Meerjarenplan 2020-2025

Stad en OCMW Eeklo maakten een meerjarenplan 2020-2025 op. We maken Eeklo tot (verkeers-)veilige stad, waar het aangenaam wonen en werken is, met aandacht voor het klimaat, en waar we kansen bieden aan iedereen, door middel van laagdrempelige en toegankelijke diensten en voorzieningen.
Zo bouwen we aan een creatief sterk merk en zetten we dagelijks in op een professionele dienstverlening aan de burger. Hoe we dit willen doen, vind je in het meerjarenplan.

Drie-kwart van ons totale budget gaat naar dagdagelijkse werking en personeelskost. Een kwart wordt gebruikt om (ver)nieuwe(nde) accenten te leggen, zaken op te starten, te experimenteren, enz. Deze nieuwe elementen gieten we in 7 overkoepelende beleidsdoelstellingen, opgedeeld in actieplannen en acties.

BELEIDSDOELSTELLING 1: Bouwen aan een (verkeers-)veilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen

De stad Eeklo wil de komende jaren sterk inzetten op veiligheid. Dit gaat zowel om een verkeersveilige omgeving als om veiligheidspreventie en -handhaving in samenwerking met politie en brandweer. De bedoeling is om Eeklo een leefbare, gezonde stad te laten worden, waar van alles te beleven valt, voor alle doelgroepen.

BELEIDSDOELSTELLING 2: We versterken ons ruimtelijk economisch netwerk om onze troeven inzake wonen, werken en beleven verder te ontwikkelen

We zetten in op kwalitatieve stedelijke ontwikkeling, goede woonkwaliteit en een bloeiende economie.

BELEIDSDOELSTELLING 3: We spelen als duurzame klimaatstad een voorbeeldrol in het voorkomen van en voorbereiden op komende klimaatveranderingen, in uitvoering van het burgemeestersconvenant

De stad Eeklo ondertekende de Burgemeestersconvenant en engageert zich hiermee om 40% CO2 te reduceren tegen 2030. Voor de concrete invulling van dit project werd een gedragen klimaatactieplan opgemaakt met 60 concrete acties.

BELEIDSDOELSTELLING 4: We zetten de kwaliteitsvolle voorzieningen inzake gezondheid, onderwijs, vrije tijd, handel en toerisme creatief in als sterk merk

Eeklo heeft een zeer hoge uitrustingsgraad. Dit betekent dat de stad goed voorzien is inzake zorg, onderwijs, winkels, vrije tijd, enz. We willen dit nog meer inzetten als troeven en zo het imago van de stad opkrikken.

BELEIDSDOELSTELLING 5: Activeren van medeburgerschap door het voeren van een drempelverlagend en participatief beleid

De stad wil op vele vlakken van de samenleving drempelverlagend zijn en zo de toegankelijkheid tot zaken als vrije tijd, gezondheid, onderwijs,... vergroten. Bovendien wordt aandacht besteed aan nabije buurtgerichte werkingen om de sociale cohesie te versterken. Elke Eeklonaar is belangrijk en kan de stad mee beleven, in alle diversiteit. We staan voor burgerparticipatie en dragen zorg voor alle vrijwilligers.

BELEIDSDOELSTELLING 6: Eeklo is dé kansenstad, waar we elke inwoner de nodige hefbomen aanreiken om zich te ontplooien

Stad Eeklo wenst dat elke Eeklonaar alle mogelijke kansen krijgt op een goed, comfortabel, gezond en aangenaam leven. Om dit te verwezenlijken, voorziet de stad een aantal hefbomen inzake wonen, werken, zorg,... om dit voor iedereen zo haalbaar mogelijk te maken.

BELEIDSDOELSTELLING 7: We garanderen een professionele en integere organisatie en dienstverlening om - in wederzijds respect - te voldoen aan de verwachtingen van de klant

De stad wil binnen deze doelstelling werk maken van een sterk financieel beleid, toegankelijke en gekende dienstverlening, aandacht voor digitale maturiteit en organisatiebeheersing, allemaal geruggensteund door veerkrachtig personeel.