Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: veldekens fietspad

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: veldekens fietspad

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Besloten zitting van 18 augustus 2015

 

Aanwezig :

Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’ HAESELEER en Danny SMESSAERT schepenen ;

Christophe VAN GOEY, stadssecretaris

 

AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER : VELDEKENS FIETSPAD 

 

Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, par 1, x ;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd ;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;

Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;

Gelet op het feit dat het door elkaar gebruiken van wegmarkeringen en verkeersborden er verwarring is ontstaan aangaan een eenrichtings- als dubbelrichtingsfietspad in Veldekens kant Het Leen ;

Gelet op het feit dat er geen juiste opstelling is van verkeersbord die het fietspad moeten aanduiden ;

 

Overwegende dat de fietsroute voor de schoolkinderen Leikensweg – Murkelstraat – Veldekens is, wordt geopteerd om Veldekens kant Het Leen als dubbelrichtingsfietspad te houden zodat de schoolkinderen niet te veel moeten oversteken op Veldekens ;

Overwegende dat in gevolge de plaatsgesteldheid en zichtbaarheid het noodzakelijk is om in Veldekens-Vaart een B1 + M10 bord te plaatsen.

 

 

BESLUIT:

 

Artikel 1

Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

 

Artikel 2

De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden gedragen door de wegbeheerder.

De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 3

Een verplicht fietspad wordt aangeduid door het verkeersbord D7:

  • Veldekens kant Het Leen

 

Fietspaden aangeduid bij middel van wegmarkeringen - eenrichtingsfietspad :

  • Veldekens kant Schipperspad
  • Tieltsesteenweg

 

Verkeersborden B1 geplaatst op de dwarsweg die uitkomt op het dubbelrichtingsfietspad van volgende straat wordt aangevuld met een onderbord M10 :

  • Veldekens-vaart

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen

 

De stadssecretaris, De burgemeester-voorzitter,

Get. Meike VAN GREMBERGEN get. Koen LOETE

Voor eensluidend uittreksel

Voor de burgemeester,

de stadssecretaris,

(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

 


Zoeken