Voortaan houden twee gemeenschapswachten een oogje in het zeil

Gepubliceerd op woensdag 1 sep 2021 om 14:55

Voortaan houden twee gemeenschapswachten een oogje in het zeil

Vandaag 1 september 2021 start niet alleen het nieuwe schooljaar maar is het meteen ook de eerste werkdag voor onze tweede gemeenschapswachter. Inderdaad: voortaan bestaat onze dienst uit 2 medewerkers.

De aanwezigheid van Peter in het straatbeeld is al sinds 1 september 2018 een duidelijke meerwaarde voor de stad. Gezien de positieve resultaten werd er beslist om een tweede gemeenschapswacht aan te werven. Na de gebruikelijke aanwervingsprocedure bleek Hannah de juiste persoon op de juiste plaats. Het beleid wil meer en meer inzetten op preventief en sensibiliserend toezicht.  We zijn dan ook opgetogen dat het team van nu af aan 1 man en 1 vrouw sterk is!

De gemeenschapswachten staan in voor volgende taken:

 • Sensibiliseren en informeren van burgers over veiligheid en criminaliteitspreventie waaronder gauw- en fietsdiefstallen, gewijzigde verkeerssituaties. Zij fungeren als eerste aanspreek- en meldpunt voor vragen, klachten en problemen van burgers.
 • Signaleren van problemen aan de bevoegde diensten:
  • o signaleren en digitaal rapporteren van defecten, gebreken en onvolmaaktheden aan openbare wegen, gebouwen en straatmeubilair aan de bevoegde dienst (beschadigingen, wegverzakkingen, losliggende tegels, afgewaaide takken, sluikstorten…);
  • o opvolgen van de gesignaleerde meldingen;
  • o ontvangen van meldingen van burgers.
 • Vaststellen van inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen die uitsluitend voorwerp uitmaken van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) en het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke retributiereglementen.
 • Toezicht houden op risicoplaatsen en –tijdstippen en zo het veiligheidsgevoel bij de bevolking verhogen door gerichte en/of algemene preventieve patrouilles te doen, toezicht houden op speelpleinen, aan scholen, op evenementen, op donderdagmarkt…
 • Nauw samenwerken met interne en externe diensten:
  • o deelnemen aan (structureel) overleg met relevante interne en externe partners in functie van de uitvoering van de toevertrouwde taken en werkzaamheden, samenwerken met de politiediensten en andere veiligheidsdiensten. Gevaarlijke situaties in het verkeer melden, toezicht houden op de leefbaarheid binnen de stad,…
  • o uitwisselen van relevante informatie met de gemeenschapswacht en onderling afstemmen van de werkzaamheden;
  • o dagelijks schriftelijk loggen van de taken en maandelijks rapporteren van de taakinhoud aan de leidinggevende(n).

Omdat we bewust zijn dat al deze taken soms ook een repressiever initiatief vragen, zal deze dienst vanaf volgend jaar ook GAS boetes kunnen uitschrijven wanneer louter bemiddelend optreden onvoldoende blijkt.

Spreek Hannah en Peter gerust aan, zij zijn je eerste aanspreekpunt op straat!

Meer info