Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2020

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 12 mei 2020

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 28 april en 5 mei 2020.

De verslagen van de zittingen van 28 april en 5 mei 2020 worden goedgekeurd. De gevraagde aanpassing wordt onmiddellijk aan het verslag van 28 april aangebracht.

01.02 Algemene Financiering - ABE - vaststelling en uitvoerbaarverklaring aanvullend kohier ABE bedrijven AJ 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde aanvullend kohier betreffende de Algemene Belasting Eeklo - bedrijven - aanslagjaar 2019.

01.03 Algemene Financiering - ABE - gezinnen - vaststelling en uitvoerbaarverklaring aanvullend kohier ABE gezinnen - AJ 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde aanvullend kohier betreffende de Algemene Belasting Eeklo - gezinnen - aanslagjaar 2019.

01.04 Algemene Financiering - belasting op de banken - vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier van de bel. op bank- en financieringsinstellingen AJ 19

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde kohier betreffende de belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten - aanslagjaar 2019 .

01.05 Algemene Financiering - belasting op de nachtwinkels - vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier van de belasting op de nachtwinkels AJ 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde kohier betreffende de belasting op de nachtwinkels - aanslagjaar 2019.

01.06 Algemene Financiering - belasting op de aanplakborden - vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier van de aanplakborden AJ 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde kohier betreffende de belasting op de aanplakborden - aanslagjaar 2019.

01.07 Algemene Financiering - belasting op de paardenwedrennen - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier op de paardenwedrennen - aanslagjaar 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde kohier betreffende de belasting op de paardenwedrennen - aanslagjaar 2019.

01.08 Algemene Financiering - belasting op de motorbrandstofverdelers - vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier belasting op motorbrandstofverdelers AJ2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde kohier betreffende de belasting op de motorbrandstofverdelers - aanslagjaar 2019.

01.09 Algemene Financiering - belasting op tweede verblijven - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier van de belasting op tweede verblijven - AJ2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde kohier betreffende de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2019.

01.10 Algemene Financiering - bel. op verhuren voertuigen met bestuurder - vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier beasting verhuren voertuigen met bestuurder AJ 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde kohier betreffende de belasting op het verhuren van voertuigen met een bestuurder - aanslagjaar 2019.

01.11 Natuur en Milieubeheer - Wegbermen - Ecologisch maaien van wegbermen Eeklo en Kaprijke 2020/2021/2022-gunning

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 april 2020 opgesteld door de aankoopdienst. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

01.12 Natuur en Milieubeheer - Waterlopen 3de categorie - Onderhoudswerken tijdens 2018 - goedkeuring afrekening Watering "De Burggravenstroom"

Het college hecht goedkeuring aan de afrekening voor de onderhoudswerken aan waterloop nr. 2.44 van derde categorie op het grondgebied van de stad op het werkgebied van Watering “De Burggravenstroom” tijdens het dienstjaar 2018.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving/handhaving - Kennisgeving PV

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV betreffende het slopen en bouwen van constructies op een perceel gelegen te Eeklo afd. 1, sectia A, nr. 1003H.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - EDF Luminus

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 4 mei 2020 inzake de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de omgevingsvergunning van 2 juli 2019 verleend door de Vlaamse regering voor het bouwen en exploiteren van een windturbine op de percelen sectie A nrs. 963A, 964A en 966A te Eeklo. De Raad heeft de vordering verworpen. De verzoekende partijen hebben geen ernstige middelen aangetoond.

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - advies omgevingsvergunning IVM

Het voormelde verzoek van de exploitant tot bijstelling van de milieuvoorwaarden opgelegd aan de IVM groencompostering gunstig te adviseren.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - NV Wannijn

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de nv Wannijn, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200408- 0073, zijnde de tijdelijke bronbemaling voor het uitvoeren van omgevingswerken, op en perceel kadastraal gekend: Eeklo 1e  afdeling, sectie A, 0846/00E.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Goethals Andy

Het college verleent omgevingsvergunning aan Goethals Andy voor het aanleggen van een zwembad op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afd. sie D nr. 0778X4.

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - De Pauw-Standaert

Het college verleent omgevingsvergunning aan Nico De Pauw - Liesbeth Standaert voor het bouwen van een ééngezinswoning op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afd. sie D nr. 0785M2.

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Coster Jimmy

Het college verleent omgevingsvergunning aan De Coster Jimmy voor het wijzigen van de dakverdieping van en woning en een bijgebouw op een terrein kadastraal gekend Eeko 1ste afd, sie D, nr. 0040S4.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Maes

Het college verleent omgevingsvergunning aan nv Etablissementen J. Maes Zonen voor de hernieuwing van een tankstation op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste afd., sie L, nr. 0558B2.

02.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Antwerpse - Van Mol Luc

Het college verleent omgevingsvergunning aan Van Mol Luc voor het aanleggen van een zwembad/zwemvijver op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afd. sie D, nr. 0738W.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de mandatenlijst O/2020/67.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - Data zittingen tijdens zomervakantie.

De data van de zittingen tijdens de zomervakantie worden als volgt vastgelegd:

- dinsdag 30 juni 2020;

- dinsdag 14 juli 2020;

- dinsdag 28 juli 2020;

- dinsdag 11 augustus 2020;

- dinsdag 25 augustus 2020.

05.02 Algemeen Bestuur - Laptops voor scholen.

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de actie, om laptops in te zamelen en ter beschikking te stellen van een sociaal doel, met een bijdrage van ½ kostprijs voor de installatie per computer (met een maximum van 100 computers of 2.500 euro).

De Stad is bereid om via sociale media en de nieuwsbrief voor ondernemers de oproep nodige aandacht te geven.

05.03 Mobiliteit - R4 ombouw, brief aan minister Lydia Peeters - R4 ombouw,,  NMBS flankerende maatregelen

Het college geeft haar goedkeuring aan de brief ter attentie van minister Peeters, minister Bellot, NMBS en De Lijn, betreffende de ombouw van de R4 – flankerende maatregelen.

05.04 Cultuur en Vrije Tijd - vraag toelating fietszoektocht.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de heer Luc Van Rie voor het organiseren van een fietszoektocht in de maanden juni t.e.m. september en hierbij het grondgebied van Eeklo te doorkruisen.

06 Te bespreken punten

06.01 Cultuur en Vrije Tijd - Sonnetten Paul Van Bouchaute.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sonnetten van Paul Van Bouchaute rectoverso te laten printen en als bladwijzer te verdelen in de afhaalbib.

06.02 Algemeen Bestuur - Toegankelijkheid - Openbare toiletten

06.03 Mobiliteit - VVR - OV-plan 2021 - VVR openbaar vervoerplan 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn opmerkingen op het voorstel van het kernnet door.

06.04 Mobiliteit - Tijdelijke signalisatie Beukenstraat.

Het college van burgemeester en schepenen keurt optie 1 goed voor de tijdelijke signalisatie in de Beukenstraat aan het Koninklijk Atheneum.

06.05 Natuur en Milieubeheer - Opnet - Opnet in weekends

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om gedurende de periode van sluiting dienstverlening opnet te organiseren.

06.06 Cultuur en Vrije Tijd - Evenementen - Gewijzigd retributiereglement uitleendienst: jeugd, sport, dienst evenementen

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat het reglement geadviseerd wordt door de adviesraden Espora en de Jeugdraad.

Het college wenst dit dossier, met de desbetreffende adviezen, voor te leggen aan de gemeenteraad

van 22 juni 2020.

07 Kennisgevingen

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken