Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Specifieke financiële tegemoetkomingen

Specifieke financiële tegemoetkomingen

4.1 Gratis tandzorg

Tot hun 18de verjaardag krijgen jongeren gratis tandverzorging bij de tandarts. Dit geldt voor alle tandheelkundige ingrepen die terugbetaald worden door de ziekteverzekering behalve orthodontie.

Er zijn enkele voorwaarden:

 • jonger zijn dan 18 jaar
 • de tandheelkundige die je raadpleegt moet de conventietarieven van het RIZIV hanteren. Dit vraag je best even na voor de raadpleging.
 • je moet ieder jaar op controle gaan

De regeling ‘gratis tandzorg’ vraag je aan bij je ziekenfonds. Wanneer je het tandartsattest binnenbrengt, zal je ook het remgeld van de tandarts terugbetaald krijgen. Wanneer de tandarts de regeling betalende derde toepast, hoef je helemaal niet te betalen en regelt je tandarts alles rechtstreeks met je ziekenfonds.

 

tandarts


 

4.2 Kankerfonds Vlaamse Liga tegen kanker/stichting tegen kanker

Kanker is behalve fysiek en moreel vaak ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten, bieden verschillende instanties financiële steun (ziekenfonds, OCMW, overheid, …). Toch zijn er nog kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Het sociaal fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker kent steun toe op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen enz.

De financiële steun wordt eenmaal per jaar toegekend. Het minimum uitgekeerde bedrag is € 125 op jaarbasis, het maximumbedrag € 1.250.

 

De aanvragen moet gebeuren voor het overlijden van de patiënt. Aan de hand van het “aanvraagformulier voor financiële steun”, te bekomen bij de Vlaamse Liga tegen Kanker wordt het dossier steeds opgesteld door een sociale dienst van het ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, … en niet door de patiënt zelf.

De Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert in samenwerking met het Stadsbestuur, het OCMW en AZ Alma ook tweemaandelijkse praatcafés voor personen met kanker en hun naaste omgeving waarbij telkens een thema wordt besproken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten. Deze praatcafés vinden plaats in LDC Zonneheem. Meer info vind je op www.zonneheem.be en op www.tegenkanker.be .

 

www.tegenkanker.be Vlaamse Liga tegen Kanker

 

Ook de Stichting tegen kanker helpt: 

informeer je via hun website voor de juiste voorwaarden om terugbetaling te kunnen krijgen.

 

vlaamseligategenkanker 190205 logo stichting tegen kanker


4.3 Toiletpasje voor mensen met de ziekte van Crohn

Mensen met de ziekte van Crohn (chronische ontsteking van dikke en/of dunne darm) kunnen een plaspasje krijgen. Met dat pasje kunnen ze in alle Vlaamse cafés, hotels en restaurants gratis binnen. Ze kunnen er naar toilet gaan zonder dat ze iets moeten drinken. Het pasje kan ook gebruikt worden in winkels.

 

Indien je lid bent van een patiëntenvereniging kost het pasje € 3, niet-leden betalen € 10. Aanvragen gebeuren bij de patiëntenvereniging CCV.

www.ccv-vzw.be/nl/ Patiëntenvereniging (kijk bij ‘facilitair document’)

 


4.4 Forfait chronisch zieke (of zorgforfait)

Het forfait chronisch zieke is een eenmalig jaarlijks bedrag dat het ziekenfonds uitbetaalt aan personen die:

 • een officiële erkenning bezitten als chronisch zieke en als zodanig geregistreerd zijn bij het ziekenfonds (wettelijke opsomming van wie als chronisch zieke erkend wordt)
 • 2 opeenvolgende jaren minimaal € 450 (€ 365 voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming) op hun remgeldteller bereikt hebben.

Het toegekende jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies zelfredzaamheid en bedraagt € 300,11; € 450,18 of € 600,23.

Dat bedrag wordt bepaald op basis van het afgeleverde attest erkenning chronisch zieke.

 


4.5 Incontinentieforfait

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor 2014 bedraagt het € 493,15.

