Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: Nijverheidskaai - jachthaven

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: Nijverheidskaai - jachthaven

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Besloten zitting van 28 juli 2015

 

Aanwezig :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’ HAESELEER, schepenen ;

Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd.

 

AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER :

NIJVERHEIDSKAAI - JACHTHAVEN

 

Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, par 1, x ;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;

 

Overwegende dat het wenselijk is om op de jachthaven een snelheidsbeperking van 30 km./u in te voeren aangezien hier heel wat toeristen en kinderen zijn ;

Overwegende dat de toegankelijkheid van de jachthaven noodzakelijk is voor personen die minder mobiel zijn.

 

 

Vervolg college van burgemeester en schepenen van 28 juli 2015

 

BESLUIT:

 

Artikel 1

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

 

Artikel 2

De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden gedragen door de wegbeheerder.

De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 3

Snelheidsbeperking C43 tot 30 km/u

Op navolgende wegen of weggedeelten is het verboden sneller te rijden dan deze die is aangeduid door het verkeersbord C43 :

  • Domein van de jachthaven gelegen langs de Nijverheidskaai

 

Op volgende plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door mindervaliden en aangeduid door het verkeersbord E9a met het symbool dat afgebeeld staat in art. 70.2.1.3c van het verkeersreglement :

  • Op de parking van de jachthaven dichtst bij de kantine

 

Namens het college van burgemeester en schepenen

 

De stadssecretaris wd, De burgemeester-voorzitter,

Get. Christophe VAN GOEY get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel

Voor de burgemeester,

de stadssecretaris wd.,

(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

 


Zoeken