Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / politiereglementen / aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: verbindingsweg Nieuwendorpebrug en Veldekensbrug

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer: verbindingsweg Nieuwendorpebrug en Veldekensbrug

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Besloten zitting van 13 augustus 2013

Aanwezig :
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, schepenen ;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht
Christophe VAN GOEY, stadssecretaris wd

AANVULLEND GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER : VERBINDINGSWEG NIEUWENDORPEBRUG EN VELDEKENSBRUG


Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, par 1, x ;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;


Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en later wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden gewijzigd ;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 2 ;
Gelet op de ministeriële omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;
Gelet op het overleg met mevrouw Sandra Ghislain, districtshoofd Kanalen-Oost waarbij de huidige signalisatie als ontoereikend werd geëvalueerd ;
Gelet op het feit dat er meldingen waren van een onveilig gebruik van de Nieuwendorpebrug ;
Gelet op het feit dat daardoor de signalisatie moest aangepast en eenvoudiger worden.

Vervolg college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2013

BESLUIT:
Artikel 1
Dit reglement wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

Artikel 2
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden gedragen door de wegbeheerder.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 3
De toegang is verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder behoudens de aangeduide uitzonderingen op volgende wegen of weggedeelten en wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord jaagpad en onderbord uitgezonderd aangelanden, toelatingen W&Z en rijwielen:
-Verbindingsweg tussen Nieuwendorpebrug en Veldekensbrug, kant Veldekens
-Verbindingsweg tussen Nieuwendorpebrug en Veldekensbrug, kant Nieuwendorp

Wordt opgeheven:
  • Verbindingsweg tussen Nieuwendorpebrug en Veldekensbrug, kant Veldekens: verboden voor auto’ s en bromfietsen + onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer
  • Verbindingsweg tussen Nieuwendorpebrug en Veldekensbrug, kant Veldekens, net na de bebouwing: verboden voor auto’s en bromfietsen, M5 en onderbord….
  • Aan de Nieuwendorpebrug kant Schipdonkkanaal: C3 + M5Namens het college van burgemeester en schepenen

De stadssecretaris, wd                                  De burgemeester-voorzitter,
get. Christophe VAN GOEY                          get. Koen LOETE
Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,
de stadssecretaris wd.,
(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

 


Zoeken