De uitbetaling gebeurt door het ziekenfonds aan personen die thuis verblijven. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het ziekenfonds over een ingevulde Katzschaal beschikken (opgemaakt door een thuisverpleegkundige die al of niet verzorging toedient), die aantoont dat de patiënt minimaal score B heeft voor mobiliteit en een 3 of 4 voor incontinentie en dit gedurende meer dan 4 maanden in de voorbije 12 maanden.

 


4.6 Palliatieve nomenclatuurnummers

Bij mensen die thuis verzorgd worden en palliatief zijn (terminaal ziek), kan zowel de huisarts, verpleegkundige, als de kinesist gebruik maken van de palliatieve nomenclatuurnummers. (Dat zijn de nummers die verstrekkers noteren op het getuigschrift voor verstrekte hulp.) In dit geval zal de patiënt geen persoonlijke bijdrage meer moeten betalen voor verzorging door deze zorgverleners.

 


4.7 Palliatieve thuiszorgpremie (= forfait palliatieve zorg)

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen, die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Het forfait bedraagt € 647,16 en wordt voor één maand toegekend.

 

De aanvraag wordt ingevuld door de behandelende huisarts en eventueel uitbetaald door het ziekenfonds.

Het forfait kan nog een tweede maal worden toegekend indien de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet.

Patiënten die in aanmerking komen voor dit forfait palliatieve zorg, hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige. (via gebruik van palliatieve nomenclatuurnummers)

 


4.8 Chronische pijnbestrijding

Patiënten met chronische pijn kunnen voor bepaalde courante pijnstillers (onder andere Dafalgan; voor de volledige lijst: zie www.riziv.be) van het ziekenfonds een financiële bijdrage krijgen van 20 % van de kostprijs op voorwaarde dat ze een attest van de adviserend geneesheer hebben. Het remgeld wordt dan ook opgenomen in de MAF. Ook magistrale bereidingen op basis van paracetamol (= Dafalgan) of acetylsalicylzuur (= Aspirine) die normaal gesproken niet terugbetaald worden, kunnen vergoed worden als er een attest is van de adviserend geneesheer. Het remgeld bedraagt dan € 2,20 voor 20 stuks, respectievelijk € 0,60 bij Omnio-statuut.

 

pijn 

 


4.9 PVS-forfait

Het PVS-forfait komt tegemoet in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuisverzorging van PVS-patiënten. (PVS staat voor permanente vegetatieve status)

Het forfait bedraagt voor 2014 maximum € 8 243,17 per jaar. Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

 

De betaling gebeurt door het ziekenfonds:

 • voor de maand van terugkeer naar huis en de vijf daaropvolgende maanden, betaalt het de helft van de tegemoetkoming aan de patiënt.
 • nadien betaalt het maandelijks een bedrag dat overeenstemt met 1/12 van de jaarlijkse tegemoetkoming (= € 686,93).

 

De verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum stuurt een standaardformulier naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt. Hierop wordt bevestigd dat de patiënt aan de voorwaarden voldoet (er is een limitatieve lijst van erkende ziekenhuiscentra). Een kopie van dit formulier wordt aan de huisarts bezorgd.

 


4.10 'Actieve' verbandmiddelen

Patiënten met een chronische wonde (niet geheeld na zes weken behandeling) kunnen voor een hele reeks specifieke verbanden (lijst: zie www.riziv.be) ook een financiële bijdrage krijgen van het ziekenfonds op voorwaarde dat ze een goedkeuring van de adviserend geneesheer hebben. Deze bijdrage bestaat uit een forfait van € 20 per maand en een bijkomende bijdrage in de apotheek van € 0,25 per voorgeschreven verpakking (de arts moet "derdebetaler van toepassing" op het voorschrift vermelden). Als deze tussenkomst onvoldoende is, wordt het persoonlijk aandeel van de patiënt ook opgenomen in de MAF.

 


4.11 Diabetespas

De diabetespas is een document dat diabetespatiënten gratis kunnen aanvragen bij de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds. Dit gebeurt via een standaardformulier waarin een medisch voorschrift vervat zit. Met dat document kunnen ze bepaalde verstrekkingen binnen de ziekteverzekering (grotendeels) terugbetaald krijgen. Het gebruik van een diabetespas door de erkende huisarts en bepaalde behandelingen door diëtisten en podologen.

Het gebruik van een diabetespas door de erkende huisarts houdt in dat de huisarts de doelstellingen in de diabetesbegeleiding met de patiënt bespreekt en die doelstellingen noteert in het GMD van de patiënt, (zie vroeger) De patiënt moet dus ook over een GMD beschikken! Individuele diëtistische begeleiding en/of interventie en individueel podologisch onderzoek of podologische behandelingen zijn onder bepaalde voorwaarden grotendeels terugbetaald.

 

diabetes 

 


4.12 Zorgtrajecten Diabetes Type 2 en Chronische Nierinsufficiëntie

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk de patiënt, de huisarts en de specialist en start na de ondertekening van het zorgtrajectcontract dat loopt gedurende 4 jaar.

 

Momenteel zijn er zorgtrajecten voorzien voor patiënten met:

 • Chronische Nierinsifficiëntie
 • Diabetes type 2

 

Patiënten met een zorgtrajectcontract kunnen aanspraak maken op een aantal voordelen.

 • de raadplegingen bij de huisarts en de specialist worden volledig terugbetaald;
 • naargelang de ziekte wordt zelfzorgmateriaal terugbetaald;
 • naargelang de ziekte is er toegang voorzien tot consultaties bij de diëtist, podoloog en/of diabeteseducator.

 

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden. De huisarts kan hier meer informatie over bezorgen.

 

www.zorgtraject.be

www.diabetes.be Vlaamse diabetesvereniging vzw

 


4.13 De Vlaamse zorgverzekering

Wie langdurig zware zorg nodig heeft, kan een tegemoetkoming aanvragen via de Vlaamse zorgverzekering. De zorgverzekering geeft een forfaitaire vergoeding voor de niet-medische kosten van mantel- en thuiszorg. Ook bewoners van een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen een aanvraag indienen.

 


4.14 Hospitalisatieverzekering

De kosten van een ziekenhuisverblijf kunnen hoog oplopen: kamersupplement, remgeld op de erelonen, supplementen op de erelonen, materialen en medicatie. Daarom kan het afsluiten van een hospitalisatieverzekering nuttig zijn. Het is echter geen verplichte verzekering!

 

De ziekteverzekering betaalt voor een aantal prestaties niets of slechts een gedeelte terug en in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een verblijf in een eenpersoonskamer worden extra erelonen aangerekend, die niet in de terugbetaling vervat zijn. Het is beter altijd voor een tweepersoonskamer te kiezen!

Er bestaan drie soorten hospitalisatieverzekering:

 • een kostendekkende hospitalisatieverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of in het kader van een groepsverzekering;
 • een kostendekkende hospitalisatieverzekering bij het ziekenfonds;
 • een verzekering die een forfaitaire dagvergoeding toekent op basis van het aantal opnamedagen.

 

De hospitalisatieverzekering betaalt de persoonlijke bijdrage terug van medische zorgen. Dit kan beperkt worden tot kosten waarvoor ook de verplichte ziekteverzekering een financiële bijdrage geeft. Verder zijn er vaak ook beperkingen op het gebied van ereloonsupplementen. Er kunnen tussen de verschillende polissen grote verschillen bestaan. Het is dus belangrijk om de voorwaarden van de verzekering goed door te nemen!

De hospitalisatieverzekering is een facultatieve verzekering. Dit wil zeggen dat ze niet verplicht is. Ze dient in eerste instantie om de (soms hoge) kosten van een ziekenhuisopname (deels) te recupereren. Ze voorziet eventueel ook in een vergoeding van niet-ziekenhuisprestaties in een bepaalde periode voor en na de opname. Meestal betaalt ze ook de kosten van een ernstige ziekte terug.

 

hospitalisatieverzekering 


 

terug


Zoeken