Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Handige links / verhuur repetitieruimtes jeugdcentrum

verhuur repetitieruimtes jeugdcentrum

 Afbeelding 1

 

Jeugdhuis De Route – Kerkstraat 121, 9900 Eeklo

www.jhderoute.be

jhderoute@gmail.com- 0474 07 91 59

 

Datum: .....-.....-.....

 

Overeenkomst

tussen

jeugdhuis De Route,

vertegenwoordigd door:  Bieke Vanfleteren

email: jhderoute@gmail.com

tel: 0474 07 91 59

Rekeningnummer:001-5224297-50

hierna genoemd “jeugdhuis”

en

.............................

vertegenwoordigd door ...................................

email:  ..........................

tel:  ...............................

Rekeningnummer:......................................

hierna genoemd “organisator”

 

 

Betreft


Het huren van een repetitieruimte in jeugdcentrum Kubiek.

 

 

Contactgegevens huurder


Naam verantwoordelijke: .....

Adres: .....

GSM: .....

Email: .....

 

 

Informatie over de repetitie

 

Gelieve de reserveringen ook online te plaatsen op de agenda via www.jhderoute.be


- Datum 1sterepetitie: ………………

Aanvangsuur .................

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken

 

1. Begrippen:

Muziekgroep: 
In dit reglement wordt onder het begrip “muziekgroep” verstaan een groep muzikanten die of een muziekensemble dat muzikale arrangementen speelt of improviseert.

Repetitieblok:
In dit reglement wordt onder het begrip “repetitieblok” verstaan het tijdsbestek gedurende wanneer een gebruiker het repetitielokaal ter beschikking heeft en dat overeenstemt met één van de volgende dagdelen: weekavonden (18u – 21u / 21u – 23u); weekend (9u – 12u / 12u – 15u / 15u – 18u / 18u – 21u / 21u – 23u)

2. Bestemming accommodatie

Het gebruik van de repetitieruimte wordt toegestaan voor actieve muziekbeoefening, met de nadruk op oefenen en repeteren in groepsverband.

3. Gebruiksvoorwaarden

De repetitieruimte staat ter beschikking van Meetjeslandse muziekgroepen. Minstens een derde van de leden van de muziekgroep woont in het meetjesland.

4. Aanvraag tot gebruik

Het eerste gebruik van een repetitieruimte wordt aangevraagd via jhderoute@gmail.com. Het Jeugdhuis gaat na of de muziekgroep voldoet aan de gebruikersvoorwaarden. De muziekgroep komt langs om alle nodige uitleg te ontvangen en het contract te ondertekenen. Daarna kan je je repetitieblok reserveren via de agenda op www.jhderoute.be

 

Het contract wordt jaarlijks hernieuwd door bovenstaande procedure te doorlopen.

5. Meerderjarige verantwoordelijke

Elke muziekgroep stelt een verantwoordelijke aan die meerderjarig is. Indien alle leden van de groep minderjarig zijn, wordt een ouder aangesteld als verantwoordelijke.

6. Huurprijs en waarborg voor gebruikers

 1. Voor gebruikers bedraagt de huurprijs van repetitieruimte 1 van de Kubiek 3 EUR per repetitieblok en de waarborg 150 EUR.

 2. De huurprijs voor repetitieruimte 2 bedraagt 6 EUR per repetitieblok en de waarborg 150 EUR

 3. Repetitieruimte 1 aanwezig:

 4. - 1 actieve 12 speaker front 250w

 5. - 1 speakerstatief

 6. - mixer 10 kanalen

 7. Repetitieruimte 2 aanwezig:

 8. - 1 actieve 12 speaker front 250w

 9. - 1 speakerstatief

 10. - mixer 10 kanaals

 11. - kabels van mixer naar speaker

 12. - drum

 13. - 2 cabinet 14. Inbegrepen in de huurprijs:

  1. Gebruik repetitieruimte

  2. Verwarming

  3. Sanitair
   Elektriciteit

  4. Backline

 

De betaling van de repetitieblokken gebeurt via de aankoop van een 10 – beurtenkaart (of minder indien minder beurten gewenst). Per repetitiebeurt wordt de kaart afgestempeld en de datum genoteerd. Daarna teken je af op een lijst.

7. Badge

Na betaling van het huurgeld en de waarborg, ontvangt de gebruiker via JH De route de gevraagde badge. Na elke repetitiedag dient de badge van de repetitieruimte teruggebracht te worden naar het jeugdhuis.

8. Reservatie repetitieruimte

Gebruikers kunnen hun repetitiedata ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 week voor de datum van de repetitie invullen op de agenda.

Annuleren van een repetitie gebeurt minimum 1 week op voorhand. Zo niet wordt alsnog een beurt van je beurtenkaart geschrapt.

