Gemeenteraad 20 december 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 20 december 2021, aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

OPENBARE ZITTING

 

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 7 december 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand.PDF46,9 Kb(pdf)

02 Mededelingen aan de gemeenteraad

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 18 november 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten.PDF60,8 Kb(pdf)

04.02 - Algemene financiering - Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietaanpassing 5 deel stad + goedkeuren deel OCMW.PDF52 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur - Decreet lokaal bestuur - Herdefiniëring begrip 'dagelijks bestuur'.PDF65,6 Kb(pdf)

04.04 - Algemene financiering - Delegatie gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2022.PDF95,2 Kb(pdf)

04.05 - Algemene financiering - Politiezone Meetjesland-Centrum - Vaststelling dotatie 2022.PDF64,6 Kb(pdf)

04.06 - Algemene financiering - Belastingen - Goedkeuring belastingreglement op masten en pylonen.PDF91,2 Kb(pdf)

04.07 - Algemene financiering - Subsidiereglement - Wijziging reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak.PDF107,2 Kb(pdf)

04.08 - Algemeen bestuur - Kerkfabrieken - Advies inzake aanvraag wijziging gebiedsomschrijving parochie Sint-Jans-Onthoofding Oostwinkel.PDF69,4 Kb(pdf)

04.09 - Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Meetjesman – Aanduiding leden Raad van Bestuur.PDF65,4 Kb(pdf)

04.10 - Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding leden Wijkcentrum De Kring vzw.PDF61,7 Kb(pdf)

04.11 - Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Toerisme Meetjesland - Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.PDF46,2 Kb(pdf)

04.12 - Zorg en opvang - Veiligheidszorg - Aanvaarding algemeen nood- en interventieplan voor de stad Eeklo.PDF82,7 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.01 - Sociale huurwoningen in de Hartwijk.PDF81,7 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.02 - Een rolschaatspiste op een parkeervrije markt.PDF48,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.03 - Beschermen van bomen in aanbestedingsdossier wegenis- en rioleringswerken in de Ijzerstraat, Korte Moeie, Slachthuisstraat, Mandeweegsken en Raverschootstraat.PDF90 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Parkeervakken in de Zandstraat.PDF59,2 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.01 - Formaliseren parkeerticket.PDF43,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

06.02 - Projectaanvraag Zorgzame Buurten.PDF55,2 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.03 - Stand van zaken budget en timing verbouwing CC de Herbakker.PDF41 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.04 - Definitie sociaal beleid.PDF69,3 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.05 - Zoektocht vrouwelijke straatnamen – versterking.PDF62 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting