Gemeenteraad 28 juni 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 28 juni 2021, aansluitend op de zitting van de OCMW-raad in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 28 juni  2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 29 juni 2021. Deze zal aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

Op 17 juni 2021 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeente- en OCMW-raadszitting zonder publiek. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Er wordt gevraagd om een mondmasker te dragen tot men heeft plaatsgenomen in de theaterzaal en bij het verplaatsen van en naar de zitplaats.

 

OPENBARE ZITTING

 

01      Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Kennisname onafhankelijk raadslid schepen.PDF55,4 Kb(pdf)

01.02 Algemeen bestuur - Wijziging interne taakverdeling college van burgemeester en schepenen

01.03 - Toezichtsbeslissing klacht Danny Plaetinck m.b.t. gemeenteraadsbeslissing bevoegdheidsverdeling.PDF25,8 Kb(pdf)

01.04 - Jaarverslag organisatiebeheersing 2020-2021 en jaarplanning 2021-2022.PDF40,5 Kb(pdf)

01.05 - Resultaten bevraging Corona Impact Monitor Lokale Besturen.PDF23,8 Kb(pdf)

02      Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03      Overige punten

03.01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 17 juni 2021 betreffende de organisatie van een fysieke zitting zonder publiek.PDF59 Kb(pdf)

03.02 - Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering van 13 novemb.PDF45,1 Kb(pdf)

03.03 - Vaststelling van fractie.PDF64,6 Kb(pdf)

03.04 - Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie.PDF67,5 Kb(pdf)

03.05 - Wijziging samenstelling deontologische commissie.PDF67,6 Kb(pdf)

03.06 - CBE Leerpunt – Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering.PDF55,5 Kb(pdf)

03.07 - COMEET – Aanduiding vertegenwoordiger met raadgevende stem Raad van Bestuur.PDF48,8 Kb(pdf)

03.08 - De Kringwinkel Meetjesland vzw - Aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering.PDF46,4 Kb(pdf)

03.09 - ILV lokaal woonbeleid in Aalter - Eeklo – Lievegem – Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger raad van bestuur.PDF47,4 Kb(pdf)

03.10 - Logo Gezond+ - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF45,8 Kb(pdf)

03.11 - MBV - Aanduiding vertegenwoordiger raad van bestuur.PDF63,5 Kb(pdf)

03.12 - Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.PDF46,6 Kb(pdf)

03.13 - Veneco - voordracht bestuurder raad van bestuur.PDF64,5 Kb(pdf)

03.14 - Wooncentrum Meetjesland - Aanduiding vertegenwoordiger beheerscomité.PDF47,4 Kb(pdf)

03.15 - Bevoegdheidsverdeling dossier Korte Moeie - Mandeweegsken – Ijzerstraat.PDF78,7 Kb(pdf)

03.16 - Wijziging retributiereglement voor de verkoop van GFT-containers en retributiestickers.PDF78,5 Kb(pdf)

03.17 - Toetreding tot Poolstok.PDF84,8 Kb(pdf)

03.18 - Verkoop van stadsgebouw Meibloemstraat 10.PDF517 Kb(pdf)

03.19 - Definitieve toekenning straatnaam verkaveling V549 - Molenstraat 107-109 Louisepark.PDF55 Kb(pdf)

03.20 - Verkaveling V509 Spoorsingel - goedkeuring ontwerpakte overdracht openbaar domein.PDF212,3 Kb(pdf)

03.21 - Opstart onteigeningsprocedure Nieuwendorpe.PDF92,5 Kb(pdf)

03.22 - Goedkeuring Brownfieldconvenant project 228 Eeklo – Textiles d’Eecloo.PDF276,4 Kb(pdf)

03.23 - Aanpassing samenwerkingsovereenkomst Leopoldlaan - Riopact als 3de partij.PDF44 Kb(pdf)

03.24 - Wijziging huishoudelijk reglement BKO.PDF42,6 Kb(pdf)

04      Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, OCMW-raadsvoorzitter:

04.01 - Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen Meetjesland, Welzijnsband Meetjesland en VDAB.PDF74,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.02 - Verkeerssituatie Hospitaalstraat-Stuivenberg.PDF213,4 Kb(pdf)

05      Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.01 - Maatregelen oefenterrein Brandweer Eeklo.PDF44,6 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.02 - Terras Zonneheem.PDF46,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.03 - Parkeren in het Heldenpark.PDF110,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.04 - Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact.PDF48,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.05 - Creëren van een kiss-and-ride plek en een compacte, ecologische parking in het Heldenpark.PDF46,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.06 - Hartsite.PDF59,6 Kb(pdf)

06      Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top