Neem bij elke repetitie je kaart mee. Geen beurtenkaart = geen repetitie

De reservatie wordt gericht aan jeugdhuis De Route (www.jhderoute.be).
Daar vul je de agenda in en zie je of een datum al of niet bezet is.

9. Onderhoud en gebruik repetitieruimte

 1. De gebruiker is gehouden de in gebruik genomen repetitieruimte te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te wijzigen.

  Er is onderhoudsmateriaal (een borstel, een trekker en dweil, een emmer, stoffer en blik) voorzien in iedere ruimte. 

  Volgende afspraken gelden:

  - Er mag muziek gemaakt worden tussen 9 uur en 23 uur.


 2. - Indien de gebruiker materiaal wil opbergen of ophalen, kan dit in overleg met het jeugdhuis·

 3. - De geluidssterkte mag het wettelijk maximum van 90 decibel niet overschrijden!

 4. - Er wordt niet gerookt in het gebouw.

 5. - Er wordt niet gedronken in de repetitieruimtes


 6. - Alle deuren zijn dicht tijdens het repeteren.


 7. - Er wordt niet overnacht in de repetitieruimte.

-Het lokaal wordt veegschoon en netjes achtergelaten. Eventueel afval wordt meegenomen.


- Alle stekkers worden uit de stopcontacten getrokken na gebruik van de repetitieruimte.


- De muziekgroep mag in geen geval wijzigingen aanbrengen aan de verlichting en de elektrische voorzieningen binnen de repetitieruimte.


- Na elke repetitie sluit de gebruiker de deur van het gebruikte lokaal af en bezorgt de sleutel terug aan het jeugdhuis. 


- Het personeel van jeugdhuis en jeugddienst kan ten allen tijde de repetitieruimte betreden.


- Elk toegestaan gebruik van een repetitieruimte is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


- Het is verboden om te parkeren op het binnenplein van het jeugdcentrum, behalve gedurende de tijd die nodig is om te laden en te lossen.


- De gebruiker dient na elk repetitieblok al het eigen materiaal te verwijderen uit de repetitieruimte. 

 

- De gebruikers zijn enkel toegelaten in volgende gebieden van het jeugdcentrum: sanitair beneden verdiep, gereserveerde repetitieruimte, gang repetitieruimte, rondhangruimte beneden. (zie bijlage 1: gele gebieden = toegelaten)

 

- Dit gebruikersreglement wordt jaarlijks geëvalueerd.

10. Materiaal van de gebruiker

Muziekinstrumenten kunnen worden opgeborgen in de hiervoor voorziene opbergruimtes. Deze opberging gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker. Beschadiging of diefstal van materiaal, door de gebruiker meegebracht, valt volledig ten laste van de gebruiker.Je neemt best een eigen slot (cijfer – of sleutelslot) mee om uw eigen kast te sluiten.

Jeugdhuis De Route en stad Eeklo zijn in geen geval aansprakelijk voor diefstal van of schade aan materiaal dat eigendom is van de gebruiker.

11. Schade aan het lokaal

Bij het vaststellen van schade, van problemen of als bovenstaande afspraken niet nageleefd worden, dient zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met het jeugdhuis.
Indien kan aangetoond worden dat gebruikers moedwillig schade berokkenen en/of de huidige voorwaarden niet respecteren, dan kan hen de toegang tot de repetitieruimtes tijdelijk of definitief ontzegd worden. De eventuele schade, of nog ten voordele van het jeugdhuis openstaande bedragen worden afgetrokken van de waarborg of extra aangerekend als dit bedrag niet toereikend is. Dergelijke beslissing zal genomen worden door de Raad van bestuur van VZW ENNU? .

12. Verzekering

Stad Eeklovoorziet de nodige verzekeringen voor het gebouw. Schade en diefstal aan materiaal wordt hierbij niet in acht genomen.
De groepsleden zelf zijn niet verzekerd door de stad. Groepsleden kunnen worden verzekerd door het Jeugdhuis, indien ze zich lid maken en hiervoor jaarlijks 3 EUR betalen.
Indien de gebruiker het nodig acht, kan die zelf een verzekering aangaan voor zijn materiaal.

13. Duur overeenkomst met regelmatige gebruikers

De gebruikersovereenkomst is van kracht voor een termijn van 1 jaar, waarvan het begin vastgesteld wordt op een door beide partijen overeengekomen datum.
Deze termijn wordt jaarlijks verlengd voor de duur van 1 jaar.

 

 

Voor akkoord

 

Via het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst verklaart de gebruiker zich akkoord met alle bepalingen van desbetreffend reglement
 

 

..........................                                                     ..........................

i.o. JHDe Route                                                          de organisator

 Afbeelding 2

Bijlage 1:
Zoeken