Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: KMO Kunstdal zone 50

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: KMO Kunstdal zone 50

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Besloten zitting van 30 juli 2013

 

Aanwezig:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Bob D' HAESELEER, schepenen ;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd

 

AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER : KMO KUNSTDAL ZONE-50


Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzrgrngen;
Gelet op de bijzondere wet van I augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, par 1, x ;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 '
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd ;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op de vraag van de handelaars in de KMO Kunstdal om snelheidsbeperking op te leggen ;
Gelet op het plaatsbezoek van de politie ;

 

 

BESLUIT:

 

Artikel I
Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

 

Artikel2
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden gedragen door de wegbeheerder. De verkeerstekens die stríjdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden venrvijderd.

 

Artikel3
Zone-50: KMO Kunstdal


Namens het college van burgemeester en schepenen
De stadssecretaris, wd
get. Christophe VAN GOEY

 

De burgemeester-voorzitter,
get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,

de stadssecretaris,
(art.126 van de Nieuwe Gemeentewet)

 Zoeken