Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / jeugdcentrum / speelstraten

speelstraten

Hoe wordt mijn straat een SPEELSTRAAT?

De aanvraag

Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier.  De aanvraag moet vergezeld zijn van een omschrijving van de straat of het gedeelte van de straat dat als speelstraat zou ingericht worden.  Ook de periode waarop je de speelstraat wil, moeten doorgegeven worden. De aanvraag moet uiterlijk tegen 15 mei ingediend worden bij het stadsbestuur.  Enkel aanvragen die tijdig en volledig worden ingediend, worden verder behandeld. 

 

Advies Politie

De politie onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies.  De stuurgroep speelstraten bepaalt welke aanvragen voldoen aan alle wettelijke en gemeentelijke voorwaarden. De aanvragers die niet voldoen aan hoger gestelde voorwaarden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.  Is het advies positief, dan worden de aanvragers van de speelstraat hiervan ook schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Akkoord buurtbewoners

Na het positief advies van de politie vullen de aanvragers hun aanvraag verder aan met een schriftelijke akkoordverklaring van minstens 2/3 van de gezinshoofden van de respectievelijke straat (bewonersenquête) en de verklaring van minimum twee verantwoordelijken (meters/peters).  De aanvragers krijgen hiervoor twee weken vanaf de postdatum van het afschrift van het advies van de stuurgroep dat ze ontvangen.  De akkoordverklaring van de buurtbewoners moet ingediend worden bij het gemeentebestuur.  Akkoordverklaring die te laat of onvolledig ingediend worden, worden niet verder behandeld.

 

Beslissing schepencollege

De aanvragen worden ter goedkeuring op het schepencollege gebracht.  Zij keuren de speelstraat al dan niet goed.  Aanvragers van de speelstraten die goedgekeurd worden zowel als aanvragen van speelstraten die niet goedgekeurd worden, krijgen hiervan een schriftelijke kennisgeving.

 

Verantwoordelijkheid

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2 bis dat “ … de hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder”.  De wegbeheerder is in dit geval de stad Eeklo.  De stad is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen.  In geval van schade aan derden kan de stad niet verantwoordelijk worden gesteld.  De bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of door hun kinderen aan derden.  Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van hun toezicht op hun kinderen.  Meters/peters moeten meerderjarig zijn en woonachtig in de straat en zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

 

Stopzetten speelstraat

Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden.  De intrekking gebeurt door het college van Burgemeester en Schepenen, tenzij in geval van hoogdringendheid.  Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de verantwoordelijken hiervan zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken inwoners geen speelstraat meer worden ingericht in de toegestane periode.

 

Klik hier voor de promotiefolder

 

WENS JE EEN SPEELSTRAAT AAN TE VRAGEN? Klik hier voor het aanvraagformulier


Zoeken