voor de woning gelegen Prinsenhofstraat 32 niet uit te oefenen.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - Toegankelijkheid - Convenant Toegankelijkheid tussen Stad Eeklo en Inter

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mogelijkheid tot het afsluiten met een convenant met Inter.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het aangaan van een convenant met Inter.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat de maatregelen om de integrale toegankelijkheid in de stad te bevorderen door eigen diensten worden bekeken. Zij kunnen hiervoor beroep doen op de adviezen die werden verkregen omtrent andere stadgebouwen. Er wordt gevraagd een lijst op te maken van de betreffende gebouwen waarvoor deze diensten zouden gebruikt worden.

06.02 Algemeen Bestuur - Vraag tot instap raamcontract voor postdiensten

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het instappen in het raamcontract van de VVSG: Contract collect and stamp van BPost (voor de periode heden tot 4 februari 2023).

06.03 Algemeen Bestuur - gebouwen - Mogelijke herbestemming vredegerecht - kort verslag vergadering FOD Justitie en Regie der Gebouwen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg dat schepen Windey op 27 februari 2020 had met een afvaardiging van FOD Justitie en de Regie der Gebouwen over een mogelijke herlocalisatie van het vredegerecht.

06.04 Natuur en Milieubeheer - coachingtraject Mooimakers - nudging op school

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deel te nemen aan het project “nudging op school” en de secundaire scholen te bevragen of zij met hun school net dat stapje verder willen gaan tegen de strijd voor minder zwerfvuil in en rond de school.

06.05 Natuur en Milieubeheer - aanplanten straatbomen - Aanplant Koning Boudewijnlaan

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verwijderen van 11 bomen en aanplanten van 18 bomen op de aangeduide plaatsen.

06.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - aankoopdienst - Verkoop aan Fluvius van stadsgrond in Nieuwendorpe voor de bouw van een elektriciteitscabine

Het dossier wordt behandeld op de eerstvolgende gemeenteraad.

06.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - Herbestemmen parochiekerk O.L.V.-ten Hemel Opgenomen - Haalbaarheidsonderzoek

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen zal zich, samen met de Kerkfabriek van de parochiekerk O.L.V.-ten-Hemel Opgenomen, kandidaat stellen voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek bij het Projectbureau ‘herbestemming parochiekerken’. Het aanvraagformulier 'begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek voor her- of nevenbestemming van een parochiekerk' zal gezamenlijk door de diensten omgeving en sport worden ingevuld, voorgelegd ter ondertekening door de Kerkfabriek en het stadsbestuur en bij het Projectbureau herbestemming kerken worden ingediend.

Artikel 2

De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek parochiekerk Oostveld worden voor 30% gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed en Binnenlands Bestuur. Het resterend bedrag zal voor de helft betaald worden door de stad en de Kerkfabriek O.L.V.-ten-Hemel Opgenomen.

06.08 Cultuur en Vrije Tijd - cultuur - instap in digitaal theaterspel voor lager onderwijs

Het college van burgemeester en schepenen beslist om eenmalig in te tekenen op het ditgitale theaterspel "Voor de show" van Cultuurconnect, voor leerkrachten en leerlingen van het lager onderwijs voor een jaarlijkse kost van 1.210 euro. In 2020 wordt dit verrekend (403,33 euro) en is er een éénmalige creatiekost van 1.500 euro, incl btw.

Nadien dient dit te worden geëvalueerd.

06.09 Zorg en Opvang - BKO - Software lokaal loket kinderopvang

Het college gaat akkoord met het opmaken van een bestek in functie van de aankoop software ‘lokaal loket kinderopvang’.

06.10 Mobiliteit - KA Eeklo/Tamdem

Het schepencollege neemt kennis van het feit dat de nutsleidingen Eikelstraat/Beukenlaan een upgrade krijgen. Ook de cabine die de school en kinderopvang bedient wordt op kosten van de school vernieuwd.

07 Kennisgevingen

07.01 Algemeen Bestuur - Dienst Grondgebiedzaken - Presentatie Toolboxmeeting

Het college neemt kennis van de presentatie van de Toolboxmeeting.

07.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Overdracht stookplaats Sportpark - Stand van zaken

Het college neemt kennis van deze stand van zaken.

07.03 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Verslag evenementencel 04/03/2020

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender. Het college heeft goedkeuring aan de evenementen die de evenementencel 

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken