Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2020

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 19 mei 2020

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 12 mei 2020.

Het verslag van de zitting van dinsdag 12 mei wordt goedgekeurd. De gevraagd aanpassing wordt onmiddellijk in het verslag aangebracht.

01.02 Mobiliteit - Wegenonderhoud april 2020 - Goedkeuring vorderingsstaat 4

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 en de betreffende factuur met nummer 152.20 van C-DS bvba, Krommewege 39 te 9990 Maldegem voor de opdracht “wegenonderhoud april 2020”.

01.03 Mobiliteit - aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalende en blauwe zone - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - blauwe en betalende zone.

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

01.04 Natuur en Milieubeheer - Aanplant middenberm N9 - goedkeuring vorderingsstaat 2 en bijhorende factuur

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 2 en de bijhorende factuur 20-0407 van De Jonghe bvba, Nieuwendorpe 49 te 9900 Eeklo voor de opdracht “Aanplanten middenberm N9.

01.05 Natuur en Milieubeheer - Aanplant middenberm N9 - goedkeuring PV van voorlopige oplevering

Artikel 1

De opdracht “Aanplanten middenberm N9” wordt voorlopig opgeleverd.

Artikel 2

De eerste helft van borgtocht nr. 10/318198 (Borgstellingskas: Gemeenschappelijke borgstellingen voor openbare en privéwerken C.V.) mag worden vrijgegeven.

01.06 Cultuur en Vrije Tijd - Speelpleinen – Speelterreinen-bemeubelen Crielkens en Galgenakker - Goedkeuring gunning

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 januari 2020, opgesteld door de stedelijke aankoopdienst in samenspraak met de jeugdconsulent. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Speelterreinen-bemeubelen Crielkens en Galgenakker” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Eibe Benelux B.V., Pastoor Claesenstraat 1 te 2440 Geel.

01.07 Zorg en Opvang - Buitenspeelruimtes - BKO Dolfijn - buitenaanleg - gunning

Het college gaat akkoord om de opdracht buitenaanleg BKO Dolfijn te gunnen aan De Jonghe bvba, Nieuwendorpe 49, 9900 Eeklo.

02 Omgeving

02.01 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning - AZ Alma Kinderpsychiatrie

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gewestelijk omgevingsambtenaar van 8 mei 2020 tot verlening van een omgevingsvergunning aan AZ Alma voor het bouwen van een kinderpsychiatrie, volgens een gewijzigd inplantingsplan.

02.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - De Roo Karel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer De Roo Karel, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200429-0102, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder op een terrein gelegen te 9900 Eeklo, kadastraal gekend: Eeklo, 1e  afdeling, sectie D, 0496/H

02.03 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - bvba Thomas Vandevoorde

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Everaert Pol namens bvba Thomas Vandevoorde, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200506-0057, zijnde een tijdelijke bronbemaling op een terrein gelegen te 9900 Eeklo, kadastraal gekend als: Eeklo, 2e  afdeling, sectie E, 0872/B2.

02.04 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - De Baene Tomas en  Van Maele Windy

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer De Baene Tomas en mevrouw Van Maele Windy, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200506-0049, zijnde een tijdelijke bronbemaling op een terrein gelegen te 9900 Eeklo, kadastraal gekend Eeklo, 1e  afdeling, sectie D, 0994/W2.

02.05 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - De Tollenaere Martine

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door mevrouw De Tollenaere Martine, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200504-0021, zijnde een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad op een terrein gelegen te 9900 Eeklo, kadastraal gekend als: Eeklo, 1e  afdeling, sectie D, 0107/E.

02.06 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - Goethals Andy

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Goethals Andy, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200421-0085, zijnde de tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad op een terrein gelegen te 9900 Eeklo, kadastraal gekend Eeklo, 1e  afdeling, sectie D, 0778/X4, 0778/P4.

02.07 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - aktename melding - 7de Regiment - Dhaenens Danny

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Dhaenens Danny, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200429-0100, zijnde de tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad, op een terrein gelegen te 9900 Eeklo, kadastraal gekend als: Eeklo, 1e afdeling, sectie A, 0763/Y3.

02.08 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - advies omgevingsvergunning - Kurt Boelens

Artikel 1

De voormelde aanvraag tot omgevingsvergunning gunstig te adviseren mits:

• Strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem;

• Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient een landschappelijk geïntegreerde groenaanleg te worden gerealiseerd voor het volledige bedrijf. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (o.a. het vervangen van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

Artikel 2

Een afschrift van onderhavige beslissing aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen te bezorgen via het Omgevingsloket.

02.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning met voorwaarden - Geldof Robin.

Het college verleent omgevingsvergunning met voorwaarden aan Geldof Joeri voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op een terrein kadastraal gekend Eeklo 2e afd. sie E, nr. 0818D2.

02.10 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Platteau Matthias-Haeck Pomelientje

Het college verleent omgevingsvergunning aan Platteau Mathias - Haeck Pomelientje voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het heraanleggen van verharding op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste afd., sie D, nr. 0297C2.

02.11 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Bocicovar

Het college verleent omgevingsvergunning aan Bocicovar Eduard en Bocicovar Natalia voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning op een terrein kadastraal gekend Eeklo 1ste afd., sie D, nr. 0141N8.

02.12 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent omgevingsvergunning aan Elke De Waele voor het bouwen van een woning op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 2e afd., sie E, nr. 1590A3.

02.13 Wonen & Ruimtelijke Ordening - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning

Het college weigert omgevingsvergunning af te leveren aan bvba Snoepcenter Meetjesland voor het regulariseren van een handcarwash en verharding op een terrein kadastraal gekend Eeklo, 1ste afd., sie A, nrs. 0621W, 0621X, 0621V en 0621M.

03 Personeel

04 Bestelaanvragen en mandaten

04.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

04.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college van burgemeester en schepenen stelt de rekeningen gehecht aan mandatenlijst O/2020/74 betaalbaar.

05 Kleine beslissingen

05.01 Algemeen Bestuur - ICT - Ethische hackers testen de IT-systemen en toepassingen

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord om Stad Eeklo en OCMW Eeklo in te schrijven voor het aanbod van VVSG en Howest om ‘Ethical hackers’ de eigen systemen te laten testen.

05.02 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Lange Moeiakker: voorstel overeenkomst schapenbegrazing

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opmaak van een schriftelijke overeenkomst met CSA ‘De Moeiakker’ onder de voormelde voorwaarden.

06 Te bespreken punten

06.01 Algemeen Bestuur - Patrimonium - Verkoop Chalet Heldenpark - Vaststellen tijdspad

Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende data vast voor de verkoop van de Chalet Heldenpark:

- Publiciteit van 20/05/2020 tot 17/06/2020 (4 weken);

- Start biedingen 09/06/2020 om 12 uur tot 17/06/2020 om 12 uur (8 dagen).

06.02 Algemeen Bestuur - ICT & Communicatie - Gunning 'Vernieuwen website' - Aangetekend schrijven Paddle nv

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen handhaaft zijn beslissing van 18 februari 2020 omtrent de gunning aan LCP.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt Mtr. Elke Casteleyn aan om de stad bij te staan in dit dossier.

06.03 Algemeen Bestuur - Overheidsopdrachten - Verstoring opdracht Clear Channel

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag en ziet dit niet als een reden voor verlenging van de termijn. Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat de stad nooit gevraagd heeft om de boodschappen aan te passen en zodoende ook geen verlening van de termijn dient toe te staan.

06.04 Algemeen Bestuur - Kerkfabrieken - Stand van zaken renovatiedossier Sint-Vincentius

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken.

06.05 Veiligheidszorg - GAS - Evaluatie samenwerking provincie Oost-Vlaanderen inzake gemeentelijke administratieve sancties

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om een overleg in te plannen met de korpschef van de PZ Meetjesland-Centrum omtrent de opmaak van de PV’s voor GAS-boetes.

06.06 Ondernemen en Werken - lokale economie - Voorstel tot verlengen subsidiereglement 'kernversterkende premies'

De stad Eeklo gaat graag in op het voorstel van het Agentschap  Innoveren en Ondernemen om het subsidiereglement ‘kernversterkende maatregelen’ met één jaar te verlengen. Dit dossier zal aan de eerstvolgende gemeenteraad worden voorgelegd. De dienst economie krijgt opdracht om de subsidie via alle relevante communicatiekanalen aan te kondigen.

06.07 Ondernemen en Werken - lokale economie - Voorstel aanbrengen informatieve raamstickers op leegstaande handelspanden

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan onderstaand reglement 'aanbrengen informatieve raamstickers op leegstaande handelspanden' dat door de dienst lokale economie werd uitgewerkt. Dit dossier zal aan de eerstvolgende gemeenteraad worden voorgelegd.

Artikel 2

Het college wenst de leegstaande handelspanden te activeren door het voorzien van bestickering, mogelijkheid tot het voorzien van tentoonstellingen in de etalage,… Vanuit de diensten Cultuur en Lokale Economie dient er een gezamenlijke bevraging uitgestuurd te worden naar de interesse hiervoor.

06.08 Ondernemen en Werken - lokale economie - Eeklo trakteert 2020

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen wil elk initiatief om handelaars en marktkramers te promoten, steunen. Het college van burgemeester en schepenen gaat dan ook akkoord dat de diensten markten, economie en communicatie samen het bonnenboekje 'Eeklo trakteert' uitbrengen. Genoteerd wordt dat 'Eeklo trakteert' ingesloten wordt in het Eikenblad van de maand september.

Artikel 2

Het Herstelplan voorziet een voordeel voor elke Eeklonaar dat in het bonnenboekje zal worden opgenomen.

06.09 Wonen & Ruimtelijke Ordening - Omgeving - Princiepsvraag nieuw ontwerp India Juteplein - Zuidmoerstraat

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het gewijzigde ontwerp voor wat betreft de locatie van de inrit en het programma op het gelijkvloers, met inpandige parking en twee woongelegenheden. Er dient wel voorbehoud gemaakt te worden over de conformiteit met andere wetgeving en normen, zoals de verordening op de woonkwaliteit, de toegankelijkheidsverordening en de hemelwaterverordening die op basis van de eigenlijke aanvraag beoordeeld zullen worden, alsook de resultaten van het openbaar onderzoek.

Het college van burgemeester en schepenen wenst dat de daling van het aantal parkeerplaatsen naar 8, zijnde een vermindering met 10 parkeerplaatsen ten aanzien van 18 woongelegenheden, wordt gecompenseerd door het plaatsen van een deelwagen op deze locatie voor 5 jaar. De kosten hiervoor zijn te dragen door de aanvragers, zijnde Dennis Tazelaar, David Van Quekelberghe en Ann Acke.

06.10 Algemeen Bestuur - afhandeling GAS-boete.

Het college van burgemeester en schepenen is bereid om de procedure stop te zetten, op voorwaarde dat de boete wordt betaald door de erfgenamen van de heer Coppens. De stad zal de gerechtskosten 

07 Kennisgevingen

07.01 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Aansluiting VVSG

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nadere toelichting bij het lidgeld 2020 bij VVSG.

Er zal een schrijven gericht worden naar VVSG met vraag naar verantwoording gezien het college van burgemeester en schepenen deze stijgende bijdrage in vraag stelt.

07.02 Zorg en Opvang - Actie bellen 80-plussers - Tussentijdse rapportage van de actie 'Bellen 80-plussers'

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tussentijds rapport.

08 Rondvraag en kennisdeling

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken