Financiële steunmaatregelen

Voor hulp bij rechtenverkenning voor financiële ondersteuning of hulp bij je aanvraag kan je terecht bij het Sociaal Huis en de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering, kan hierop beroep doen voor een tegemoetkoming in de niet-medische kosten. De uitkering bedraagt € 130 per maand voor zowel mantel- en thuiszorg als residentiële zorg. Er staat geen leeftijdsgrens op het toekennen van deze uitkering.

Meer weten

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is.

Het exacte bedrag hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt en je inkomen. Er wordt ook rekening gehouden met spaargelden, eigendom, …

Meer weten

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden je bestaansmiddelen en die van je eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht.

Meer weten

Aanpassingspremie voor de woning van senioren

De aanpassingspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning. De aanvrager moet niet noodzakelijk een senior zijn: je kan de aanvraag ook indienen voor een oudere die bij jou inwoont.

De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen jonger dan 65 jaar komen niet in aanmerking. Personen met een handicap jonger dan 65 jaar kunnen voor ondersteuning wel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Meer weten

De Woonwijzer kan je helpen bij het indienen van een aanvraag. Je kan hiervoor in het Sociaal Huis terecht op een van hun zitdagen.

Zitdagen Woonwijzer

Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Als je problemen hebt om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Meer weten

Palliatief forfait

Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, hebben recht op een palliatief forfait om tegemoet te komen in de kosten voor medicatie en vereiste verzorgings- en hulpmiddelen. Deze premie is een forfaitair bedrag (663,49 euro) en kan twee keer aangevraagd worden via de huisarts.

Meer weten

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) je geeft om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen.

Meer weten

Persoonsvolgend budget (PVB)

Het persoonsvolgend budget is een budget op maat waarmee je als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt kopen. Die zorg en ondersteuning kan je kopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Meer weten

Inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap kunnen niet altijd voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen. Hiervoor kan je dan een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aanvragen. De integratietegemoetkoming is bedoeld voor personen met een verminderde zelfredzaamheid.

Meer weten

Pleegzorgvergoeding

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of -gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg.

Als pleeggezin heb je recht op een kostenvergoeding. De leeftijd van het pleegkind of de pleeggast, de zorgzwaarte en het recht op gezinsbijslag bepalen het bedrag van de pleegzorgvergoeding.

Meer weten

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top