Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Vast Bureau / Vergaderingen Vast Bureau / Vast Bureau van 24 maart 2020

Vast Bureau van 24 maart 2020

 01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting vast bureau 17 maart 2020.

Het verslag van de zitting van dinsdag 17 maart 2020 word goedgekeurd.

01.02 Algemeen Bestuur - AV-installatie voor de raadzaal.

Artikel 1
Het bestek met nr. B115-2020, opgesteld door de aankoopdienst wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Play AV, Venecoweg 2, Nazareth;
- BV Rent, Industrielaan 24a, Eeklo;
- Spectral Sound Roodkloosterlaan 35, 1910 Kampenhout;
- Axians Audiovisual, Bourgetlaan 42 b.13, 1130 Brussel.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 mei 2020 om 11u.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020: BP2020_2025-0/A-7.06.05/0100-00/615320/STAD/CBS/IP-GEEN/U/0
Artikel 6
Stad Eeklo voert de procedure uit als aanbestedende overheid en treedt ook op in naam van: OCMW Eeklo, Zuidmoerstraat 136,9900 Eeklo.

02 Bestelaanvragen en mandaten

02.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het vast bureau hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvraag.

02.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het vast bureau stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst O/2020/105.

03 Kleine beslissingen

03.01 Zorg en Opvang - Sociaal Huis - Verfraaiing en beplanting lokalen Sociaal Huis.

Artikel 1
Het vast bureau beslist om een budget van 2.500 euro te voorzien voor de verfraaiing en beplanting van de lokalen en kantoren.
Artikel 2
Het vast bureau stemt er niet mee in dat een interne werkgroep concrete voorstellen zal uitwerken.
Artikel 3
Het vast bureau stelt voor om de decoratie voor in de vergaderzalen en kantoorruimtes te bekijken i.s.m. de directeur algemeen/Beeld van KA! of de grafisch verantwoordelijke van de communicatiedienst. Voor het voorzien van planten wordt er een voorstel gevraagd van Talitha Voet, technisch coördinator groen. Bekeken moet worden of het kunstwerk van Rik Vandeweghe dat momenteel in het cultuurcentrum De Herbakker aanwezig is, een plaats kan krijgen in het Sociaal Huis. Er kan ook langsgegaan worden in de Kringwinkel voor tweedehands-planten. De mogelijkheid tot een eventuele participatie met Wijkcentrum De Kring moet bekeken worden.

04 Te bespreken punten

04.01 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop Koningin Astridplein 18/3 en Kerkstraat 39/41.

Artikel 1
Het vast bureau gaat akkoord met de verkoop van de woningen te Kerkstraat 39/41 en Koningin Astridplein 18/3 via Biddit.
Artikel 2
De instelprijzen worden bepaald op 80 % van de schattingsprijzen.
Artikel 3
De lastenboeken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad.


Zoeken