Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / Aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: Julia Dellaertstraat

Aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: Julia DellaertstraatUITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Besloten zitting van 28 juli 2015

 

Aanwezig :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’ HAESELEER schepenen;

Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

 

AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER :
JULIA DELLAERTSTRAAT

 

Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, par 1, x ;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;

 

Overwegende dat deze verkaveling ingericht is als een woonerf ;

 

Gelet op het feit dat de K. Albertstraat een betalende zone is moet dit opgeheven worden aan de Julia Dellaertstraat ; 

Gelet op het feit dat het eerste gedeelte van de Julia Dellaertstraat toegang  via de K. Albertstraat een beperkte eenrichtingsverkeer is ;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

 

Artikel 2

De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden gedragen door de wegbeheerder.

De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 3

Woonerf F12a en F12b met B1

  • Julia Dellaertstraat tussen Tieltsesteenweg tot toegang garages

 

Beperkt eenrichitngsverkeer F19+ M4 en C1+M2

  • Julia Dellaertstraat tussen K. Albertstraat en net voorbij de garages

 

Verplicht de richting van de pijl te volgen D1b

  • Bij uitgang van de garages

 

Doodlopende weg uitgezonderd voor fietsers en voetgangers F45c

  • Julia Dellaertstraat aan toegang Tieltsesteenweg

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen

 

De stadssecretaris wd., De burgemeester-voorzitter,

Get. Christophe VAN GOEY get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel

Voor de burgemeester,

de stadssecretaris wd,

(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet) 


Zoeken