Missie & Visie lokaal bestuur Eeklo

MISSIE Lokaal bestuur Eeklo

Lokaal bestuur Eeklo draagt op een duurzame en democratische wijze bij aan het welzijn van de burgers en de ontwikkeling van het grondgebied en de natuur. Het investeert op een hedendaagse en adequate manier in de toekomst van mensen die in Eeklo wonen, werken en de stad beleven.

Lokaal bestuur Eeklo verzekert een toegankelijke, burgernabije, efficiënte en effectieve uitoefening van zijn bevoegdheden en zorgt voor veerkracht bij de burger, de omgeving en de eigen organisatie. Eeklo betrekt haar inwoners en andere belanghebbenden zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van het bestuur.

VISIE Lokaal bestuur Eeklo

we willen een organisatie zijn met een open blik, die toekomstgericht investeert en kwaliteit en klantgerichtheid vooropstelt, met optimaal gebruik van middelen

we willen innoverend werken en innovatie bij burgers en andere belanghebbenden stimuleren

we denken en werken transversaal – over de beleidsdomeinen heen – met de welzijnstoets en kindnorm (= optimale bescherming van kindrechten) als rode draad

we geloven in het doordacht opnemen van een regie- of een actorrol, gericht op kerntaken en met aandacht voor een gezond financieel beleid

we zijn vooruitstrevend in ons denken en doen en hebben zorg voor onze medewerkers.

Naar top