Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: Boterhoek - Moerstraat - Hoogstraat - zone 50

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: Boterhoek - Moerstraat - Hoogstraat - zone 50

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Besloten zitting van 18 augustus 2015

 

Aanwezig :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’ HAESELEER en Danny SMESSAERT schepenen ;

Christophe VAN GOEY, stadssecretaris

 

AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER :
BOTERHOEK – MOERSTRAAT – HOOGSTRAAT : ZONE-50

 

Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, par 1, x ;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;

Gelet op het feit dat deze landbouwwegen momenteel 90 km/u zijn ;

Gelet op het feit dat deze landbouwwegen veel sluipverkeer genereren ;

Gelet op het feit dat op deze wegen veel schoolkinderen fietsen en hier ook een fietsroute op ligt ;

Gelet op het feit dat bij de besprekingen van het mobiliteitsplan er een akkoord is om op deze wegen 50 km/u in te stellen.

 

BESLUIT:

Artikel 1

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

 

Artikel 2

De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden gedragen door de wegbeheerder.

De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 3

 

Zone-50 – ZC43 en ZC43/

  • Kruispunt St.-Laureinsesteenweg – Boterhoek
  • Kruispunt Boomweg (fietspad) – Ziedelingen, grens St.-Laureins
  • Kruispunt Watersweg – Ziedelingen, grens St.-Laureins
  • Kruispunt Peperstraat – Moerstraat
  • Kruispunt Peperstraat - Hoogstraat

 

Namens het college van burgemeester en schepenen

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel

Voor de burgemeester,

de stadssecretaris,

(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

 

 


Zoeken