Gemeenteraad 25 januari 2021

Livestream gemeenteraad 25 januari 2021

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 25 januari 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 26 januari 2021. Deze zal aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen. 

OPENBARE ZITTING 

01 Installatie en eedaflegging raadslid Michel De Sutter als schepen ter vervanging van de heer Marc Windey

02 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 12 januari 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand

03 Mededelingen aan de gemeenteraad

03.01 Algemeen bestuur – Antwoord toezichthoudende overheid inzake de klacht van raadslid Loete i.v.m. de besluiten van het college van 15 juli 2020 over het stadsvernieuwingsproject ‘Paterskerk en omgeving’ 

03.02 Algemeen bestuur - Organisatiebeheersing - Kennisname verslag algemene vergadering Audio van 18 december 2020

04 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

05 Overige punten

05.01 Algemeen bestuur – Politieke organen – Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad

05.02 Algemene financiering – Retributies - Wijziging retributiereglement voor het realiseren van rioolaansluitingen door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

05.03 Algemene financiering – Retributies - Wijziging retributiereglement voor het leveren, plaatsen en onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s)

05.04 Algemene financiering – Retributies – Wijziging retributiereglement voor het afleveren van restvuilzakken en composteerrecipiënten 

05.05 Algemeen bestuur - Delegatie gemeenteraad aan CBS - bevoegdheidsverdeling intekening op oproepen 

05.06 Algemeen bestuur – Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2020 betreffende Paterskerksite: opstart nieuw subsidiedossier 

05.07 Algemeen bestuur – Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 30 november 2020 betreffende de aanpassing van het burgemeestersbesluit dd. 9 november 2020 betreffende aanpassing dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en annulatie recreatieve, culturele  sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad

05.08 Algemeen bestuur – Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 21 december 2020 betreffende de aanpassing van het burgemeestersbesluit dd. 30 november 2020 betreffende aanpassing dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten en annulatie recreatieve, culturele  sportieve en folkloristische evenementen op het grondgebied van de stad

05.09 Algemeen bestuur – Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 6 januari 2021 betreffende een afwijking op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo voor werkzaamheden t.h.v. Blommekens 94-98

05.10 Algemeen bestuur – Patrimonium - Einde recht van erfpacht Raverschootstraat 5 

05.11 Algemeen bestuur – Patrimonium - Verkoop Raverschootstraat 5 

05.12 Algemeen bestuur – Gemeentepersoneel – Aanpassing personeelsformatie / gezamenlijk organogram 

05.13 Algemeen bestuur – Gemeentepersoneel – Vaststelling specifieke voorwaarden, examenprogramma en -jury diverse functies 

05.14 Wonen & Ruimtelijke ordening – Energie - Goedkeuring overeenkomst voor de levering van elektriciteit

05.15 Wonen & Ruimtelijke ordening – Omgeving - Verkoop perceel Balgerhoeke – Eenzijdige verkoopbelofte 

05.16 Veiligheidszorg - Brandkranen - Goedkeuring onderhoudscontract brandkranen en bijhorende signalisatie

05.17 Ondernemen en Werken - Industrieterrein Nieuwendorpe - Machtiging tot verkoop De Jonghe 

05.18 Cultuur en Vrije tijd – Evenementen - Aanpassing addendum retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur

05.19 Cultuur en Vrije tijd – Evenementen - Aanpassing addendum retributiereglement uitleendienst lokaal bestuur Eeklo

06 Toegevoegde punten 

Op vraag van de heer Filip Smet en mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadsleden, namens CD&V en N-VA: 

06.01 Eeklo geen (zorg) hoofdstad meer van het Meetjesland 

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V

06.02 Appartementen op de terreinen van het voetbalstadion 

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA 

06.03 Label van kindvriendelijke steden en gemeenten 

07 Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, namens SMS 

07.01 Omheining spoorweg 

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA 

07.02 Protocol quanrantainehouding 

Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V 

07.03 Petitie voor trajectcontrole Vrombautstraat 

Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V 

07.04 Wegenwerken in de Eikelstraat 

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA 

07.05 Resultaten enquête Zuidmoerstraat 

08 Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top