Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2020

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 21 april 2020

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslagen zittingen college van burgemeester en schepenen van 9 en 15 april 2020.

Het college hecht zijn goedkeuring aan het verslag van zijn zitting van 9 april 2020.

01.02 Mobiliteit - Goedkeuring vorderingsstaat 3 wegenonderhoud maart 2020.

Het college hecht zijn goedkeuring  aan vorderingsstaat 3 en de betreffende factuur met nummer 133.20 van C-DS bvba, voor de opdracht “wegenonderhoud maart 2020”.  00/224000.

Aan de diensten wordt opdracht gegeven een dossier voor te bereiden aangaande ontharding in de buurt van het rond punt Westlaan/Heidelaan

01.03 Mobiliteit - Aankoop van twee mobiele digitale snelheidsborden - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het college hecht zijn goedkeuring aan het bestek met nr. B119-2020 en de raming voor de opdracht “Aankoop van twee mobiele digitale snelheidsborden”. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: • LED-AD BV - Q-Lite - Goossaert BVBA -  Krycer. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 mei 2020 om 11.00 uur.

01.04 Natuur en Milieubeheer - Aanplant middenberm N9 - goedkeuring vorderingsstaat 1 en bijhorende factuur.

Het college hecht zijn goedkeuring aan  vorderingsstaat 1 en de bijhorende factuur met nr. 20-0341 van De Jonghe BVBA,  voor de opdracht “Aanplanten middenberm N9” .

01.05 Natuur en Milieubeheer - Groendienst - Aankoop van propaangas t.e.m. 2025 - princiepsbeslissing

Artikel 1

Het college gaat akkoord om voor de aankoop van propaangas een overheidsopdracht op te starten.

Artikel 2

De opdracht mag -gelet op het ramingsbedrag- gezien worden als een opdracht van beperkte waarde (aanvaarde factuur).

Artikel 3

De prijsvraag wordt per mail overgemaakt aan volgende Eeklose firma’s:

* Marc Vandeputte bvba

* Penny's Oil bvba

* S. De Muynck (verdeler Multigas)

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunning

Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2020 inzake deze aanvraag tot omgevingsvergunning blijft integraal gehandhaafd. Het college merkt ook op dat de heer en mevrouw Meiresonne-D’heer nalieten om gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van hun beroepschrift te sturen naar het college van burgemeester en schepenen. Het beroep is derhalve onontvankelijk.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - nv Publilux

Het college verleent omgevingsvergunning aan nv Publilux voor het plaatsen van gevelreclame op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie E nr. 0858

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Romeins Wegel - Byl Florent

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer Byl Florent voor het regulariseren van een grachtdemping en het heraanleggen van een gracht op een terrein kadastraal gekend Eeklo afd. 1 sie D nrs. 0882/C, 0881/B, 0885/D, 0881/Aen 0882/B.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Zemajduk Alina

Het college verleent omgevingsvergunning mevrouw Zemajduk Alina inzake het dichtmaken van een raamopening in de voorgevel, op een terrein kadastraal gekend Eeklo Afd. E nr. 1210 nr. E

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Mehmedovic

Het college verleent omgevingsvergunning aan Mehmedovic Amela inzake het aanbrengen van isolatie en crépi op de voorgevel, op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie F nr. 0604/C4.

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Savat Ignace-van Leeuwe Astrid

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Savat Ignace - van Leeuwe Astrid voor het bouwen van een meergezinswoning (2 woongelegenheden) op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie F Nr. 0609 C/5.

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Het college verleent omgevingsvergunning aan vzw De Kringwinkel Meetjesland voor het renoveren van een bestaande gevel en het aanbrengen van publiciteitsinrichtingen, op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie F nrs. 0293/W2 en 0293/R2.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Saelens Bart - Martens Marleen

Het college verleent omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Saelens Bart - Martens Marleen voor het verbouwen van een bestaande rijwoning naar een meergezinswoning met 2 woongelegenheden op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste afd. sie D nr. 1056/B2.

02.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Claeys Hélène

Het college verleent omgevingsvergunning aan mevrouw Claeys Hélène inzake het wijzigen van de functie van een berging naar een hoevewinkel en het exploiteren van een bereidingsruimte voor zuivelproducten, op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2de afd. sie F nr. 0849/X2.

02.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan bvba Notariskantoor Lieven Demolder inzake het bouwen van een notariaat met één woongelegenheid op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afd. sie A nr. 0674/G.

02.11 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan Verhé Vera voor het plaatsen van een omheining op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 2de afd. sie F nr. 524 Z/2.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2020/52. Het college beslist tevens dat bij beloning van medewerkers, vrijwilligers, afscheidsgeschenkjes, … Wiekiebonnen dienen te worden geschonken i.p.v. gewone cadeaubonnen.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - Oproep tot wereldwijd staakt-het-vuren door Secretaris Generaal Guterres van de VN

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de oproep van Secretaris Generaal Guterres van de VN voor een wereldwijd staakt-het-vuren.

05.02 Algemeen Bestuur - Ontvangsten en plechtigheden - Vraag voor erkenning van de stad Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van de heer Van Hecke tot het uitreiken van een erkenning voor het uitoefenen van zijn opdrachten in Afrika, Congo, Rwanda en Burundi. Betrokkene dient zich hiervoor te wenden tot het federale ministerie van Defensie.

05.03 Algemeen Bestuur - Rechtszaken - Hoger beroep tegen GAS-boete Jason Vandaele

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich in deze zaak niet te laten vertegenwoordigen door een raadsman. Het stadsbestuur heeft vertrouwen in de expertise van het Openbaar Ministerie en zal zich naar het oordeel van de politierechter gedragen.

05.04 Natuur en Milieubeheer - Openbaargroen-awards 2020

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deel te nemen aan de Openbaargroenawards 2020 voor volgende projecten:

- Groenaanleg middenberm

- Sportpark

- Herbakkersplein

- Volkstuin stadsbos Galgenhof.

05.05 Cultuur en Vrije Tijd - Cultuur - panelen meubelindustrie

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om de panelen, die de voormalige meubelindustrie in Eeklo illustreren, in bruikleen te geven aan de VVV Eeklo gedurende de periode van de tentoonstelling. De panelen kunnen pas worden afgehaald door de VVV eens een concrete datum voor de tentoonstelling vaststaat en onder voorbehoud van de nationale maatregelen die gelden in het kader van de bestrijding van het virus COVID-19.

05.06 Cultuur en Vrije Tijd - sport - uitvoeren van herstellingswerken tijdens de coronacrisis

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het door Farys uitgestippelde tijdspad waarbij de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden door de aannemer in het sportpark tijdens de coronacrisis worden uitgevoerd . Het college is tevens akkoord om de voegwerken in het peuterbad en instructiebad nu per hoogdringendheid in eigen beheer uit te voeren en geeft toelating aan Farys tot de aankoop van de hiertoe noodzakelijke materialen.

05.07 Zorg en Opvang - Levensbeschouwing en gezondheid - Richtlijnen ramadan in tijden van corona

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van het actieplan Richtlijnen ramadan in tijden van corona 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat er een document met richtlijnen ramadan in tijden van corona opgemaakt wordt en dat deze verspreid wordt via verschillende kanalen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat voedingswinkels nog eens geïnformeerd worden over de in acht name van de richtlijnen in deze corona-periode.

05.08 Algemeen Bestuur - aanleg zwembad - vraag

Het college gaat principieel in op de vraag van het echtpaar, mits:

- Toestemming van de kerkfabriek; hiervoor zal door de coördinator BKO contact opgenomen met deken Van Wilder; - Voorafgaandelijke foto’s worden genomen en een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, met het oog op eventuele schade aan de eigendom van de vzw Parochiale Werken, dan wel de kerkfabriek, welke de stad deels in erfpacht heeft.

- Een tijdspad wordt vastgelegd voor de uitvoering van hun werkzaamheden, zodat de werken aan de BKO@bij geen vertraging oplopen.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - SVPP - convenant met vzw Apart en Groep Intro vzw - afrekening saldo 2019 en voorschot 2020

Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van de aangeleverde documenten over de projecten:

- het project Samen In (2019- in het secundair onderwijs)

- het project Whatts@App (najaar 2019- in het secundair onderwijs)

- Proefproject basis onderwijs (najaar 2019 en voorjaar 2020)

- Explore your T@lent (vanaf september 2020 - in het basisonderwijs) om:

- het resterende saldo van 2019 uit te betalen aan vzw aPart in het voorjaar van 2020;

- het voorschot voor de werking in het voorjaar van 2019 uit te betalen aan vzw Apart in het voorjaar van 2020;

- het voorschot voor de werking van vzw Apart en Groep INTRO vzw  uit te betalen in augustus 2020.

06.03 Mobiliteit - Koninklijk Atheneum - Schoolomgeving

Het college neemt kennis van de informatie en de adviezen van de stedelijke diensten. Het college zal aan Fluvius laten weten dat de Beukenstraat deels openbaar domein is, deel privaat domein met openbaar karakter, zodat Fluvius het nodige kan doen. Het college heeft geen interesse voor de verwerving van de gronden van de fam. Goegebeur. Het college stelt voor dat de eigenaar zich rechtstreeks wendt tot de school. Het college wenst dat de stedelijke diensten met het college een bespreking houdt van de diverse vragen van de school om nadien in overleg te gaan met de school. Tevens wordt er opdracht gegeven aan de diensten om een subsidiereglement uit te werken voor de scholen, waarbij ze voor de omvorming van hun speelplaatsen en -terreinen naar natuurlijke speelomgeving met een semi-publiek karakter subsidies van de stad kunnen krijgen. Het college kan niet zelf werken uitvoeren op privé-gronden, ook niet van scholen. Tenslotte geeft het college de opdracht aan de diensten om het rondpunt ter hoogte van de school en gelegen op publiek domein, alsook de verkeerscirculatie in die omgeving, in overleg met het college, te herbekijken en een voorstel tot herinrichting uit te werken.

06.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - Princiepsvraag aangepast ontwerp Eikelstraat 1

Artikel 1

Het college stemt in met de princiepsvraag voor wat betreft de bergingen van woningen 1.3 en 1.4 en het terras van 1.3.

Artikel 2

Het college stemt niet in met de oppervlaktes van de gelijkvloerse buitenruimtes.

Artikel 3

De beslissing zal worden meegedeeld aan de aanvrager door de dienst Omgeving.

06.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Projectoproep aankoop gronden voor bebossing - Lange Moeiakker

Het college gaat principieel akkoord met het opmaken van een subsidiedossier voor de aankoop van gronden gelegen in de Lange Moeiakker in functie van bebossing.

06.06 Algemeen Bestuur - Economische raad werkwijze - ontwerpantwoord.

Het college gaat akkoord met het voorstel van schepen De Waele, namens het college, het voorgelegde antwoord te sturen aan de voorzitter van de ER:

06.07 Algemeen Bestuur - Laptops voor scholen + technische ondersteuning.

Het college vindt het initiatief van de ER een mooie actie. Het college stelt voor dat de ER rechtstreeks met het Wijkcentrum De Kring afspreekt. Het college neemt kennis van het feit dat hiervoor het platform Ikdoemee.eeklo.be niet gebruikt. Het college gaat niet in op vraag om de laptops op te laten kuisen door onze eigen ICT-dienst. Hiervoor dient de ER zelf op zoek te gaan naar een bedrijf dat dit kan.

07 Kennisgevingen

07.01 Algemeen Bestuur - Preventie - Kwartaalverslag interne preventiedienst

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het kwartaalverslag van de interne preventiedienst.

07.02 Mobiliteit - Leopoldlaan - Ter kennisgeving: wijziging beslissingstermijn omgevingsvergunning als gevolg van corona crisis

Het college neemt hier kennis van. Er zal tussen de diensten Secretariaat en Omgeving afspraken moeten worden gemaakt om burgers op afspraak te woord te kunnen staan, dan wel inzage te verlenen aan de computers in het Stadskantoor – voor zover dit niet via eigen digitale weg mogelijk zou zijn.

07.03 Intrede Fluvius - kennisgeving

Het college neemt hier kennis van deze brief.

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken